واژه‌نامه

فرهنگ واژگان

همتای پارسی واژگان و ترم‌های فلسفه، گویایی، مزداهی و رایانش به پارسی واژه‌نامه واژه نامهبرابر فارسی واژگان و اصطلاحات فلسفه، منطق، مزداهی و رایانه به فارسی فرهنگ واژگان لغات معنی کلمهمعادل فارسی کلمات تخصصی و اصطلاحات فلسفه، منطق، ریاضی و کامپیوتر به فارسیپارسی سره گویی سره‌گویی

این سیاهه همواره افزایش و بهبود می‌یابد.
English پارسی(پرسون) پارسی(سره) ریشه‌شناسینادرست/ناسره
linguistics زبانشناسی
convey آبرد/آبرحمل کرد/کن
determine آترمید/آترمتعیین کرد/کن
argue آروزید/آروزاستدلال کرد/کن
experience آروینید/آروینتجربه کرد/کن
try آزمود/آزمای
test آزمود/آزمایآزمایش کرد/کن
interpret آزندید/آزندبرداشت کرد/کنتعبیر کرد/کن
constitute آساتید/آساتÂsâtidan, from intensive prefix â- + sât variant of sâz-/sâxtan "to build, make, prepare," cf. Gazi sât- "to be reconciled with," Abyaneyi, Abuzeydâbâdi, Nâyini, Târi. sâta-/sâj-, Anâraki, Varzeneyi sâte-/sâj-, Ardestâni sûtte/sûj-, Hamadâni satän/saj-, Esfahâni satän/saz-, Jowšaqâni bam-sa:t- "to do, build," Xonsâri sât-/sâz-, Mahalâti sât/sâj- "to prepare, do;" Mid.Pers. sac, saz- "to be fitting, becoming, necessary," sac-, sâz- "to make, prepare;" Mod.Pers. sâz-, sâxtan "to build, construct, prepare;" cf. Skt. śak- "to be able, capable;" Proto-Ir. sac- "to fit, be suitable, be able, be in command of; to prepare"تشکیل داد/ده
start آغازید/آغاز
get started آغازید/آغاز
begin آغازید/آغاز
come آمد/آی
teach آموخت/آموز
mix آمیخت/آمیز
associate آهزید/آهزپیوند زد/زن
abstract آهنجید/آهنجانتزاع کرد/کن
bring آورد/آور
hang آویخت/آویز
prove آوینید/آویناثبات کرد/کن
consider آگارید/آگار درنگریست/درنگردر نظر گرفت/گیر
assume آگربید/آگرب انگاشت/انگارâgarbidanفرض کرد/کن
perceive آگرتید/آگرتâgertidan
inform ازدید/ازداطلاع داد/ده
state استاتید/استاتEstât, from istâdan "to stand;" Mid.Pers. êstâtan; O.Pers./Av. sta- "to stand, stand still; to set" (Sogd. ôštât "to stand"); Av. hištaiti; cf. Skt. sthâ- "to stand;" Gk. histemi "put, place, weigh," stasis "a standing still;" L. stare "to stand;" Lith. statau "place;" Goth. standan; PIE base *sta- "to stand"); hâlat, from Ar. Hâlat "state, quality."بیان کرد/کن
fall افتاد/افت
add افزود/افزا
augment افزود/افزای
calculate افمارد/افمارمحاسبه کرد/کن
saturate انجالید/انجالاشباع کرد/کن
introduce اندرهازید/اندرهازمعرفی کرد/کن
interact اندرژیرید/اندرژیر
think اندیشید/اندیشفکر شد/شو
suppose انگاشت/انگارفرض کرد/کن
posit انگاشت/انگارفرض کرد/کن
explain اُستاهید/اُستاه,استاهید,استاهتوضیح داد/ده
mention ایاتید/ایاتاشاره کرد/کن
stand ایستاد/ایست
lose باخت/باز
relativize بازانید/بازاننسبی کرد/کن
remark بازداجید/بازداجملاحظه کرد/کن
represent بازنمایاند/بازنمای
repeat بازگرشید/بازگرشتکرار کرد/کن
weave بافت/باف
grow بالید/بال
honor بالید/بالافتخار کرد/کن
fix برجایید/برجای
carry برد/بر
bear برد/برحمل کرد/کن
aggregate بردایید/بردای افزود/افزایجمع کرد/کن
register برنوسید/برنوسثبت کرد/کن
fell برید/بر
cut برید/بر
shut بست/بند
close بست/بند
multiply بستایید/بستایضرب کرد/کن
touch بسود/بسولمس کرد/کن
discuss بهسید/بهسبحث کرد/کن
debate بهسید/بهسبحث کرد/کن
be بود/است
were بود/بود
was بود/بود
exist بود/هستوجود داشت/دار
affirm بَردشید/بَردِش,بردشید,بردشBardešidan, from bar- "upon, to," + deš, → firm, + infinitive suffix -idan.تأیید کرد/کن
design بَرسید/بَرس,برسید,برس,راBarsé, related to (Delijâni) barsi "to throw," variants baysi, vaesi, deresi; (Xonji, Gerâši) bar-, barressa "to fall down;" ultimately from Proto-Ir. *garH- "to throw;" cf. (+*ni-) Av. niγr- "to throw down;" Khotanese bīr- "to throw, sow;" Pers. garzin "a pointed arrow;" Pashto qoer "jump, leap," aqar "fitting an arrow to the bow-string ready to shoot;" cf. Skt. gar- "to raise a weapon;" Gk. ballein "to throw," → problem, blema "projectile;" PIE root *gwelH- "to throw" (Cheung 2007). Barsé is coined on the model of Ger. Entwurf "design; project" and entwerfen "to design," from werfen "to throw;" Pers. dar-andâxtan "to propound, to pose" (Hâfez: falak râ saxt beškâfim o tarhi now dar-andâzim); also Ar. tarh (طرح) "to throw."طراحی کرد/کن
filter بیخت/بیز
invade تاخت/تازحمله کرد/کن
attack تاخت/تازحمله کرد/کن
translate ترازبانید/ترازبان گردانید/گردانترجمه کرد/کن
could توانست/توان
can توانست/توان
pulse تپید/تپ
care تیمارید/تیماراهمیت داد/ده
seek جویید/جوی
buy خرید/خر
inflect خمید/خم
laugh خندید/خند
sleep خوابید/خواب
rest خوابید/خواب
want خواست/خواه
read خواند/خوان
have خورد/خور
eat خورد/خور
give داد/ده
have داشت/دار
possess داشت/دار
hold داشت/دارد
know دانست/دان
claim داوید/داوادعا کرد/کن
shine درخشید/درخش
invoke دروچید/دروچینمتوسل شد/شو
inherit دریگید/دریگبه ارث برد/بر
run دوید/دو
see دید/بین
drive راند/ران
abandon راچید/راچترک کرد/کن
compute رایاند/رایان
reason راینید/راینخرد ورزید/ورزاستدلال کرد/کن
deliver رساند/رسانتحویل داد/ده
convey رساند/رسان
arrive رسید/رس
reach رسید/رس
go رفت/رو
offend رنجید/رنج
resent رنجید/رنج
serve زاورید/زاورخدمت کرد/کن
serve زاورید/زاورخدمت کرد/کن
eliminate زدود/زداحذف کرد/کن
express زهاوید/زهاواظهار کرد/کن
execute زکارد/زکاراجرا کرد/کن
subscribe زیروشتید/زیروشت
subtract زیرکرشید/زیرکرشکم کرد/کنتفریق کرد/کن
make ساخت/ساز
create ساخت/ساز
build ساخت/ساز
build ساخت/ساز
assert ستوارد/ستوارSotvârdan from sotvâr, ostovâr "firm, reliable," Mid.Pers. awestwâr, ôst "firm, reliable," O.Pers./Av. sta- "to stand; set," (Av. hištaiti, cf. Skt. sthâ- "to stand," Gk. histemi "put, place, weigh," stasis "a standing still," L. stare "to stand"); PIE base *sta- "to stand."تصریح کرد/کن
quarrel ستیزید/ستیزنزاع کرد/کن
characterise سرشتارید/سرشتارمشخص کرد/کن
become شد/شو
become شد/شو
count شمرد/شمر
hear شنید/شنو
break شکست/شکن
wait شکیبید/شکیبمنتظر بود/باش
commit فرستاد/فرست
send فرستاد/فرست
get sth off فرستاد/فرست
get off فرستاد/فرست
govern فرشایید/فرشایاداره شد/شو
sell فروخت/فروش
deduce فروهازید/فروهازنتیجه‌گیری کرد/کن
understand فهمید/فهم
happen فَتید/فَت,فتید,فتروی داد/دهFatidan, variant of oftâdan, fotâdan "to fall; to be fall, occur;" Sistani aft, aftid "to → fall."اتفاق افتاد/بیفت
mistake لغزید/لغزاشتباه کرد/کن
stay ماند/مان
die مرد/میر
combine میازید/میازترکیب کرد/کن
dub نامید/نام
call نامید/نام
lack نستید/نستفاقد بود/هست
sit نشست/نشین
present نمایاند/نمایارائه داد/ده
write نوشت/نویس
drink نوشید/نوش
establish نِشاخت/نِشاز,نشاخت,نشازپایه گذارد/گذارNešâxtan, nešâzidan "to establish; to fix in the ground, strengthen," from ne- "down, below," → ni-, + šâxtan, šâz-, variants of Mod./Mid.Pers. sâxtan, sâz- "to form, prepare, build, make," ultimately from Proto-Iranian *sac- "to fit, be suitable; to prepare."تأسیس کرد/کن
observe نپاهید/نپاهمشاهده کرد/کن
map نگاشت/نگار
depict نگاشت/نگار
deny نیارد/نیارانکار کرد/کن
adapt نیاوید/نیاو
connect هابندید/هابندمتصل کرد/کن
conduct هازید/هازهدایت کرد/کن
conjecture هاشنید/هاشنحدس زد/زن
consist هانسید/هانسHânesidan, literally "to put together," from prefix hâ-, → com-, + nesidan "to put, place," variant of nehidan, nehâdan "to put, place," → position.تشکیل شد/شو
define هدارید/هدارتعریف کرد/کن
generalize هروینید/هروینتعمیم داد/ده
generalise هروینید/هروینتعمیم داد/ده
are هست/هست
realize هسیایید/هسیایتحقق بخشید/بخش
compare همسنجید/همسنجمقایسه کرد/کن
compose همنهاد/همنه
correspond هم‌پتوازید/هم‌پتوازمطابقت داشت/دار
occupy هَگید/هَگ,هگید,هگاشغال کرد/کن
modify واترزید/واترزVâtarzidan, from vâ- prefix denoting "reversal, opposition; separation; repetition; open; off; away" (variant of bâz-, from Mid.Pers. abâz-, apâc-; O.Pers. apa- [pref.] "away, from;" Av. apa- [pref.] "away, from," apaš [adv.] "toward the back;" cf. Skt. ápāñc "situated behind") + tarz "mode, manner" + -idan infinitive suffix.اصلاح کرد/کن
decide واسونید/واسونتصمیم گرفت/گیر
analyse واکاوید/واکاوتحلیل کرد/کن
discriminate واکربید/واکربVâkarbidan, from prefix vâ-, → dis-, + karb-, related to stem qarb- in qarbâl, qalbur, gerbâl "sieve," probably related to PIE root *krei- "to sieve," as above.
invert واگشت/واگرد
imagine وینارد/وینارتصور کرد/کن
support پادیرید/پادیرپشتیبانی کرد/کنpâdir
defend پدافندید/پدافنددفاع کرد/کن
discover پدوارید/پدوارPadvâridan "to uncover," infinitive from padvâr, from prefix pad- "against, contrary, opposite to," variants pat-, pâd-, → anti-, + vâr- "to cover;" cf. Av. vār- "to cover;" Mid.Pers. (with prefix *uz-) uzvâr- "to interprete, uncover, grasp," Pers. hozvâr(eš) "interpretation;" Khotanese (+ *ui-) gvir- "to be revealed;"کشف کرد/کن
subscribe پذیرفت/پذیر
assent پذیرفت/پذیر
adopt پذیرفت/پذیر
admit پذیرفت/پذیر
accept پذیرفت/پذیر
persuade پذیرفت/پذیرمتقاعد شد/شو
paraphrase پراوتپارید/پراوتپارگزارش کرد/کنتفسیر کرد/کن
confine پربست/پربندمحدود کرد/کن
pay پرداخت/پرداز
permit پرزامید/پرزامParzâmidan, literally "to allow to go through," infinitive of parzâm, from par- "through," from O.Pers. pariy "around, about," Av. pairi "around, over," cognet with L. per-, as above + zâm stem of Mid.Pers. zâmenidan "to let go, lead, send," Mod.Pers. gâm "step, pace," âmadan "to come;" O.Pers./Av. gam- "to come; to go," Av. jamaiti "goes;" cf. Skt. gamati "goes;" Gk. bainein "to go, walk, step," L. venire "to come;" Tocharian A käm- "to come;" O.H.G. queman "to come," E. come; PIE base *gwem- "to go, come."
ask پرسید/پرس
question پرسید/پرس
study پرهاند/پرهانParhâné, from Proto-Ir. *pari-huan- "to read thoroughly, to read through," from *pari- "through, throughout; thoroughly" (O.Pers. pariy "around, about;" Av. pairi "around, over") + *huanH- "to call;" cf. Pers. xândan, xvandan "to read, to sing" (Av. xvan- "to sound;" Skt. svana- "sound," svan- "to sound," svanati "it sounds;" O.E. swinn "music, song"); cf. Kurd. xwendin "to study, read;" Lori hané "to read;" Karingâni hoyniyan, Baluci vonag, Awromâni wânây "to read;" Khotanese hâvn- "to speak."مطالعه کرد/کن
convince پروخید/پروخمتقاعد کرد/کن
jump پرید/پر
skip پرید/پر
leave پریژید/پریژترک کرد/کن
wear پوشید/پوش
cover پوشید/پوش
contain پَربَنید/پَربَن,پربنید,پربندر بر داشت/دارParbanidan, constructed from Mid.Pers. parvand-, parvastan "to include, contain," from variant parband- and dropping the end d, as occurs in several dialects; from par- "around," → peri-, + ban-, van-, band, vand, bastan, → band, + -idan infinitive suffix; related to parvandé, → file.
