آشنایی با Logic: a Very Short Introduction چیست؟ آشنایی با منطق: درآمدی بسیار کوتاه چیست؟ آشنایی با گویایی: درآمدی بسیار کوتاه چیست؟

رده‌ها نبیگ

گویایی: درآمدی بسیار کوتاه

(2000)
همچنین شناخته شده با: منطق: درآمدی بسیار کوتاه
برابر انگلیک (انگلیسی): Logic: a Very Short Introduction

دست‌اندرکاران:

Logic: a Very Short Introduction
گراهام پریست
(1948 – present)