ترجمه‌ معنایی انگلیسی به پارسی مترجم هوشمند انگلیسی به فارسی زبان تخصصی دستیار ترجمه English to Persian translation translator
It has been said that man is a rational animal.
100 characters remaining
برای بهره‌بردن بیکران از پارسی‌گردان، باید هموند شوید.