belong پَرگِتید/پَرگِت,پرگتید,پرگتPargetidan, literally "to surround, to relate with" (on the model of L. pertinere "pertain," Skt. parigraha- "surrounding; relation to"), from parget "to hold, seize, take around," from par- "around," → peri-, + get "to take, sieze," as in Tâleši gate "to take," Târi gata, Sorxeyi, Lâsgardi, Semnâni, Šâhmerzâdi -git- "take, seize," variants of gereftan "take, hold," → concept.تعلق داشت/دار
investigate پژوهید/پژوه
plan پیشگارید/پیشگار
join پیوست/پیوند
screw پیچید/پیچ
turn چرخید/چرخ
taste چشید/چش
mean چمارد/چمارمراد کرد/کن
condense چگالید/چگال
activate ژیراند/ژیرانفعال کرد/کن
act ژیرید/ژیر کرد/کنعمل کرد/کن
intend کامید/کامقصد داشت/دار
focus کانونید/کانونتمرکز کرد/کن
kill کشت/کش
draw کشید/بکش
pound کوبید/کوب
attempt کوشید/کوش
strive کوشید/کوش
put گذاشت/گذارقرار داد/ده
place گذاشت/گذارقرار داد/ده
spend گذراند/گذران
pass گذراند/گذرانپاس کرد/کن
make گرفت/گیر
capture گرفت/گیر
get گرفت/گیر
capture گرفت/گیر
take گرفت/گیر
run away گریخت/گریز
select گزید/گزینانتخاب کرد/کند
choose گزید/گزینانتخاب کرد/کند
emit گسیلید/گسیل
solve گشود/گشایحل شد/شو
say گفت/گوی
tell گفت/گوی
assign گماشت/گمارنسبت داد/ده
ascribe گماشت/گمارنسبت داد/ده
find یافت/یاب
waterآب
attributionآباژش
attributeآباژهویژگیصفت
attributed toآباژیده بهمنتسب به
attributableآباژ‌پذیرقابل اسناد
meltآبگون شد/شوذوب شد/شو
moltenآبگون‌شدهذوب شده
blueآبی
specificationآبیزشویژگیمشخصه
specificآبیزهویژهخاص
specifiedآبیزیدهویژیدهمشخص‌شده
specificallyآبیزیکانهبه ویژهبطور مشخص
alphabetآب‌ِپ‌ِآب‌پ‌الفبا
attentionآتانشتوجه
determinationآترمشâtarm•ešتعیین
determinantآترمگرâtarm•gar
determinedآترمیده
deterministآترم‌باورسرنوشت‌باورجبرگرا
deterministicآترم‌باورانهسرنوشت‌باورانهجبرگرایانه
fireآتش
fieryآتشین
mannersآداب
etiquetteآداب همنشینیآداب معاشرت
acknowledgmentآدانشتصدیق
acknowledgeآدانیدن
dummyآدمک
Fridayآدینهجمعه
tidyآراستهمرتب
calmآرام
arrangementآرایش
arrangeآرایش داد/ده
wishآرزو
idealآرمانی
featureآرنگویژگیârangمشخصه
experienceآروینتجربه
empiricalآروینیتجربی
argumentآرگومان
yesآریبله
yes-noآری-نه
freeآزاد
generationآزانشتولید
generatedآزانیده
testآزمایش
experimentalآزمایشیتجربی
examآزمون
interpretationآزندشتعبیر
construalآزندیتعبیری
interpretingآزندیدنتعبیر کردن
interpretedآزندیدهتعبیر شده
constitutionآساتش
constitutionalآساتشی
constituentآساتندهâsâtandeجزء
easyآسان
easierآسانتر
easiestآسان‌ترین
thresholdآستانه
heavenآسمان
skyآسمان
planetariumآسمان‌نما
approvalآسند
approveآسندیدن
convenientآسودبخشراحت
vacationآسودگانتعطیلات
convenienceآسودگیراحتی
peaceآشتیصلح
pacificآشتی‌گراصلح‌جو
familiarآشنا
more familiarآشناتر
most familiarآشناترین
kitchenآشپزخانه
obviousآشکار
revealآشکار ساخت/ساز
manifestآشکار کرد/کن
patentlyآشکارا
manifestlyآشکارا
obviouslyآشکارا
startingآغاز
beginningآغاز
starting pointآغازگاهنقطه‌ی آغاز
seminalآغازین
initialآغازین
blightآفت
creatingآفریدنخلق‌کردن
creatureآفریدهمخلوق
creaturesآفریدگانمخلوقات
creatorآفریننده
offensiveآفندگری
targetآماجهدف
aimآماجهدف
goalآماجهدف
targetedآماجیده
readyآماده
prepareآماده کرد/کن
providerآمادگر
statisticsآمار
statisticalآماری
trafficآمد و رفتترافیک
contingentآمرساناحتمال
contingentlyآمرسانانهبطور احتمالی
contingencyآمرسانیشدنیگی ویژهامکان خاص
contingentistآمرسان‌باورامکان‌گرا
Contingentismآمرسان‌باوریامکان‌گرایی
Americanآمریکایی
teachآموزش
educationآموزش
schoolآموزشگاهمدرسه
educationalآموزشی
instructorآموزش‌دهنده
doctrineآموزه
lessonآموزهدرس
teacherآموزگارمعلم
schoolآموزگاهمکتب
Lwów–Warsaw Schoolآموزگاه لویو-ورشومکتب لویو-ورشو
mixtureآمیزه
thatآن
itآن
the oneآن که
over thereآنجا
thereآنجا
whereآنجا که
fluآنفلوآنزا
thoseآنها
theyآنها
those whoآنهایی‌که
whatآنچه
Anglo-Hegelianآنگلو-هگلی
immediateآنیبی‌واسطه
associationآهزشانجمن
associativeآهزشیانجمنیشرکت‌پذیر
associativityآهزندگیانجمنی‌بودنشرکت‌پذیری
ironآهن
abstractionآهنجشانتزاع
abstractآهنجیدهانتزاعی
abstractآهنجیدهانتزاعی
abstractnessآهنجیدگیانتزاعی‌بودن
intonationآهنگ
songآهنگ
singآواز خواند/خوان
singerآوازه‌خوانخواننده
liquidآوِهآوهمایع
proofآوینپروهانÂvin, on the model of Ger. Beweis "proof," from weisen "to show, point out;" O.E. witan "to see." âvin "to show, see," from intensive prefix â- + vin "to see" (as in a large number of dialects), variant bin, present stem of didan "to see;" Mid.Pers. wyn-; O.Pers. vain- "to see;" Av. vaēn- "to see;" cf. Skt. veda "I know;" Gk. oida "I know," idein "to see;" L. videre "to see;" Ger. weisen "to show," as above; PIE base *weid- "to know, to see."
proof-theoreticآوین-نگریکبرهان-نگریکنظریه برهانی
positivistآوین‌باوراثبات‌گرا
undemonstratedآوین‌ناپذیرغیر قابل اثبات
unprovenآوین‌نشدهاثبات نشده
provableآوین‌پذیراثبات‌پذیر
provabilityآوین‌پذیریاثبات‌پذیری
apartmentآپارتمان
operationآپارش
implication operationآپارش درتاهشعمل استلزام
interior operationآپارش درونعمل درون
operationalistآپارش‌باور
operatorآپارگرعملگر
closure operationآپارگر بستارعملگر
supplementaryآپُرندهآپرندهتکمیلی
supplementآپُرهآپرهمکمل
considerationآگارشملاحظه
considerationsآگارش‌هاملاحظات
considerableآگاریدنیقابل توجه
awareآگاه
noticeآگاه شد/شومتوجه شد/شو
consciouslyآگاهانه
declarativeآگاهشیاعلانی
awarenessآگاهی
assumptionآگربانگاشتهÂgarb, from â-, nuance prefix, + garb, from Av./O.Pers. grab-, Av. gərəb- "to take, to seize;" cf. Mod.Pers. gereftan "to take; to assume;" Skt. grah-, grabh- "to seize, to take," graha "seizing, holding, perceiving;" M.L.G. grabben "to grab;" E. grab "to take or grasp suddenly;" PIE *ghrebh- "to seize." فرض
assumedآگربیدهانگاشتهفرض‌شده
assumptionsآگرب‌هاانگاشته‌هامفروضات
perceivingآگرتشدریافتن
perceivedآگرتیدهدریافت‌شده
perceivableآگرت‌پذیردریافت‌پذیر
whetherآیا
comingآینده
futureآینده
mirrorآینه
unitedآیکیدهمتحد
religionآییندین
eternalابدی
eternallyابدی‌وار
supremeابرتمabartomعالی
supremelyابرتمانه
superintuitionisticابردرگسیکابر شهودی
cloudyابری
toolابزار
yourات
roomاتاق
classroomاتاق آموزشاتاق درس
living roomاتاق نشیمن
cockpitاتاقک خلبانکاکپیت
feelاحساس کرد/کن
planetاخترکسیاره
planetaryاخترکیسیاره‌ای
utteredادا شده
utterادا کرد/کن
magazineادبنامهمجله
orthodoxyارتدکس
orthodoxارتدکس
militaryارتش
esteemارج نهاد/نهاحترام گذاشت/گذار
esteemedارجمند
orthogonalارداکنجardâkonjمتعامد
campingاردو
campاردوگاه
campsiteاردوگاه
duckاردک
valueارزش
truth-valueارزش راستیمقدار صدق
axiologyارزش شناسی
truth functionalارزش کریالتابع ارزشی
truth-functionalارزش-کریالتابع ارزشی
valuableارزشمند
truth valuesارزش‌های راستیمقادیر صدق
markارزه
assessingارزیابی
evaluationارزیابی
evaluateارزیابی کرد/کن
correctارشادرستصحیح
correctlyارشاواردرستواربطور صحیح
securityارمندیامنیت
sinceاز
thanاز
fromاز
thenceاز آن جا
sinceاز آن زمان
sinceاز آنجا که
henceاز این رو
henceforthاز این پساز حالا به بعد
of this kindاز این گونهاز این نوع
thereforeاز این‌رو
memorizeاز بر کرد/کن
missاز دست داد/ده
in terms ofاز دیدگاهبه لحاظ
in different waysاز راه‌های دگرسانبه طرق مختلف
omitاز قلم انداخت/انداز
turn outاز کار در آمد/آی
disentangleاز گیر در آورد/آور
informationازدشاطلاعات
informativeازدمندآگاهی‌بخش
informativenessازدمندیآگاهی‌بخشی
isاست
statementاستاتمانestâtmânعبارت
professorاستاد
standardاستاندهاستاندارد
standardlyاستانده‌واربطور استاندارد
explicitlyاستاهانهبطور صریح
explanationاستاهشتوضیح
explicitاستاهی
poolاستخر
extensionاستنشمصداق
extensionalاستنشیمصداقی
extensionalistاستنش‌باورمصداق‌گرا
solidاستوارمستحکم
sureاستیگانمطمئن
ensureاستیگان شد/شومطمئن شد/شو
ascriptionاسناد
horseاسپاسب
spaceاسپاشespašفضا
completeاسپرکامل
completelyاسپرانهبوندگانهبطور کامل
Structural completenessاسپری ساختاریبوندگی ساختاریتمامیت ساختاری
strong completenessاسپری نیرومندتمامیت قوی
Syntactical completenessاسپری گفت‌شناسیکتمامیت نحوی
effectiveاسکرمنداثربخش
effectivelyاسکرمندانهبطور موثر
effectivenessاسکرمندیاثربخشی
explosionاسکفتانفجار
skiاسکی
skiاسکی کرد/کن
acidاسید
itsاش
herاش
hisاش
denoteاشاره داشتن
alludedاشاره شده
alludeاشاره داشت/دار
pointاشاره کرد/کن
point outاشاره کرد/کن
pointerاشاره‌گر
ostensiveاشاری
Springerاشپرینگر
crashافتادنسقوط
increasingافزایش
increaseافزایش
addingافزودن
additionافزودن
additiveافزودنی
extraافزوده
addedافزوده شده
pluginافزونه
redundantافزونه
redundancyافزونگی
moreoverافزون‌براین
unfortunatelyافسوسمندانهمتأسفانه
calculatedافماردهمحاسبه‌شده
calculationافمارشمحاسبه
calculusافماریکحساب
Sequent calculusافماریک پی‌آیهحساب رشته‌ها
enterpriseاقدام مهم
healالتیام داد/ده
alcoholالکل
patternالگو
myام
concreteامبسAmbas, a variant of anbast in several dialects (e.g. Tabari) "dense, thick;" Mid.Pers. hambast "compact, tied together," from ham- "together," → com- + bast p.p. of bastan "to clot, congeal; to bind," Av./O.Pers. band- "to bind, fetter," basta- "bound, tied," Skt. bandh- "to bind, tie, fasten," PIE *bhendh- "to bind," cf. Ger. binden, E. bind. Basudani "tangible," from basudan "to touch," variant pasâvidan, ultimately from Proto-Ir. *pra-sau-, from *sau- "to rub; whet; wear;" cf. sudan, sâyidan "to rub," sân "whetstone," variants fasân, afsân, awsân; Mid.Pers. sūdan "to rub;" Khotanese sauy- "to rub;" Sogd. ps'w "to rub;" Choresmian bs'w "to rub off, polish;" Skt. sā- "to sharpen, whet."انضمامی
scoreامتیاز
todayامروز
modernامروزی
tonightامشب
hopeامید
promisingامیدوار‌کننده
partakeانبازیشریک شدن
integrationانتگرال‌گیری
saturatedانجالیدهاشباع‌شده
performerانجام دهنده
doانجام داد/ ده
performانجام شد/شو
fulfillانجام شد/شو
accomplishmentانجامداد
accomplishedانجامداده
fulfillingانجام‌دادن
