آشنایی با Mathematical foundations چیست؟

Mathematical foundations

برابر انگلیک (انگلیسی): Mathematical foundations