آشنایی با Entailment: The Logic of Relevance and Necessity چیست؟ آشنایی با استلزام: منطق ربط و ضرورت چیست؟ آشنایی با دمداشت: گویایی بستگی و بایستگی چیست؟

رده‌ها نبیگ

دمداشت: گویایی بستگی و بایستگی

(1975)
همچنین شناخته شده با: استلزام: منطق ربط و ضرورت
برابر انگلیک (انگلیسی): Entailment: The Logic of Relevance and Necessity

دست‌اندرکاران:

Entailment: The Logic of Relevance and Necessity
نوئل بلنپ
(1930 – present)

جستارهای پیونددار گویایی‌های بستگی