doneانجام‌شده
councilانجمنشورا
communityانجمن
measureاندازه
sizeاندازه
measureاندازه گرفت/گیر
someاندازه‌ایمقداری
measurementاندازه‌گیری
measureاندازه‌گیری کرد/کن
measuredاندازه‌گیری‌شده
enterاندر شد/شووارد شد/شو
interviewاندردامصاحبه
adviseاندرز داد/ده
interferenceاندرزنشدخالت
interestاندرستعلاقه
interestingاندرستانandarastânجالب
most interestingاندرستان‌ترینجالب‌ترین
interestedاندرستمندعلاقه‌مند
interested inاندرستمند بهعلاقمند به
interjectionاندرشانشدرافکنی
internationalاندرنفانیجهانیبین‌المللی
introductionاندرهازش
Introduction of an assumptionاندرهازش یک آگربدرانداختن یک انگاشتهمعرفی یک فرض
∧ Introductionاندرهازش ∧
∨ Introductionاندرهازش ∨
interactاندرژیرشتعامل
griefاندوه
thinkerاندیشمند
thoughtاندیشه
thinkingاندیشیدن
Critical Thinkingاندیشیدن پرژنی اندیشیدن سنجشگرانهتفکر انتقادی
hypothesisانگارهفرضیه
hypothesizeانگاره ساخت/سازفرضیه ساخت/ساز
hypothesiseانگاره ساخت/سازفرضیه ساخت/ساز
hypotheticalانگاره‌ایفرضیه‌ای
Continuum hypothesisانگاره‌ی پیوستارفرضیه پیوستار
suppositionانگاشتفرض
tenetانگاشته
positانگاشتهفرض‌شده
fingerانگشت
Englishانگلیسی
motivationalانگیزشی
motiveانگیزه
motivationانگیزه
devilاهریمنشیطان
underlineاهمیت داد/ده
herاو
himاو
sheاو
heاو
Jupiterاورمزد
utterlyاوستانهمطلقا
absoluteاَوَستاوستمطلق
absolutelyاَوَستانهاوستانهکاملا
Explicatumاُستاهندهاستاهندهتوضیح‌دهنده
extraordinaryاُستَرشونیکاسترشونیکفوق‌العاده
reliableاُستیگاناستیگانقابل اعتماد
completenessاُسپُریاسپریبَوَندَگیتمامیت
Semantic completenessاُسپُری چماریکاسپری چماریکتمامیت معنایی
effectاُسکَراسکرOskar, from os-, → ex-, + kar-, kardan "to do, make;" Mid.Pers. kardan; O.Pers./Av. kar- "to do, make, build," Av. kərənaoiti "he makes;" cf. Skt. kr- "to do, to make," krnoti "he makes, he does," karoti "he makes, he does," karma "act, deed;" PIE base kwer- "to do, to make."اثر
affectاُسکَر گذارد/گذاراسکر,گذارد,گذارتأثیر کرد/کن
dragonاژدها
Aegeanاژه
nowاکنونحالا
it is time now toاکنون زمان آن استحالا زمان آن است
ifاگر
If that's soاگر چنین است
if so ,اگر چنین باشد،
cardinalاگرا
cardinalityاگرایی
althoughاگرچه
Italianایتالیایی
AIDSایدز
errorایرنگخطا
failureایست
resistanceایستادگیمقاومت
moodایستشحالت
statusایستشEstâté, from estat, → state, + nuance suffix -é.وضعیت
stateایستشEstât, from istâdan "to stand;" Mid.Pers. êstâtan; O.Pers./Av. sta- "to stand, stand still; to set" (Sogd. ôštât "to stand"); Av. hištaiti; cf. Skt. sthâ- "to stand;" Gk. histemi "put, place, weigh," stasis "a standing still;" L. stare "to stand;" Lith. statau "place;" Goth. standan; PIE base *sta- "to stand"); hâlat, from Ar. Hâlat "state, quality."وضع
state of affairsایستش رویدادهاوضعیت امور
intentional stanceایستش کامندهموضع قصدمندانه
stationایستگاه
police stationایستگاه پاسبانیمرکز پلیس
workstationایستگاه کاری
immuneایمنی
theseاین
thisاین
thatاین
it's youاین شما هستید
hereاینجا
identicalاینهمان
Identityاینهمانی
is not it ?اینگونه نیست؟اینطور نیست؟
this oneاین‌ یکی
nowadaysاین‌روزها
eveningایوارعصر
merelyایوازصرفا
iffا‌ت‌ااگر و تنها اگر
withبا
toبا
worthبا ارزش
in this wayبا این روش
neverthelessبا این هال
nonethelessبا این وجود
by making useبا بکار بردنبا استفاده
given thatبا روی‌داشت به اینکهبا توجه به اینکه
in spite ofبا وجود
in spite of thatبا وجود این
roughly speakingبا چشم‌پوشی از پازه‌هابا چشم‌پوشی از ریزگانصرف‌نظر از جزئیات
by the choiceبا گزینشبا انتخاب
togetherبا یکدیگر
chamomileبابونه
westباخترغرب
westernباختریغربی
windباد
kiteبادبادک
windyبادی
loadبار
loadبار کرد/کن
rainباران
rainباران بارید/بار
orderedبارایهمرتب
iterativeبارستهتکرار شونده
over and overبارها و بارها
narrowباریک
narrowباریک کرد/کن
narrowingباریک‌کردنمحدود کردن
openباز
redeemباز پرداخت کرد/کن
stopباز ایستاد/ایست
interruptباز ایستاد/ایست
mirrorباز تابید/تاب
unlockباز شد/شو
reduceباز هازید/هازفرو کاست/کاه
openباز کرد/کن
returnباز گشت/گردان
resolveباز گشود/گشای
resonanceبازآوایی
recursiveبازآیشیکبازگشتیکبازگشتی
recursivelyبازآیشیکانهبازگشتیکانهبطور بازگشتی
marketبازار
toutبازار گرمی کرد/کن
relationبازانشپیوندرابطه
relationshipبازانشپیوندرابطه
consequence relationبازانش پیامدرابطه پیامد
relationalبازانشیرابطه‌ای
relativeبازانیوابستهمربوط
relatedبازانیدهپیونددارمربوط
relativistبازانی‌گراوابسته‌گرانسبی‌گرا
relativismبازانی‌گراییوابسته‌گرایینسبی‌گرایی
interruptedبازایستاده
interruptionبازایستش
referenceبازبردمرجع، محکی
referبازبرد داد/دهارجاع داد/ده
reviseبازبینی کرد/کن
reflectionبازتابانعکاس
reflectبازتاب کرد/کنمنعکس کرد/کن
reflectivelyبازتابانهبطور انعکاسی
reflectiveبازتابیانعکاسی
reflexiveبازتابیانعکاسی
Reflexivityبازتابی بودنانعکاسی بودن
reflectedبازتاب‌شدهمنعکس‌شده
feedbackبازخورد
resourceبازخَنبازخنمنبع
banبازداشته شد/شودممنوع شد/شود
yieldبازدهثمره
reformulationبازدیسولش
commercialبازرگانیتجاری
reconstructionبازسازی
recognitionalبازشناختی
reproduceبازفرآوریبازتولید
representationبازنمایش
Knowledge Representation and Reasoningبازنمایش و راینش داناییبازنمایش و خردورزی داناییبازنمایی و استدلال دانش
revisedبازنگری شدهتجدید نظر شده
rangeبازه
reductionبازهازشتحویل
armبازو
reverseبازگردوارونمعکوس
returnبازگشت
recursionبازگشت
resolutionبازگشودن
reassignedبازگمارده
citeبازگو کرد/کننقل کرد/کن
gameبازی
playبازی
playبازی کرد/کن
toyبازیچهاسباب‌بازی
playerبازیکن
actorبازیگر
Reductio ad absurdumباز‌هازش به یاوهبرهان خلف، تعلیق به محال
regularباسامانمنظم
regularityباسامانینظم
ancientباستان
factباشاواقعیت
factualباشاییواقعیتی
clubباشگاه
gardenباغ
zooباغ درندگانباغ وحش
textureبافت
contextبافتارمتن
weavingبافتن
textualبافتیمتنی
textبافِهبافهمتن
wingبال
aboveبالا
topبالا
highبالا
upبالا
raiseبالا برد/بر
higherبالاتر
upperبالاتر
helicopterبالگردهلی‌کوپتر
growingبالیدن
grownبالیده
morningبامدادصبح
this morningبامداد امروزامروز صبح
this morningبامداد امروزامروز صبح
bankبانک
sloganبانگشعار
crowبانگ زد/زن
concludeباهم بست/بندنتیجه گرفت/گیر
syllogismباهمشماریقیاس
enthymemeباهمشماری پنهانقیاس مضمر, قیاس موجز
syllogisticباهمشماریکقیاسی
concludeباهم‌بستننتیجه‌گرفتن
conclusionباهم‌بستننتیجه
trustباوراعتماد
beliefباوراعتقاد
believeباور
Justified True Beliefباور راستگوی راستاوردهباور صادق موجه
believeباور داشت/دار
believeباور داشت/دار
byteبایت
oughtباید
mustباید
shouldباید
necessarilyبایستانهضرورتا
necessaryبایستهضروری
necessityبایستگیضرورت
Necessitistبایستگی‌گراضرورت‌گرا
Necessitismبایستگی‌گراییضرورت‌گرایی
instead ofبجای
insteadبجای آن
other thanبجزغیر از
saveبجز
chanceبختشانس
casualبختواراتفاقی
drawبخت‌آزماییقرعه‌کشی
portionبخش
sectionبخش
partبخش
critical sectionبخش بزنگاهیناحیه‌ی بحرانی
partialبخشیجزئی
badlyبد
badبد
disasterبداختریفاجعه
therebyبدان وسیله
worseبدتر
fairlyبدرستیکاملا
farewellبدرودوداع
byبدستبوسیله
graspبدست آورد/آور
obtainedبدست‌آمده
oweبدهکار بود/است
communicateبده‌بستان کرد/کن
communicationبده‌بستان‌کردن
thusبدین ترتیب
ontoبر
overبر
accordinglyبر این پایهبر این اساس
uponبر روی
on grounds ofبر پایه
by virtue ofبر پایهبر طبق، به موجب
in virtue ofبر پایهبر طبق، به موجب
based onبر پایه
exciteبر انگیخت/انگیز
ariseبر خاست/خیز
imposeبر نهاد/نهتحمیل کرد/کن
removeبر چید/چین
go backبر گشت/گرد
come backبر گشت/گرد
objectبرآختشیء
alethicبرآختیعینی
objectiveبرآختیعینی
object-orientedبرآخت‌گراشیء‌گرا
estimateبرآورد
estimateبرآورد کرد/کن
satisfactionبرآوردن
satisfyبرآورده کرد/کن
satisfiedبرآورده‌شده
same resultبرآیند یکساننتیجه یکسان
brotherبرادر
in factبراستیدر واقع
indeedبراستی
reallyبراستیواقعا
excitedبرانگیخته
excitementبرانگیزش
sakeبرایبخاطر
forبرای
forبرای
toبرای
toبرای
for many purposesبرای بسیاری از فرنه‌هابرای بسیاری از اهداف
e.g.برای نمونهبرای مثال
for everبرای همیشه
toleranceبرتافتن
preferبرتری داد/دهترجیح داد/ده
fixationبرجایش
prominenceبرجسته
prominentبرجسته
treatingبرخورد
clashبرخورد
hitبرخورد
impactبرخوردتاثیر
treatبرخورد کرد/کن
strikeبرخورد کرد/کن
someبرخیبعضی
particularبرخیجزئی
vectorبردار
additionبردایشجمع
additionalبردایشیبیشتراضافی
slaveبرده
slaverبرده‌دار
undertakeبردوش گرفت/گیربه‌عهده گرفت/گیر
slaveryبردگی
surveyبردید
examinationبررسی
examineبررسی کرد/کن
hairbrushبرس مو
designerبرسه‌گرطراح
recognizeبرشناختتشخیص
recognitionبرشناختنتشخیص‌دادن
snowبرف
electricityبرق
electricبرق
electricalبرقی
programبرنامه
scheduleبرنامه زمانی
programmerبرنامه‌نویس
programmingبرنامه‌نویسی
client applicationبرنامه‌ی زاورگیر
bearerبرندهحامل
winبرنده شد/شو
truth bearerبرنده‌ی راستیحامل صدق
registrationبرنوسشثبت‌کردن
registeredبرنوسیدهثبت‌شده
interactionبرهم کنش
cancelبرهم خورد/خورلغو شد/شو
bareبرهنه
stripبرهنه شد/شو
excludeبرون داشت/دار
issueبرونایموضوع
exclusionبرون‌داشتن
excludedبرون‌داشتهخارج‌شده
outcomingبرون‌روندهخروجی
holdبرپا بود/استبرقرار بود/است
set upبرپا کرد/کن
on-demandبرپایه‌ی درخواستبر اساس تقاضا
removalبرچیدن
holdبرگزار کرد/کن
backtrackingبرگشتن از راه رفتهعقبگرد
Britishبریتانیایی
largeبزرگ
bigبزرگ
greatبزرگ
greaterبزرگتر
largestبزرگترین
greatestبزرگترین
the greatest primeبزرگترین شماره‌ی نخستبزرگترین عدد اول
highwayبزرگراه
adultبزرگسال
adulthoodبزرگسالی
greatnessبزرگی
crimeبزهجنایت
criminalبزه‌کار
sufficeبس بود/استکافی بود/است
simpliciterبسادگی
closureبستار
Universal Closureبستار هرگانیبستار کلی
multiplicationبستایشضربضرب
multipliedبستاییده
multiplicityبستاییگیتعدد
ice creamبستنی
bundleبسته
parcelبسته
closedبسته
closeبسته
packبسته‌بندی
packبسته‌بندی کرد/کن
relevanceبستگیربط
dependبستگی داشت/دار
concernبستگی داشت/داردمربوط بود/است
pertainingبستگی‌دارمربوط
relevantبستگی‌دارمربوط
adequateبسندهکافی
sufficientبسندهکافی
enoughبسندهکافی
adequacyبسندگیکفایت
