رده‌ها نبیگ

دمداشت: گویایی بستگی و بایستگی

(1992)
همچنین شناخته شده با: استلزام: منطق ربط و ضرورت
برابر انگلیک (انگلیسی): Entailment: The Logic of Relevance and Necessity

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها
Nuel Belnap
نوئل بلنپ
(1930 – present)

جستارهای پیونددار گویایی‌های بستگی