towardبسوی
basketballبسکتبال
terriblyبسیارزیاد
extremelyبسیار
highlyبسیار
soبسیارخیلی
muchبسیارخیلی
tooبسیار
veryبسیارخیلی
pretty clearlyبسیار آشکاراکاملا بوضوح
immenseبسیار بزرگ
hugeبسیار بزرگ
excellentبسیار خوب
vastlyبسیار زیاد
so manyبسیاری
a lot ofبسیاری از
many of usبسیاری از ما
complicatedبغرنج
the restبقیه
rhetoricبلاغت
long-termبلند دورهطولانی مدتطولانی مدت
get upبلند شد/شو
tallerبلندتر
tallestبلندترین
heightبلندی
thereforeبنابراین
soبنابراین
causeبنارعلت
Causalityبنارمندیعلیت
causalبناریعلی
clauseبندBand present stem of bastan "to close, to fasten, to bind," → closure.عبارت
the if clauseبند اگر
Axiom KPبنداشت KPاصل KP
Axiom of Extensionalityبنداشت اُستَنِشیگیبنداشت استنشیگیاصل گسترش
Axiom of infinityبنداشت بی‌پایانیاصل موضوع بی‌نهایت
Axiom schema of separationبنداشت جدایشاصل شمول
Axiom of pairingبنداشت جفت‌سازیاصل موضوع زوج‌سازی
Axiom of Empty setبنداشت هنگرد تهی
Axiom of the power setبنداشت هنگرد توانیاصل موضوع مجموعه توانی
Axiom of choiceبنداشت گزینشاصل موضوع انتخاب
Axiom of the unionبنداشت یکایشاصل موضوع اجتماع
axiomatizationبنداشتشاصل موضوعی سازی
axiomaticبنداشتیاصل موضوعی
axiomatizedبنداشتیدهاصل بندی شده
axiomsبنداشت‌هااصول موضوعه
axiomatizableبنداشت‌پذیرپی‌پذیراصل‌پذیر
purpleبنفش
foundationبنیاد
institutionبنیادانستیتو
fundamentalبنیادی
foundationalبنیادین
foundationalistبنیادین‌گرا
elementبن‌پارعنصر
closed elementبن‌پار بستهعنصر بسته
identity elementبن‌پار همانیعنصر همانی
intoبه
atبه
toبه
onبه
toبه
sufficientlyبه اندازه بسندهبه اندازه کافی
look outبه بیرون نگاه کرد/کن
exceptبه جز
acquireبه دست آورد/آور
entailبه دنبال داشت/داردمستلزم بود/است
of the formبه دیسه‌ی
that is to sayبه دیگر سخن
i.e.به دیگر سخنبه عبارت دیگر
in the usual wayبه روش همیشگیبه طریق معمول
easilyبه سادگی
anywayبه هر روی
likewiseبه همین ترتیب
rememberingبه یاد آوردن
remindبه یاد آورد/آور
rememberبه یاد داشت/دار
priceبهاقیمت
springبهار
improveبهبود داد/ده
betterبهتر
bestبهترین
quotientبهرخارج‌قسمت
gainingبهره‌بردناکتساب
productivityبهره‌وری
preferenceبهزونهترجیح
preferableبهزونیدنی
preferredبهزونیدهترجیح داده شده
discussionبهسبحث
controversialبهس برانگیزبحث برانگیز
discussedبهسیدهبحث‌شده
updateبهنگام شد/شو
updatingبهنگام‌سازی
optimumبهینه
optimalبهینه
asبه‌
slowlyبه‌آهستگی
justبه‌تازگی
recentlyبه‌تازگی
rather thanبه‌جای
remainبه‌جای ماند/مانباقی ماند/مان
obtainبه‌دست آورد/آور
resultبه‌دست داد/دهنتیجه داد/ده
on account ofبه‌دلیل
clearlyبه‌روشنی
forcefullyبه‌زور
plainlyبه‌سادگی
simplyبه‌سادگی
namelyبه‌سخن‌دیگریعنی
scarcelyبه‌ندرت
soundبه‌نگر رسید/رسبنظر رسید/رس
seemبه‌نگر رسید/رسبنظر رسید/رس
in particularبه‌ویژهبطور خاص
such thatبه‌گونه‌ای کهبطوریکه
increasinglyبه‌گونه‌ی فزاینده
conditionبوتارشرط
conditionsبوتارهاشرایط
truth conditionsبوتارهای راستیشرایط صدق
conditionalبوتاریشرطی
Indicative conditionalبوتاری آگاهشیشرطی اخباری
material conditionalبوتاری مادیاگری مادیشرطی مادی
budgetبودجه
beingبودن
scholarshipبورس آموزشیبورس تحصیلی
booleanبولی
economyبومداتاقتصاد
economicبومداتیکاقتصادی
localبومیمحلی
particularlyبویژهبخصوص
especiallyبویژهبخصوص
Affirming the consequentبَردِش پیایبردش پیایآریگویی پی‌آیندهتصدیق تالی
affirmativeبَردِشیبردشیآریگویbardešiایجابی
oftenبَسوانبسوانبیشتراغلب
implication fragment of Rبُرش درتاهش گویایی Rبرش درتاهش گویایی Rتکه استلزام منطق R
axiomبُنداشتبنداشتپیBondâšt, literally "taking as the base," from bon "root, origin, base" + dâšt "held," from dâštan "to have, to hold, to maintain, to consider."اصل موضوع
elementaryبُن‌پارینبن‌پارینآغازینمقدماتی
babyبچه
kidبچه
distinctبژناجداسانمتمایز
distinguishingبژنایشمتمایز کردن
distinctionبژنایشجداسانیتمایز
employingبکار گرفتنبه خدمت گرفتن
employedبکار گرفته
engagedبکار گرفته شده
engagementبکار گیری
applyبکار برد/بر
useبکار رفت/رواستفاده شد/شو
engageبکار گرفت/گیر
employبکار گرفت/گیر
employmentبکارگیری
conceptبگرتپرمانهBegert "seized, taken, caught; supposed, imagined," from intensive prefix be- "to, for, in, on, with, by" (→ ad hoc) + gert, from gerté, variant of gerefté "seized, taken," from gereftan "to seize, take, catch; to suppose, imagine," as in Laki gert, gerten, Lori gereta, Kurd. girtin "to take, seize, catch;" Abyâne-yi geratan, Ardestâni girette, Abuzeydâbâdi grata; Mid.Pers. griftan, Av./O.Pers. grab- "to take, to seize," cf. Skt. grah-, grabh- "to seize, to take," graha "seizing, holding, perceiving;" M.L.G. grabben "to grab;" Gothic greipan, O.H.G. grifan, Ger. greifen "to seize," begreifen "to seize, understand," Begriff "concept;" E. grab "to take or grasp suddenly;" PIE *ghrebh- "to seize."مفهوم
conceptualبگرتالپرمانه‌ایمفهومی
conceptionبگرتشتصور
conceivableبگرتش‌پذیرقابل تصور
conceiveبگرتیدنتصور کردن
argumentبگومگواستدلال
by defaultبگونه‌ی پیش‌انگاشته
withoutبی
desertبیابان
let usبیایید
wake upبیدار شد/شو
disorderبیرایهنامرتب
outsideبیرونخارج
outبیرونخارج
bring outبیرون آورد/اور
bring outبیرون آورد/اور
go outبیرون رفت/رو
send outبیرون فرستاد/فرست
evictبیرون کرد/کن
banishبیرون کرد/کن
outerبیرونی
externalبیرونیخارجی
hateبیزار بودم/هستممتنفر بودم/هستم
baseballبیسبال
twentyبیست
twenty-oneبیست و یک
twenty-firstبیست و یک
twentiethبیستم
twentythreeبیست‌و‌سه
pluralبیشالجمع
pluralistبیشال‌باور
most frequentlyبیشتراغلب
furtherبیشتر
furthermoreبیشتر
mainlyبیشترعمدتا
mostlyبیشتر
moreبیشتر
mostبیشترین
plusبیشَنبیشن
majorityبیشیناکثریت
maximumبیشینه
illبیمار
hospitalبیمارستان
diseaseبیماری
assuranceبیمه
assureبیمه شد/شو
assuredبیمه‌شده
assuringبیمه‌کردن
betweenبین
noseبینی
foreignبیگانهخارجی
irrelevantبی‌بستگینامرتبط
masslessبی‌جرم
right awayبی‌درنگبلافاصله
promptlyبی‌درنگ
instantlyبی‌درنگ
immediatelyبی‌درنگبلافاصله
irregularبی‌سامانبی‌قاعده
irregularityبی‌سامانیبی‌قاعدگی
trivialبی‌مایه
trivialityبی‌مایگی
unlimitedبی‌مرز
infiniteبی‌پایاننامتناهی
infinitelyبی‌پایانانهبی‌نهایت
infinityبی‌پایانیبی‌نهایت
meaninglessبی‌چمبی‌معنا
meaninglessnessبی‌چمیبی‌معنایی
defuseبی‌کنش کرد/کن
idempotencyبی‌کنشی چندبارگیخنثی تکراری، خود توانی، تکرارشوندگی
Idempotency of entailmentبی‌کنشی چندبارگی دمداشتخنثی تکراری استلزام
safelyبی‌گزندبی‌خطر
safeبی‌گزندبی‌خطر
safestبی‌گزندترینبی‌خطرترین
safetyبی‌گزندیامنیت
innocentبی‌گناه
as far asتا آنجا که
largelyتا اندازه زیادی
as long asتا زمانی که
whileتا وقتیکه
so farتا کنون
everتا کنونتا بحال
summerتابستان
tableauتابلو
tableauxتابلوها
trade-offتاخت‌زنیمعاوضه
obscuredتار
spiderتارتنکعنکبوت
websiteتارنماسایتِ‌وب
historyتاریخ
historicallyتاریخانهبطور تاریخی
historicتاریخی
historicalتاریخی
obscureتاریک
darkتاریک
obscurityتاریکی
obscurantistتاریک‌اندیش
untilتازمانیکه
certainتاشتیگ
certainlyتاشتیگانهبی‌گمانیقینا
certaintyتاشتیگی
oddتاقفرد
vineyardتاکستان
somewhatتا‌اندازه‌ایتاحدی
feverتب
originalتباریناصلی
originalityتبارینگیاصالت
equipتجهیز شد/شو
equipmentتجهیزات
flatتخت
boardتخته
rockتخته‌سنگصخره
keyboardتخته‌کلیدصفحه‌کلید
transportترابردانتقال
traditionترادادسنت
traditionallyترادادانهبه‌طور سنتی
traditionalترادادیسنتی
transparentترادیدشفاف
transformationترادیسشترادیسیدنتغییر شکل
transformترادیسیتغییر شکل
levelترازسطح
balanceتراز
balanceتراز کرد/کن
translatingترازبانشترجمه
translationترازبانشترجمه
translatorترازبانندهمترجم
balancedترازشده
horizontalترازیافقی
transcendenceترافرازندهاستعلایی، ورای جهان پدیداری
transferترافرستانتقال
transferableترافرست‌پذیرقابل‌انتقال
transitiveتراگذر
transitivityتراگذری
diameterتراگوشقطر
diagonalتراگوشیقطری
lay outترتیب داد/ده
stanceترز ایستادنطرز ایستادن
subjunctiveترز بوتاریوجه شرطی
fearترس
afraidترسیده
delineateترسیم کرد/کن
termترملفظ
terminologicalترم‌شناسانهاصطلاح‌شناسانه
terminologyترم‌شناسیاصطلاح‌شناسی
crackترک خورد/خور
drawتساوی
hourتسوساعت
minuteتسوکدقیقه
embeddingتعبیه
varyتغییر کرد/کن
shiftتغییر کرد/کن
gunتفنگ
divideتقسیم شد/شو
phoneتلفن
phoneتلفن زد/زن
TVتلویزیون
televisionتلویزیون
watchingتماشا کردن
watchتماشا کرد/کن
stampتمبر
alligatorتمساح
bodyتنبدن
fitnessتناسب اندام
lazyتنبل
fastتندسریع
velocityتندا
speedتنداسرعت
fasterتندترسریعتر
violentتندخوخشن
violenceتندخوییخشونت
healthتندرستیسلامتی
stressتنش
onlyتنها
lonelyتنها
aloneتنها
justتنهافقط
just in caseتنها در فتادفقط در مورد
the only wayتنها راه
just a fewتنها چند تا
tightتنگ
tightenتنگ شد/شو
restrictتنگ کرد/کنمحدود کرد/کن
closelyتنگاتنگ
tightlyتنگانه
tighterتنگتر
restrictionتنگ‌شدنمحدودیت
tightenedتنگ‌شده
restrictedتنگ‌شدهمحدود‌شده
tightenتنگ‌کردن
tennisتنیس
blankتهی
emptyتهیخالی
exhaustionتهی‌شدن
settlementتوافق
agreementتوافق
capableتوانا
ableتواناقادر
enableتوانا کرد/کنقادر کرد/کن
potentialityتوانایی
abilityتوانایی
powerfulتوانمندقدرتمند
powerتوانمندیقدرت
squareتوانِ دوتوان دو
richتوانگرثروتمند
facultyتوان‌ذهنیاستعداد، قوه ذهنی
berryتوت
networkتوربستشبکه
stormتوفانطوفان
snowstormتوفان‌برف
potentialتوندtavandپتانسیل
potentiallyتوندانهبطور بالقوه
ballتوپ
Topologyتوپوشناسیتوپولوژی
topologicalتوپولوژیکی
embeddedتوکار
recentتَرنهترنهواپسیناخیر
personتَنومتنومشخص
open-endedتَه‌بازته‌باز
end-to-endتَه‌به‌تَهته‌به‌ته
pulseتَپتپ
heartbeatتپش دلضربان قلب
individualتکفرد
concrete particularsتکال‌های امبسافراد انضمامی
particularsتکانافراد
individualsتکانافراد
impulseتکانه
splitتکه
pieceتکه
splitتکه کرد/کن
monoidتکواره
singularتکینمفرد
monadicتکین
singularityتکینی
monolingualتک‌زبانه
monopolyتک‌پادشگاهشانحصار
sharpتیز
sharpenتیز کرد/کن
carefulتیمارمندبادقت
carefullyتیمارمندانهبادقت
dreamتینابرویا
yieldثمر داد/ده
roomجا
locationجامحل
placeجامکان
placeholderجا نگهدار
allocateجا داد/دهاختصاص داد/ده
switchingجابجا کردن
switchجابجا شد/شو
toggleجابجا کرد/کن
switchedجابجاشده
commutativeجابجایی
commutativityجابجایی
roadجاده
latticeجارهشبکه
distributive latticeجاره واباژشیشبکه پخش‌پذیری
bounded latticeجاره کراندارشبکه کراندار
spyجاسوس
glassجامگیلاس
clothesجامهلباس
laundryجامه‌شوییلباس‌شویی
substitutionجانشانی
successorجانشین
succeedجانشین شد/شو
animalجانورحیوان
Javascriptجاوااسکریپت
placeجای
locateجای گرفت/گیرقرار داد/ده
deployجای گرفت/گیر
setجای گرفت/گیرقرار گرفت/گیر
rewardجایزه
awardجایزه
pronounجاینامضمیر
replaceجایگزین کرد/کن
replacementجایگزینی
permutationجایگشت
Permutationجایگشت
deploymentجایگیریاستقرار
somewhereجایی
trackجای‌پا
Algebraجبر
Abstract algebraجبر آهنجیدهجبر مجرد
Closure algebraجبر بستاری
Boolean algebraجبر بولی
Elementary algebraجبر بُن‌پارینجبر بن‌پارینجبر آغازینجبر مقدماتی
Linear algebraجبر ختیجبر خطی
Interior algebraجبر درونی
Modal algebraجبر مدیجبر موجهاتی
Heyting algebraجبر هیتینگ
algebraicجبری
apartجدا
separateجدا
segregatedجدا شده
separateجدا کرد/کن
floating-pointجداکننده‌ی شناورممیز شناور
floating pointجداکننده‌ی شناورممیز شناور
separationجداییتفکیک
seriousجدی
massجرم
dogmaticجزمی
topicجستارمبحث
searchجست‌و‌جو
searchجست‌و‌جو کرد/کن
partyجشن
feastجشن
boxجعبه
pairجفت
coupleجفت
pairجفت کرد/کن
nonsenseجفنگمهمل
frontجلو
forwardجلو
preventجلوگیری کرد/کن
republicجمهوری
Republicanجمهوری‌خواه
sirجناب
motionجنبشحرکت
moveجنبشحرکت
movementجنبش
warجنگ
forestجنگل
armجنگ‌افزاراسلحه
worldجهان
possible-worldجهان شدنیجهان ممکن
real-worldجهان هسیاجهان حقیقی
actual worldجهان ژیروندجهان بالفعل
universalجهانیکلی
Internetجهان‌تاراینترنت
youngجوان
youthجوانان
chickenجوجه
chickجوجه
matchجور بود/است
inquireجویا شد/شو
liverجگرکبد
evenحتاحتی
moveحرکت,کرد,کن
susceptibleحسمندحساس
context-sensitiveحسمند به بافتارحساس به متن
context-sensitivityحسمندی به بافتارحساسیت به متن
settleحل کرد/کن
originخاستگاه
pointخالنقطه
naiveخام
crudeخام
roughخام
stillخاموشساکت
offخاموش
switch offخاموش شد/شو
crudelyخام‌واربطور خام
houseخانه
homeخانه
familyخانواده
domesticخانگی
eastخاورشرق
easternخاوریشرقی
soilخاک
lineختخط
godخدا
crashخرابی
damageخرابی
taxخراجمالیات
wisdomخردحکمت
bitخرده
bearخرس
unsatisfactoryخرسندنکننده
satisfyingخرسندکنندهراضی‌کننده
roosterخروس
rabbitخرگوش
shoppingخرید
buyerخریدار
customerخریدارمشتری
bugخسترحشره
tiredخسته
boringخسته کننده
boreخسته شد/شو
boreخسته شد/شو
harshخشن
satisfiedخشنودراضی
satisfyخشنود کرد/کنراضی کرد/کن
satisfiabilityخشنودی‌پذیریصدق‌پذیری, صدق پذیری، ارضاء پذیری
satisfactoryخشنود‌کنندهرضایت‌بخش
riskخطر
pilotخلبان
reductioخلف
curveخممنحنی
inflectionخمش
inflectionalخمشی
inflectedخمیده
laughخنده
comicخنده‌آورکمیک
musicخنیاموسیقی
musicalخنیاییموسیقیایی
couchخوابیدن
restingخوابیده
algorithmخوارزمیکالگوریتم
algorithmicخوارزمیکیالگوریتمی
Algorithmsخوارزمیک‌هاالگوریتم‌ها
contemptخواریتحقیر
suitorخواستگار
readingخواندن
readerخواننده
willخواهان بود/استمایل بود/است
willخواهد
wouldخواهد
sisterخواهر
desireخواهشمیل
pleaseخواهشمندانهلطفا
niceخوب
fineخوب
goodخوب
wellخوب
selfخود
ownخود
self-consciouslyخود-آگاهانه
self-referencingخود-بازبردخود-ارجاع
yourselfخودت
intentionallyخودخواسته
carخودرو
herselfخودش
itselfخودش
himselfخودش
themselvesخودشان
myselfخودم
pretenseخودنماییتظاهر
self-consistentخودهانسگار
automatedخودکار
automationخودکارسازی
autocovarianceخود‌هم‌ورتایی
eatingخوردن
restaurantخورشکدهرستوران
sunخورشید
solarخورشیدی
welcomeخوش آمدید
well-orderingخوش رایهخوش ترتیب
well-orderedخوش رایهخوش ترتیب
pleasinglyخوشایند
deliciousخوشمزه
clusterخوشه
well-definedخوش‌هداریدهخوش‌تعریف
bloodخون
accustomedخوگرفتهعادت‌شده
familiarityخویشاوندی
taskخویشکاریوظیفه
personalخویشیکشخصی
sourceخَنخن
streetخیابان
cucumberخیار
fictionalخیالی
wetخیس
moralخیمیاخلاقی
authorداتار
copyrightداتار-راشن
authorityداتارگان
convictionدادباختگیمحکومیت
judgeدادرسقاضی
dataداده
givenداده شده
dataداده‌ها
juryدادورانهیئت منصفه
fairlyدادورانهمنصفانه
tradingدادوستد
courtدادگاه
justiceدادگریعدالت
propertyداراکویژگیصفت
Finite model propertyداراک مدل پایان‌دارویژگی مدل متناهی
disjunction propertyداراک واجوهشویژگی وابندشویژگی فصل
ownerدارندهصاحب
ownershipدارندگیمالکیت
medicineدارو
drugدارو
possessionدارِشتندارشتنDârešt, verbal noun of dâštan "to have, possess" (on the model of konešt, from kardan; xoršt, from xordan; bâlešt, from bâlidan; râmešt, from râmidan; (Lori) zenešt, from zadan; (Nowdân, Fârs) perešt, from paridan); Mid.Pers. dâr-, dâštan "to have, hold, preserve;" O.Pers./Av. dar- "to hold, keep back, maintain, keep in mind;" Skt. dhr- "to hold, keep, preserve," dharma- "what is established or firm; law;" Gk. thronos "elevated seat, throne," L. firmus "firm, stable," Lith. daryti "to make," PIE *dher- "to hold, support."مالکیت
Daseinدازاین
novelداستان
storyداستان
novelistداستان‌نویس
havingداشتن
hotداغ
domainدامنه
empty domainدامنه‌ی تهی
knowledgeدانایی
knownدانسته
scienceدانشعلم
Computing Scienceدانش رایانش
Computer Scienceدانش رایانش
studentدانشجو
scientistدانشمند
universityدانشگاه
scientificدانشیکعلمی
studentدانش‌آموز
positiveداهیدارمثبت
volunteerداوخواهداوطلب
judgingداوری
judgementداوریقضاوت
verdictداوریحکم
judgeداوری کرد/کن
scriptدبیرهخط
daughterدختر
girlدختر
brutallyددمنشانهوحشیانه
brutalددمنشانهوحشیانه
inدر
inدر
inدر
withinدر
doorدر
onدر
inدر
atدر
inدر
in what followsدر آنچه در پی می‌آید
at the momentدر این هنگامدر این لحظه
in some senseدر برخی چمارهادر برخی معانی
captivityدر بند بودناسارت
elsewhereدر جای دیگر
beforeدر جلوی
whereasدر حالی‌که
on the streetدر خیابان
duringدر درازایدر طول
primarilyدر درجه‌ی نخستدر درجه‌ی اول
originallyدر ریشهدر اصل
just in timeدر زمان
by the timeدر زمانی که
belowدر زیر
vsدر مقابل
amongstدر میان
acrossدر میان
amongدر میان
anyhowدر هر گونهدر هر صورت
break downدر هم شکست/شکن
relativelyدر همسنجیبطور نسبی
in consequence ofدر پیبه تبع
aheadدر پیش
in a senseدر چمیبه معنایی
in a certain senseدر چمی ویژهدر معنایی خاص
over the next few yearsدر چند سال آینده
in the case ofدر کاته‌یدر مورد
embedدر کار کرد/کن
besideدر کنار
in honor ofدر گرامیداشتبه افتخار
strictly speakingدر گفتار سخت‌گیرانه
generally speakingدر گفتار هروینانهدر گفتار همگانیبطور کلی
take sth offدر آورد/آور
inspireدر دمید/دمالهام گرفت/گیر
subjectivelyدرآختانه
subjectiveدرآختیشخصی
subjectivityدرآختیگی
subjectivistدرآختی‌گرا
introductionدرآمدمقدمه
entryدرآیهمدخل
longدرازطولانی
lengthدرازاطول
elongationدرازش
concerningدرباره
aboutدرباره
compriseدربر داشت/داردشامل بود/است
incorporatingدربردارندهشامل
comprisedدربردارندهشامل
exclusiveدربستانحصاری
implicationدرتاهشاستلزام
Strict implicationدرتاهش سخت‌گیراستلزام اکید
Material implicationدرتاهش مادیاستلزام مادی
intensionدرتنشمفهوم
intensionalدرتنشیمفهومی
intensionalistدرتنش‌باورمفهوم‌باور
intenseدرتنوشدید
intensiveدرتنویی‌مندتنجیدهمتمرکز
treeدرخت
brightدرخشان
brightnessدرخشندگی
requestدرخواست
requestدرخواست کرد/کن
requestedدرخواست‌شده
suitablyدرخورمناسب
suitableدرخورمناسب
properدرخورمناسب
appropriateدرخورمناسب
appropriatenessدرخور بودنمناسب بودن
fitدرخور کرد/کنمناسب کرد/کن
painدرد
inspiringدردمندهالهام‌بخش
inspiredدردمیدهالهام‌گرفته
inspirationدردَمِشدردمشالهام
rightدرست
well-formedدرست ساخت
endorseدرست شمارد/شمارصحه گذاشت/گذار
integerدرستهشماره درستعدد صحیح
correctnessدرستی
injectionدرشانشتزریق
treatmentدرمان
wildدرندهوحشی
apprehendدرنوتیدن
delayدرنگتاخیر
delayدرنگ کرد/کنتاخیر کرد/کن
delayedدرنگیدهبه تاخیر افتاده
inductionدرهازشاستقرا
inductiveدرهازشیاستقرایی
intertwinedدرهم تنیده
soundدرواصحیح
Soundدرواصحیح
gatewayدروازه
gateدروازهگیت
soundnessدرواییصحت
falseدروغکاذب
lieدروغ
lieدروغ گفت/گوی
fakeدروغینقلابی
insideدرونداخل
intoدرونداخل
get intoدرون شد/شووارد شد/شو
get inدرون شد/شووارد شد/شو
inputدروندادورودی
input-outputدرونداد-بروندادورودی-خروجی
contentsدرونمایهمحتوا
contentدرونمایهمحتوا
intrinsicsدرونگین
intrinsicدرونگینذاتی
intrinsicallyدرونگینانهبطور ذاتی
interiorدرونیداخلی
innerدرونی
incomingدرون‌آیندهورودی
internalistدرون‌گرا
inclusionدرون‌گرفتن
inclusiveدرون‌گرفته
includedدرون‌گرفتهشامل‌شده
includeدرون‌گرفتهشامل
conscienceدرون‌یافتوجدان
repairدرپینیدنتعمیر، مرمت
doorwayدرگاه
inverseدرگردوارون
inversionدرگردش
intuitionدرگسدرون‌یافتشهود
intuitivelyدرگسانهبطور شهودی
intuitiveدرگسیکدرگس‌باوریکشهودی
intuitionistدرگس‌باورشهودگرا
intuitionismدرگس‌باوریشهودگرایی
intuitionisticدرگس‌باوریشهودی
involveدرگیر کرد/کن
seaدریا
beachدریاکنارساحل
inheritanceدریگشdarigeš
thiefدزد
handدست
obtainدست یافت/یاب
resultدستاوردنتیجه
accessدسترسی
accessدسترسی داد/ده
accessibleدسترس‌پذیر
availableدسترس‌پذیر
accessibilityدسترس‌پذیری
partyدستهحزب
sortدسته
grammarدستور زبانگرامر
grammaticallyدستور زبانانهبطور نحوی
grammaticalدستور زبانی
manipulateدستکاری شد/شو
deductive apparatusدستگاه فروهازشیدستگاه استنتاجی، دستگاه استنباطی
manualدستی
achievementدستیابینایل شدن
assistantدستیار
obtainableدستیافتنی
appealingدست‌به‌دامان شدنمتوسل شدن
righthandدست‌راست
artifactدست‌ساز
lefthandدست‌چپ
obtainingدست‌یافتن
accidentدشامدتصادف
accidentallyدشامدانهبطور تصادفی
southernدشترینیمروزیجنوبی
hostileدشمنخصومت‌آمیز
enemyدشمن
laboriousدشوار
difficultدشوار
difficultyدشواری
troubleدشواریمشکل
impostorدغلکار
post officeدفتر پست
officeدفتر کار
arbitraryدلخواه
favoriteدلخواهمورد علاقه
anxietyدلواپسیاضطراب
braveدلیرشجاع
dareدلیرشجاع
courageدلیریشجاعت
instantدملحظه
breathدمنفس
temperatureدما
Entailmentدمداشتدنبال‌داریاستلزام
Entailmentدمداشت
First Degree Entailmentدمداشت زینه‌ی یکم
Democratدموکرات
democraticدموکراتیک
secondsدمک‌هاثانیه‌ها
pursueدنبال کرد/کن
sequenceدنباله
seriesدنباله
tenده
mouthدهان
decimalدهدهی
decadeدهه
the last decadeدهه‌ی واپسیندهه‌ی اخیر
twoدو
two-valuedدو ارزشی
two-placeدو جایگاهیدو موضعی
twelveدوازده
twiceدوبار
againدوباره
doubleدوبرابر
biconditionalدوبوتاریدو شرطی
duplicateدوتا کرد/کن
duplicationدوتایش
binaryدوتایی
obsessiveدودلوسواس
hesitationدودلیتردید
distancedدوربافاصله
remoteدور
distantدور
awayدور
farدور
wasteدور ریختنی
discardدور ریخت/ریز
distanceدورافاصله
heydayدوران شکوفایی
childhoodدوران کودکی
prudentدوراندیش
dilemmaدوراهی
cameraدوربین
fartherدورتر
farthestدورترین
courseدوره
periodدوره
friendدوست
likeدوست داشت/دار
friendlyدوستانه
friendshipدوستی
lovelyدوست‌داشتنی
showerدوش
Mondayدوشنبه
twinدوقلو
secondaryدومان
the second oneدومی
secondدومین
bikeدوچرخه
dualدوگان
dualityدوگانگی
dialecticدوگوییدیالکتیک
installationدَرهِشدرهش
southدَشتردشترنیمروزDaštar, from Mid.Pers. dašn "right hand;" Av. dašina- "right;" Ossetic dæsni "skillful, dexterous;" cf. Skt. dáksina- "right; southern;" Gk. dexios (<*deks-i-uo-) "right," dexiteros "located on the right side;" L. dexter "right;" Goth. taihswo "right hand;" O.Ir. dess "on the right hand, southern;" PIE base *deks- "right." The second element -tar direction suffix, as in Mid.Pers. ošastar "east" (Av. ušastara- "eastern"), dôšastar "west" (Av. daôšatara-, daôšastara- "western"), abâxtar "north" (Av. apāxtara- "northern"), Mod.Pers. bâxtar, → west.جنوب
departmentدپارتمان
casualtyدژبختیسانحه
misunderstandingدژفهمیسوء تفاهم
mistakenدژ‌گرفتهاشتباه‌گرفته‌شده
mistakenlyدژ‌گیرانهبطور اشتباه
mistakeدژ‌گیریاشتباه
cartesianدکارتی
Drدکتر
renameدگر نامید/نامتغییر نام داد/ده
changeدگر کرد/کنتغییر داد/ده
differدگرسانمتفاوت
differentدگرسانمتفاوت
differدگرسان بود/استتفاوت داشت/دارد
differentiationدگرسانشجداسازیمشتق‌گیری
differentialدگرسانه‌ای
differenceدگرسانیتفاوت
immutableدگرش‌ناپذیرتغییرناپذیر
mutableدگرش‌پذیرتغییرپذیر
renamedدگرنامیده
shiftدگرگونیتغییر
changeدگرگونیتغییر
changesدگرگونی‌هاتغییرات
alternativeدگرین
alternativelyدگرینانه
meetingدیدارملاقات
meetدیدار کرد/کنملاقات کرد/کن
visitedدیدن کرد
visitedدیده
point of viewدیدگاه
standpointدیدگاه
pointof-viewدیدگاهمنظر
viewدیدگاه
lateدیر
lateدیر
yesterdayدیروز
museumدیرینکدهموزه
formatدیسارقالب
formationدیسش
shapeدیسهشکل
formدیسهشکل
formalدیسه‌ایصوری
non-formalizedدیسه‌ای نشدهصوری نشده
formalizeدیسه‌سازی کرد/کنصورت‌بندی کرد/کن
formaliseدیسه‌سازی کرد/کنصورت‌بندی کرد/کن
formalizedدیسه‌سازی‌شدهصورت‌بندی شده
formalizationدیسه‌ورشصورتبندی
formalistدیسه‌گراصورت‌گرا
formalismدیسه‌گراییصورت‌گرایی
formallyدیسه‌‌ای‌واربطور صوری
formulaدیسولفرمول
Barcan formulaدیسول بارکنفرمول بارکن، فرمول بارکان
Buridan formulaدیسول بوریدانفرمول بوریدان
formulationدیسولشصورتبندی
formulateدیسول‌سازیفرمول‌بندی
Controversial formulas in Quantified Modal Logicدیسول‌های سگالشی در گویایی مدی چندی‌گذاردهفرمول‌های بحث برانگیز در منطق موجهات محمولاتی
last nightدیشب
wallدیوار
crazyدیوانه
no longerدیگر
anotherدیگر
anymoreدیگر
elseدیگر
anotherدیگر
otherدیگر
othersدیگران
DNAدی‌ان‌اِیدی‌ان‌ای
storeذخیره کرد/کن
saveذخیره کرد/کن
mindذهنzen
mentallyذهنانه
mentalذهنی
mentalityذهنیگیذهنیت
mentalistذهن‌گرا
give backرا پس داد/ده
give sth backرا پس داد/ده
streamingرابش
streamرابه
streamlineراب‌خت
radioرادیو
mysteryراز
rightراست
trueراستصادق
verifyراست جست/جوrâst•jostanتحقیق کرد/کن
justifiedراستاوردهموجه
justificationراستاورشتوجیه
justifyراستاوری کرد/کنتوجیه کرد/کن
justifiableراستاوری‌پذیرقابل توجیه
rectangularراستگوش
truthراستیصدق
truth of sentenceراستی سهانصدق جمله
vacuous truthراستی پوچ
authenticراستیناصیل
authenticateراستین شمرد/شمار
truthراستینیحقیقت
verificationراستی‌جوییتحقیق
truth-preservingراستی‌نگهدار
rightmostراست‌ترین
verificationistراست‌جست‌باورتحقیق‌گرا
verifiableراست‌جست‌پذیرقابل تحقیق
verifiabilityراست‌جست‌پذیریتحقیق‌پذیری
rectangleراست‌گوشهمستطیل
directorراشتارمدیر
rightراشنحق
patentراشَن برنوسشراشن برنوسشحق ثبت
driverراننده
drivingرانندگی
wayراه
runراه افتاد/افت
triggerراه انداخت/انداز
walkراه رفت/رو
monkراهب
administratorراهبر
administrativeراهبری
administrationراهبری
administrateراهبری کرد/کن
triggerراه‌انداز
obstacleراه‌بندمانع
voteرای
voteرای داد/ده
computationرایانش
computationalرایانشی
computableرایانش‌پذیر
computabilityرایانش‌پذیری
computerرایانگررایانهکامپیوتر
PCرایانگر تنومیکامپیوتر شخصی
consultantرایزنمشاور
attorneyرایزنوکیل
reasoningراینشخردورزیrâyan•ešاستدلال
rationalityراینمندیخردمندیعقلانیت
rationalراینیخردمندrâyan•iعقلانی
reasonableراین‌پذیرخردمندانهrâyan•pazirمعقول
reasonablyراین‌پذیرانهبخردانهمنطقی
orderingرایهترتیب
orderرایهRâyé, noun related to râyânidan "to regulate, set in order," from Mid.Pers. râyânīdan "to arrange, organize," from rây- (Mod.Pers. ârây-, ârâyeš, ârâyidan "to arrange, adorn"), ârây-, ârâstan "to arrange, adorn;" O.Pers. rād- "to prepare," rās- "to be right, straight, true," rāsta- "straight, true" (Mod.Pers. râst "straight, true"); Av. rāz- "to direct, put in line, set," razan- "order;" Gk. oregein "to stretch out;" L. regere "to lead straight, guide, rule," p.p. rectus "right, straight;" Skt. rji- "to make straight or right, arrange, decorate;" PIE base *reg- "move in a straight line;" see also → direct.
second orderرایه دوممرتبه دوم
second-orderرایه دوممرتبه دوم
first-orderرایه یکممرتبه اول
ordinalرایه‌ایترتیبی
first orderرایه‌ی یکممرتبه‌ی اول
rowرجردیف
queueرجصف
occurرخ داد/دهبه وقوع پیوست/پیوند
bedرختخواب
occurrenceرخدادوقوع
occurredرخدادهبه وقوع پیوسته
rejectionرد کردن
rejectرد کرد/کن
classifiedرده‌بندی شدهطبقه‌بندی شده
reservedرزرو شده
strategyرزم‌آمایی
ruleرزنقاعده
Necessitation ruleرزن بایستگیقاعده‌ی ضرورت
Generalizationرزن هروینیدنقاعده تعمیم
Admissible ruleرزن پذیرفتنیقاعده‌ی قابل قبول
structural rulesرزن‌های ساختاریقواعد ساختاری
rules of derivationرزن‌های واخنشرزن‌های جدامدگیقواعد استنتاج
exactرزیندقیق
exactlyرزینانهدقیقا
deliveryرسانشتحویل
mediaرسانه
growthرسترشد
officiallyرسمی
officialرسمی
ropeرسنطناب
stringرشته
sequentرشته
accurateرشمندrašmandدقیق
accuracyرشمندیrašmand•iدقت
behaviourرفتار
behaviorرفتار
behaveرفتار کرد/کن
behaveرفتار کرد/کن
graduallyرفته‌رفتهبه تدریج
romanticرمانتیک
sufferرنج برد/بر
colorرنگ
colourرنگ
paintرنگ کرد/کن
paleرنگ‌پریده
releasedرها شده
releaseرها شد/شو
releaseرهایی
leaderرهبر
leadersرهبران
leadershipرهبری
travelerرهنوردمسافر
passengerرهگذرمسافر
tolerateروا داشت/دار
procedureروال
runningروانجاری
soulروان
psychologicalروانشناختی
foxروباه
againstروبرومقابل
faceروبرو شد/شو
laptopرورانلپتاپ
dayروز
dailyروزانه
newspaperروزنامه
journalistروزنامه‌نگار
journalismروزنامه‌نگاری
somedayروزی
mannerروش
methodروش
switch onروشن شد/شو
Explicationروشنگریایضاح
modus tollensروشِ برداشتنروش برداشتن
modus tollendo tollensروشِ برداشتنروش برداشتن
modus ponensروشِ گذاردنروش گذاردنقیاس استثنایی
modus ponendo ponensروشِ گذاردنروش گذاردنقیاس استثنایی
methodologyروش‌شناسی
clearرونهروشنواضح
copyرونوشت
overروی
onروی
noteروی داشت/دارتوجه کرد/کن
encounterرویاروییمواجهه
eventرویداد
event basedرویداد پایه
surfaceرویهسطح
pageرویهصفحه
approachرویکرد
remarkروی‌داشتتوجه
altogetherروی‌همکاملا
overallروی‌هم
dietرژیم غذایی
hypocrisyریاکاری
threadریسمان
rootریشه
radicalریشه‌ایاساسی
radicallyریشه‌ای‌وار
parentزادآوروالد
birthdayزادروزتولد
generationزادگاندودماننسل
natureزاستارطبیعت
naturallyزاستارانهبه طور طبیعی
naturalزاستاریطبیعی
naturalisticزاستار‌باورانهطبیعت‌گرایانه
kneeزانو
serverزاورندهخدمت‌رسان
clientزاورگیرخریدارمشتری
streaming serviceزاوری رابشیخدمت جریانی
angleزاویه
languageزبان
formal languageزبان دیسه‌ایزبان صوری
natural languageزبان زاستاریزبان طبیعی
linguisticallyزبانشناسانه
linguisticزبانشناسیکزبانی
Programming languagesزبان‌های برنامه‌نویسی
superiorزبرین
injuryزخمجراحت
Double Negation Eliminationزدایش نایش دوباره
∧ Eliminationزدایش ∧حذف ∧
∨ Eliminationزدایش ∨
eliminationزدودنحذف
Double negation eliminationزدودن نایش دوبارهحذف نقض مضاعف
goldزرطلا
arsenalزرادخانه
yellowزرد
yellownessزردی
goldenزرینطلایی
tenseزمان
timeزمان
it is time toزمان آن است
present-tenseزمان-کنون
emergencyزمرچشیzomarcešاضطراری
winterزمستان
earthزمین
landزمین
groundزمین
fellزمین افتاد/افت
settingزمینه
groundزمینه
geographyزمین‌نگاریجغرافیا
geographicalزمین‌نگاریکجغرافیایی
womanزن
marriageزناشوییازدواج
remarriageزناشویی دوبارهازدواج مجدد
beeزنبور
chainزنجیر
jailزندان
prisonerزندان
prisonزندان
liveزنده
lifeزندگی
liveزندگی کرد/کن
ringزنگ زد/زن
expressionزهاوشzohâvešعبارت
expressزهاویدن
expressedزهاویدهاظهار شده
serviceزواریخدمت
evenزوج
soonزود
earlyزود
executingزکاردناجرا کردن
executionزکارشاجرا
executiveزکارشیاجرایی
lossزیان
beautifulزیبا
beautyزیبایی
the followingزیر
followingزیرذیل
underزیر
subclassزیر رده
becauseزیرا
subwayزیرراهمترو
infrastructureزیرساخت
subsententialزیرسهانیزیر جمله‌ای
sub-sententialزیرسهانیزیر جمله‌ای
sub-processزیرفرآیند
substrateزیرنهاد
substratumزیرنهاد
underlyingزیرنهفته
subscriptزیرنویس
subsetزیرهنگردزیرمجموعه
subscriptedزیروشته
subscribedزیروشته
subcontraryزیرپادگونهتداخل تحت تضاد
subtaskزیرکار
subtractionزیرکرششکم‌کردنتفریق
subtypeزیرگونه
sub-logicزیرگویاییزیرمنطق
substanceزیریستجوهر
substantialزیریستیقابل توجه
substantiveزیریستینجوهری
viableزیست‌پذیر
epochزیمهنودوران
epoch-makingزیمه‌سازدوران‌ساز
degreeزینهدرجه
tableزیگبخشبندجدول
truth tableزیگ راستیجدول ارزش
truth tablesزیگهای راستیجدولهای ارزش
madeساخت
structureساختار
Algebraic structureساختار جبری
buildingساختمان
Data structuresساختمان‌های داده
creationساختن
constructionساختن
constructedساخته شده
morphologyساختواژیصرف
dummyساختگی
artificialساختگیمصنوعی
artificiallyساختگی‌واربطور مصنوعی
structuredساخت‌یافته
simpleساده
simplifiedساده شده
simplifyساده کرد/کن
simplisticساده‌انگارانه
simplerساده‌تر
simplestساده‌ترین
simplificationساده‌سازی
simplicityسادگی
instrumentساز
instrumentalسازال
instrumentallyسازالانه
instrumentalizationسازالش
instrumentalityسازالیگی
instrumentalistسازال‌گرا
organizationسازمان
organizeسازمان‌دهی کرد/کن
compatibleسازگار
politicianساستارسیاستمدار
politicsساستاریسیاست
watchساعت مچی
yearسال
year oldساله
years oldساله
systemسامانهسیستم
operating systemسامانه آپارشسیستم عامل
Formal Systemسامانه دیسه‌اینظام صوری
quantified modal systemسامانه مدی چندی‌گذاردهسیستم موجهاتی تسویری
centimeterسانتی‌متر
centimetreسانتی‌متر
soapساونسابونصابون
nuanceساگِنساگن
poseسبب گردید/گرد
wastebasketسبد زبالهسطل زباله، سطل آشغال
greenسبز
vegetableسبزی
lightسبک
styleسبک
lifestyleسبک زندگی
asteriskستاره
starستاره
asteriskedستاره‌دار
Stoicستاوندیرواقی
infinitiveستاکمصدر
adorationستایش
binستلسطل
instantستنددملحظه
Assertionستوارش
virtueستودگیفضیلت
verticalستونیعمودی
quarrelستیزنزاع
stronglyسختبه‌شدت
toughسخت
hardسخت
botherسختیزحمت
harderسخت‌تر
rigidسخت‌پایصلب
rigidityسخت‌پاییصلبیت
rigourسخت‌گیر
rigorسخت‌گیر
austereسخت‌گیر
strictسخت‌گیراکید
austerelyسخت‌گیرانه
strictlyسخت‌گیرانه
utteranceسخن
speakسخن گفت/گویصحبت کرد/کن
lectureسخنرانی
hundredسدصد
soundسداصدا
soundسدا داد/دهصدا داد/ده
centuryسدهقرن
twentieth-centuryسده بیستمقرن بیستم
Middle Agesسده‌های میانیقرون وسطی
last centuryسده‌ی گذشتهقرن اخیر
headسر
dealسر و کار داشت/دار
violateسر پیچید/پیچ
drink upسر کشید/کش
entirelyسراسرکاملا
fullyسراسرکاملا
throughoutسراسر
entireسراسرتمام
prettyسراسرکاملا
quiteسراسرکاملا
worldwideسراسر جهان
titleسرالبرنامعنوان
eventuallyسرانجامدر نهایت
finallyسرانجام
soldierسرباز
alongسرتاسر
throughسرتاسر
redسرخ
pinkسرخ‌روشنصورتی
coldسرد
puzzleسردرگم کرد/کن
confusionسردرگمی
genusسردهجنس
straightforwardسرراست
directسرراستمستقیم
straightforwardlyسرراستانهبطور مستقیم
deadlineسررسید
hallسرسراهال
characterسرشتارشخصیت
characterizationسرشتارش
characteristicسرشتاریمشخصه
characterisedسرشتاریدهمشخص‌شده
proudسرفراز
wealthسرمایهثروت
fundسرمایه
fundسرمایه گذارد/گذار
wealthyسرمایه‌دارثروتمند
fundingسرمایه‌گذاری
investmentسرمایه‌گذاری
fateسرنوشت
crucialسرنوشت‌سازحیاتی
rhymeسرود
violationسرپیچی
violatingسرپیچیدن
emanatingسرچشمه‌گرفته
busyسرگرم
hobbyسرگرمی
entertainingسرگرم‌کننده
deserveسزاوار بود/است
firmسفت
zeroسفرصفر
vanish identicallyسفر شدن سخت‌گیرانهصفر شدن بطور اکید
whiteسفید
sideسمتطرف
ageسن
analogسنجه‌ایقیاسی
criterionسنجیدارمعیار
chairسندلیصندلی
senseسنسمعناچم
stoneسنگ
cruelسنگدلبی‌رحم
heavyسنگین
unwieldyسنگین
weightسنگینیوزن
cornerstoneسنگ‌بنا
threeسه
three-valuedسه ارزشی
sentenceسهانجمله
sententialسهانیجمله‌ای
feelingسهشاحساس
ternaryسه‌تایی
Tuesdayسه‌شنبه
directionسوجهت
biasedسو گرفته
embarkسوار شد/شو
fuelسوخت
benefitسود
directedسودارجهت‌دار
goal-directedسودار به آماجهدف‌دار
directednessسوداریجهت‌داری
usefulnessسودمندی
thirdسومین
obversionسوگردشوارونعکس نقیض مخالف
tragedyسوگنامه
assertionسُتوارشستوارشاخبار
assertoricسُتوارشیستوارشیاخباری
bishopسُکوباسکوبااسقف
exceptionalسُگِرتِشیسگرتشیاستثنایی
thanksسپاس
Acknowledgmentsسپاسمندیقدردانی
gratefulسپاسگزار
thank youسپاسگزارم
respectiveسپاکوارمربوطه
respectivelyسپاکوارانهبه‌ترتیب
thenسپس
holidayسپنت‌روزفرویشتعطیل
candleسپندارشمع
dawnسپیده‌دم
platformسکو
dogسگ
exceptionسگرتشsogerteš Sogert, from so-, variants zo- and os-, → ex- "out," + gert- "to take," → concept; cf. Mid.Pers. Parthian zgirw- "to take out," from uz- "ex-" + girw- "to take."استثناء
thirtyسی
blackسیاه
billسیاهه‌ی پرداختصورتحساب
appleسیب
potatoسیب‌زمینی
situationسیتشوضعیت
thirteenسیزده
floodسیل
wireسیم
cinemaسینما
golfشاخابخلیج
boughشاخه
branchشاخه
happyشادمانخوشحال
joyشادی
fluidشارهسیال
flowشاره
fluidityشارِگیشارگیسیالیت
dinnerشام
theirشان
shoulderشانه
evidenceشاهد
mainstreamشاهراهجریان اصلی
featشاهکار
pupilشاگرد
perhapsشاید
maybeشاید
might have beenشاید بودممکن بود باشد
deservedlyشایسته
decentشایسته
competencyشایستگی
nightشب
hurryشتاب کرد/کنعجله کرد/کن
quicklyشتابانبه‌سرعت
possibleشدنیممکن
mightشدنی بود/استممکن,بود,است
mayشدنی بود/استممکن,بود,است
possibilityشدنیگیامکان
possiblyشدنی‌واربطور ممکن
participantشرکت‌کننده
sixشش
jobشغل
clarifyشفاف کرد/کن
clarifyشفاف کرد/کن
clarificationشفاف‌سازی
shootشلیک
shootشلیک کرد/کن
firingشلیک‌کردن
youشما
countشمارتعداد
a score ofشمار بسیاریعده‌ی زیادی
a large number ofشمار بسیاری از
a great number ofشمار بسیاری از
countableشمارا
accountشماردنحساب
innumerableشمارش‌ناپذیرغیر قابل شمارش
denumerableشمارش‌پذیرقابل شمارش
counterشمارنده
numberشماره
integral numberشماره درستعدد صحیح
complex numberشماره همتافتعدد مختلط
numericalشماره‌ایعددی
numeralشماره‌ایعددی
numeralsشماره‌هااعداد
numbersشماره‌هااعداد
twin primesشماره‌های نخست دوقلواعداد اول دوقلو
complex numbersشماره‌های همتافتاعداد مختلط
integral numbersشمارگان درستاعداد صحیح
a number ofشماری از
arithmeticشماریکحساب
arithmeticalشماریکالحسابی
arithmetisationشماریک‌سازیحسابی‌سازی
articulateشمرده گفت/گوی
articulatingشمرده‌گفتن
articulatedشمرده‌گفته
articulationشمرده‌گویش
swordشمشیر
sandشن
swimشنا کرد/کن
cognitionشناخت
epistemicشناختیمعرفتی
epistemicallyشناخت‌شناسانهبطور معرفتی
Epistemologyشناخت‌شناسینگره‌ی دانش، معرفت‌شناسی، اپیستمولوژی
identifiedشناسایی شده
identifyشناسایی کرد/کن
identifiableشناسایی‌پذیر
floatشناور
Saturdayشنبه
listenerشنونده
audienceشنوندگان
townشهر
cityشهر
citizenشهروند
urbanشهری
civilشهریمدنی
probableشوانامحتمل
probablyشوانانهاحتمالا
probabilityشواناییاحتمال
probabilisticشوانیک
wittyشوخ
passionشور
excitingشورانگیزهیجان‌انگیز
enthusiastشورمند
emotionalشورمندانهاحساسی
emotionشورمندیاحساس
ordinaryشونیکعادیعادی
ordinarilyشونیکانهبطور معمول
husbandشوهر
gapشکاف
complainشکایت کرد/کن
sugarشکر
failureشکستعدم موفقیت
failشکست خورد/خور
beatشکست داد/ده
formشکل داد/ده
chocolateشکلات
formativeشکل‌گیری
stomachشکمبهمعده
techniqueشگردتکنیک
strangeشگفتعجیب
surpriseشگفتانه
wonderشگفتیتعجب
startlingشگفت‌آور
surprisingشگفت‌آور
amazingشگفت‌آورحیرت‌انگیز
surprisinglyشگفت‌آورانه
wonderfulشگفت‌انگیز
surprisedشگفت‌زده
surpriseشگفت‌زده شد/شو
steepشیب تند
milkشیر
glassشیشه
Shivaشیوا
fluentشیوا
fashionشیوه
nicelyظریفانه
set offعازم شد/شو
uncleعمو/دایی
dustغبار
foodغذا
filterغربال
wrongغلتغلط
sadغمگین
submergeغوته‌ور کرد/کنغوطه‌ور کرد/کن
giantغول
so onغیرهغیره
fileفایل
caseفتادمورد
case studyفتادپرهانیفتادپژوهیمورد پژوهی
incidentفتانپیشامدحادثه
productivelyفرآورانهبطور مولد
productفرآوردهمحصول
productionفرآورشتولید
producerفرآورندهتولیدکننده
producingفرآوریتولید
generateفرآوری کرد/کنتولید کرد/کن
producedفرآوری‌شدهتولیدشده
inviteفرا خواند/خواندعوت شد/شو
callفرا خواند/خوان
callفراخوانی
run offفرار کرد/کن
fleeفرار کرد/کن
processفراروندفرایند، پردازش
upstreamفرازاب
metalanguageفرازبان
projectفراشانپروژه
projectionفراشانش
projectorفراشانگر
projectingفراشانیدن
metaphysicفرافیزیکمتافیزیک
Metaphysicsفرافیزیکمتافیزیک، مابعدالطبیعه
metaphysicallyفرافیزیکانهبطور متافیزیکی
metaphysicianفرافیزیکدانمتافیزیک‌دان
metaphysicalفرافیزیکیمتافیزیکی
metamathematicsفرامزداهیفراریاضیات
forgetفراموش کرد/کن
Frenchفرانسوی
provideفراهم کرد/کن
profileفراپالFarâpâl, from farâ-, → pro-, + pâl "thread, string,"پروفایل
exhaustiveفراگیر
beyondفرای
progressفرایازش
progressiveفرایازشیپیش‌روندهاستمراری
progressivelyفرایازشیکانه
progressionفرایازی
Theoremفربینقضیه
Gödel's completeness theoremفربین اسپری گودلقضیه تمامیت گودل
Replacement Theoremفربین جایگذاریقاعده جایگذاری
Gödel's second incompleteness theoremفربین دوم اسپری گودلقضیه‌ دوم ناتمامیت گودل
Deduction theoremفربین فروهازشقضیه استنتاج
Compactness Theoremفربین فشردگیقضیه‌ی فشردگی
Löwenheim Theoremفربین لونهایمقضیه لونهایم، قضیه لوونهایم
Löwenheim-Skolem Theoremفربین لونهایم-اسکولمقضیه لونهایم اسکولم، قضیه لوونهایم اسکولم
Upward Löwenheim-Skolem Theoremفربین لونهایم-اسکولم سربالاقضیه‌ی لونهایم-اسکولم سربالا
Downward Löwenheim-Skolem Theoremفربین لونهایم-اسکولم سرپایینقضیه‌ی لونهایم-اسکولم سرپایین
Model existence theoremفربین هستومندی مدلقضیه‌ی وجود مدل
Gödel's first incompleteness theoremفربین یکم اسپری گودلقضیه‌ اول ناتمامیت گودل
photographفرتورعکس
photoفرتورتصویر
pictureفرتورتصویر
completionفرجامشپایان یافتن
tomorrowفردا
philosopherفرزانه
philosophyفرزانگیفلسفه
impفرزند
perfectفرساختکامل
perfectlyفرساختانهکاملا
perfectionفرساختیکمال
milestoneفرسنگ‌شمار
carpetفرش
governmentفرشاماناداره
governingفرشاییدناداره
distinguishفرق گذاشت/گذار
cultفرقه
obeyفرمان برد/براطاعت کرد/کن
rulerفرمانروا
imperativeفرمانیامری
rectorفرنشینرئیس
bossفرنشینرئیس
chairmanفرنشینرئیس
purposeفرنههدف
cultureفرهنگ
culturalفرهنگی
collapseفرو ریخت/ریز
parseفرو شکافت/شکافتجزیه کرد/کن
humbleفروتن
landingفرود آمدن
landفرود آمد/آی
downstreamفروداب
airportفرودگاه
deductionفروهازشاستنتاج
Natural Deductionفروهازش زاستاریاستنتاج طبیعی
deductiveفروهازشیاستنتاجی
deducedفروهازیدهنتیجه‌گیری شده
promiseفرگتوعده
promiseفرگتیدنFargot, literally "word (say, saying) put forth," from far-, variant of farâ-, → pro-, + got, from gotan, gutan (as in Kurd. (Kurm.) gôtin, guhtin, (Sor.) gutin, Gilaki gutan, Shahmerzadi. -got- "to speak"), variant of goftan "to say, tell, utter," Mid.Pers. guftan; O.Pers. gaub- "to say."
chapterفرگردفصل
fallacyفریبمغالطه
deceitفریب
deceptivelyفریبنده
mainفریستاصلی
principalفرین
principallyفرینانه
incrementفزایه
stressفشار
pressureفشار
stressفشار آمد/آی
intensiveفشرده
compactفشرده
compactnessفشردگی
lackفقدان
povertyفقر
poorفقیر
metalفلز
metallicفلزی
philosophyفلسفه
moral philosophyفلسفه اخلاق
Philosophy of languageفلسفه‌ی زبان
Ordinary language philosophyفلسفه‌ی زبان شونیکفلسفه‌ی زبان طبیعی
philosophy of mathematicsفلسفه‌ی مزداهیفلسفه‌ی ریاضی
philosophicalفلسفی
cupفنجان
technicalفنی
technologyفن‌آوری
indexفهرست
indexفهرست کرد/کن
understandingفهم
Common Senseفهم همدارشعور متعارف، عقل سلیم، درک عام, فهم عرفی
understoodفهمیده شده
intelligibleفهم‌پذیرقابل فهم
footballفوتبال
happeningفَتشفتشرویداداتفاق
postulateفَراوَسفراوسپیFarâvas (on the model of piš-nahâd "proposition," and farâ-nemudan "to exhibit, expose"), from farâ-, → pro-, + vas. The second component from Av. vas- "to will, desire, wish, long for," vasəmi "I wish," vasna- "will, favor," ušti- "desire, wish, will," vasô, vasə "at one's will;" cf. O.Pers. vasiy "at will, greatly, utterly," vašna- "will, favor;" Mid.Pers. vasnâd "because, on account of." This word is extant in several Modern Iranian dialects: Tabari vessen "to wish, desire," Gilaki vâssan "to wish, desire," vâsti "desire; for, because, on account of;" Kurd. wistin "to desire, wish," Lâri avessa "to desire;" Nâyini vas "to like;" colloquial Tehrâni vâsé "for;" Lori, Malâyeri biza "pregnancy craving;" cognate with Skt. vaś- "to wish, want, desire," váśa- "wish, desire," vasēna "for, because;" Gk. ekon "voluntary;" PIE base *uek- "to wish."اصل موضوع
physicalفیزیکی
philosopherفیلسوف
filmفیلم
movieفیلم
frameقاب
schemeقالب
lawقانون
law of double negationقانون نایش دوبارهقانون نقض مضاعف
Peirce's lawقانون پیرس
lawyerقانوندانحقوقدان
canonicalقانونی
legitimateقانونی
legalقانونی
De Morgan 's lawsقانون‌های دمورگان
boatقایق
yachtقایق بادبانی
tribeقبیله
tallقد بلند
be toقرار بود/است
heartقلب
cordateقلب‌دار
betقمار کرد/کنشرط بست/بند
championshipقهرمانی
coffeeقهوه
brownقهوه‌ای
canقوتیقوطی
scissorsقیچی
rubberلاستیک
thinلاغر
azureلاژوردلاجورد
layerلایه
smileلبخند
smileلبخند زد/زن
edgeلبه
obstinateلجباز
obstinatelyلجبازانه
enjoyلذت برد/بر
infallibleلغزش‌ناپذیر
slipperyلغزنده
Lindenbaum's lemmaلم لیندنبائوم
Polishلهستانی
diamondلوزی
logoلوگو
solutionلویشراه‌ حل
stainلکه
leashلگامقلاده
leashلگام زد/زنقلاده زد/زن
listلیست
but ratherلیکبلکه
ratherلیکبلکه
weما
matrixماتریس
regular matrixماتریس باسامانماتریس منظم
motherمادر
grandmotherمادر بزرگ
materialمادی
spiralمارپیچ
masochistمازوخیست
machineماشین
yoursمال شما
whoseمال چه‌کسی
financialمالی
ourمان
heritageمانداکمیراث
imitationمانشگریتقلید
such asمانند
as thoughمانند اینکهمثل اینکه
as usualمانند همیشهطبق معمول
analogyمانندسازیتشبیه
ideaمانهایده
more general ideasمانه‌های هروینترایده‌های کلی‌تر
moonمانگماه
ideologyمانگانایدئولوژی
ideologicalمانگانیایدئولوژیکی
monthماه
fishماهی
magmaماگما
magmaماگما
microserviceمایکرو سرویس
exchangeمبادله
fightمبارزه کرد/کن
metalinguisticمتازبانیفرازبانی
regretمتاسف شد/شو
marriedمتاهل
metresمتر
metreمتر
meterمتر
synonymousمترادف
synonymمترادف
range overمحدود شد/شو
modelمدل
modalityمدمندیوجهی‌بودن
modalمدیوجهی
headquartersمراکز فرماندهی
jamمربا
humanityمرتوگانی
humanistمرتوگان‌باور
commitمرتکب شد/شو
guyمرد
manمرد
policemanمرد پاسبانمرد پلیس
mankindمردمبشر
humanمردمانسان
manمردمانسان
peopleمردمان
humansمردمانانسان‌ها
anthropologistمردم‌شناس
popularمردم‌پسندمحبوب
anthropicمردم‌گرا
anthropologicalمردم‌گرایانه
deadمرده
limitمرزحد
limitمرز گذارد/گذار
demarcationمرزبندی
delimitedمرزبندی شده
landmarkمرزنما
limitedمرزگذارده
limitationمرزگذارش
reviewمرور
browserمرورگر
inkمرکب
headquarterمرکز فرماندهی
centralمرکزی
deathمرگ
Mathematicsمزداهیانگارشریاضیات
mathematicsمزداهیریاضیات
mathematicianمزداهیدانریاضیدان
mathematicallyمزداهیکانهبطور ریاضیاتی
mathematicalمزداهیکیریاضیاتی
tasteمزهطعم
tasteمزه داد/دهطعم داد/ده
based inمستقر در
apodicticمسلم
arguablyمسلما
routeمسیر
partnershipمشارکت
contributionمشارکت
participateمشارکت کرد/کن
contributeمشارکت کرد/کن
contributeمشارکت کرد/کن
troublingمشکل‌ساز
Egyptianمصری
storeمغازه
coreمغزه
copeمقابله کرد/کن
amountsمقادیر
amountمقدار
meمن
Iمن
singleمنفرد
controlمهارکنترل
controlمهار شد/شوکنترل شد/شو
controlledمهارشدهکنترل‌شده
uncontrollableمهارناپذیرغیرقابل‌کنترل
controllingمهارکردنکنترل‌کردن
seniorمهتر
stampمهر
loveمهرعشق
loveمهر ورزید/ورزعشق ورزید/ورز
stampمهر کرد/کن
architectمهرازمعمار
architecturalمهرازیمعماری
architectureمهرازیمعماری
kindمهربان
gustمهمان
guestمهمان
hotelمهمانسراهتل
Software engineeringمهندزی نرم‌افزارمهندسی نرم‌افزار
engineerمهندس
majorمهینmehinعمده
hairمو
encounterمواجه شد/ شو
influentialموثر
bananaموز
seasonموسمفصل
so-calledموسوم
missileموشک
traceableمَله‌پذیرمله‌پذیرردگیری‌پذیرقابل تعقیب
unlessمگر اینکه
wineمیشراب
combinationمیازشترکیب
betweennessمیانبودگی
yardمیانسراحیاط
midمیانه
middleمیانه
moderateمیانه‌رو
averageمیانگین
intermediateمیانی
excluded middleمیانی برون‌داشتهطرد ثالث
interleavedمیان‌لایه
mediocrityمیان‌مایگیمتوسط بودن
fieldمیدان
scopeمیدان دیدمحدوده
tableمیز
hostمیزبان
hostمیزبانی کرد/کن
barمیله
billionمیلیارد
millionمیلیون
monkeyمیمون
fruitمیوه
prematureنا بالغ
nonemptyنا تهی
unspecificناآبیزیدهناویژهنامشخص
undeterminedناآترمیدهتعیین‌نشده
indeterminateناآترمیدهنامعین
indeterminacyناآترمیدگیعدم‌قطعیت
unfamiliarناآشنا
informallyناآیینمندانهبطور غیر‌رسمی
informalناآیینیغیر‌رسمی
achieveنائل شد/شو
incompletenessنااسپریناتمامیت
disappointناامید
despairناامیدی
pureنابمحض
non-relationalنابازانشینارابطه‌ای
unrelatedنابازانیدهبی‌پیوندنامرتبط
purelyنابانهبطور محض
unnecessaryنابایستهغیر ضروری
non-necessaryنابایستهغیر ضروری
sincerestنابترینخالصانه‌ترین
irrelevanceنابستگیبی‌ربطی
inadequateنابسندهناکافی
inadequatelyنابسنده‌واربطور غیرکافی
nonfundamentalنابنیادینغیر بنیادی
non-localنابومیغیرمحلی
uncertaintyناتاشتیگیعدم قطعیت
non-emptyناتهی
incapableناتوان
unableناتوان
ignorantنادان
unknownنادانسته
ignoranceنادانی
wrongنادرستاشتباه
falsehoodنادرستی
non-intrinsicنادرونگین
inappropriateنادَرخورنادرخورنامناسب
pass overنادیده انگاشت/انگار
neglectنادیده گرفت/گیر
ignoreنادیده گرفت/گیر
ignoreنادیده‌گرفتن
untrueناراست
orangeنارنجی
forbiddenنارواممنوع
unclearناروشن
unnaturalنازاستارینازاستارغیرطبیعی
nonsimpleناساده
incompatibleناسازگار
anomalyناسانیآنومالی
indirectناسرراستغیرمستقیم
subtleناسهیدنینامحسوس
impossibleناشدنیناممکن
anonymousناشناس
unlikelyناشوانانامحتمل
imperfectنافرساختناکامل
imperfectlyنافرساختانهبطور ناکامل
imperfectionنافرساختیناکاملی
nounنام
nameنام
unlikeنامانندبرخلاف
famouslyنامدارمعروف
famousنامدارمشهور
non-modalنامدیغیر وجهی
candidateنامزد
letterنامه
inboxنامه‌دان
correspondenceنامه‌نگاریمکاتبات
nominalistنامگرا
nominalنامیکاسمی
Nominalismنام‌گراییاصالت تسمیه
breadنان
lunchroomناهارخوری
inconsistentناهانسگار
inconsistencyناهانسگاری
indefiniteناهدارمندنامعین
nonexistenceناهستنا موجود
non-existenceناهستیعدم وجود
asymmetricalناهماموننامتفارن
asymmetricناهماموننامتقارن
incoherentناهمدوسناهمچسبغیرمنسجم
incoherenceناهمدوسیناهمچسبیعدم‌انسجام
opposeناهمسو بود/استمخالف بود/است
non-normalناهنجارغیرنرمال
non-normalناهنجارغیرنرمال
abnormalityناهنجاروری
independenceناوابسته
independentناوابستهمستقل
mind-independentناوابسته به ذهنمستقل از ذهن
independentlyناوابسته‌واربطور مستقل
invarianceناورتایی
navigationناوش
fleetناوگان
noncontradictionناپادگویی
non-contradictionناپادگویی
invalidناپایمندنامعتبر
invalidityناپایمندیعدم‌اعتبار
vanishناپدید شد/شو
vagueناپرسوننادقیق
impreciseناپرسوننادقیق
vaguenessناپرسونی
discontinuityناپیوستگی
non-classicalناکلاسیک
have toناگزیر بود/استمجبور,بود,است
forceناگزیر کرد/کنمجبور کرد/کن
suddenlyناگهان
suddenناگهانی
horribleناگوار
negationنایشنیگویینفی
denialنایش
Double negationنایش دوبارهنیگویی دوبارهنقض مضاعف
non-uniformنایکدیس
negativeناییدارمنفی
combatنبرد
battleنبرد
bookنبیگکتاب
libraryنبیگخانهکتابخانه
neutralنتاربی‌سوبی‌کنش ، خنثی
neuterنتارNatâr, from negation prefix na-, → non-, + Mid.Pers. atâr, from Av. atāra- "this of the two," cognate with L. uter "either of two;" Av. katāra- "which of two; each of two;" Skt. katará- "who or which of two."
yarnنخ
firstنخست
primeنخست
primitiveنخستیناولیه
firstنخستین
first timeنخستین بار
won'tنخواهد
fenceنرده
softنرم
softwareنرم‌افزار
approximateنزدین
roughlyنزدینانهبطور تقریبی
approximatelyنزدینانهتقریبا
nearlyنزدینانهتقریبا
aboutنزدینانهکمابیشتقریبا
approximationنزدینش
intimateنزدیک
nearنزدیک
almostنزدیک به
approachنزدیک شد/شو
intimatelyنزدیکانه
nearestنزدیکترین
nearbyنزدیکی
signalنشالعلامت
signنشانعلامت
showingنشان دادن
illustrationنشان دادن
denoteنشان داد/ده
showنشان داد/ده
indicateنشان داد/ده
demonstrateنشان داد/ده
designateنشان کرد/کنتعیین کرد/کن
significantنشانارقابل توجه
significanceنشاناریاهمیت
signedنشاندارعلامت‌دار
signatureنشانزدامضا
symptomنشانه
designatorنشانگر
addressنشانیآدرس
addressنشانی داد/ده
addressنشانی داد/ده
illustratedنشان‌دادهمصور
indicativeنشان‌دهنده
designatedنشان‌شدهتعیین‌شده
designationنشان‌کردن
impossibilityنشدنیگیعدم امکان
seatنشیمنگاه
saucerنعلبکی
nationنفانملت
nationalنفانیملی
oilنفت
hateنفرت
damnنفرینلعنت
damnedنفرین‌شدهلعنت‌شده
breatheنفس کشید/کش
muralنقاشی دیواری
roleنقش
surveyingنقشه‌برداری
symbolنماد
notationنمادگان
notationalنمادگانی
symbolicنمادین
denotationنماردندلالت
displayنمایش
showنمایش
displayنمایش داد/ده
scriptنمایشنامه
agencyنمایندگی
indexicalنمایه‌ای
appearanceنمود
aspectنمودجنبه
diagramنموداردیاگرام
chartنمودار
manifestنموسارnemusâr
manifestationنموسارشnemusâreš
instanceنمونه
sampleنمونه
exampleنمونهمثال
exemplifiedنمونه‌آوردهمصداق‌یافته
instantiationنمونه‌سازی
Universal Instantiationنمونه‌سازی هرگانیتخصیص کلی
substitution instanceنمونه‌ی جانشین
saltنمک
neitherنه
norنه
notنه
inherentlyنهادانهذاتا
themeنهاده
topicنهادهموضوع
subjectنهادهموضوع
matterنهادهموضوع
subject predicateنهاده واخته‌ایموضوع محمولی
subject matterنهاده‌ی بنیادینموضوع اصلی
mattressنهالینتشک
absentنهستغایب
absenceنهستیغیبت
positionنهشموقعیت
opposed positionsنهش‌های پادورزانهمواضع مخالف
whaleنهنگ
lemmaنهکلم
newنوجدید
innovateنو آورد/آور
noemaنوئمامُدرَک
newerنوترجدیدتر
prehendنوتیدن
journeyنوردشسفر
opticنوری
opticalنوریک
essayنوشتارمقاله
articleنوشتارمقاله
paperنوشتارمقاله
literatureنوشتارگانادبیات
writingنوشتن
documentنوشته‌ی رسمیسند
drinkنوشیدنی
tipنوک
writerنویسنده
characterنویسهکاراکتر
shallowنَژَلنژلکم‌ژرفاnažalکم‌عمق
observationنپاهش
observerنپاهشگرمشاهده‌کننده
non-observableنپاهش‌ناپذیر
observableنپاهش‌پذیر
versionنگارش
graphنگارهگراف
graphicنگاریکگرافیک
mappingنگاشت
MapReduceنگاشت‌بازهازشنگاشت‌فروکاست، نگاشت فروکاست، نگاشت کاهش
overviewنگاه اجمالی
lookنگاه کرد/کن
as regardsنگر به اینکهنظر به اینکه
regardنگر کرد/کننظر کرد/کن
worryنگران بود/است
worryنگرانی
concernنگرانی
worryingنگران‌کننده
theoryنگره‌نظریه
theoristنگره‌پردازنظریه پرداز
Theory of relativityنگره‌ی بازانیگینگره‌ی نسبیت
Naïve set theoryنگره‌ی سهل‌انگارانه هنگردنگره‌ی سهل‌انگارانه گردایهنظریه سهل‌انگارانه مجموعه‌ها
Number theoryنگره‌ی شمارهنظریه اعداد
Picture theory of meaningنگره‌ی فرتوری چمارنظریه تصویری معنا
identity theory of truthنگره‌ی همانی راستینظریه اینهمانی صدق
Coherence theory of truthنگره‌ی همدوسی راستینگره‌ی همچسبی راستینظریه انسجامی صدق
Correspondence theory of truthنگره‌ی همپتوازی راستینظریه مطابقتی صدق
Set theoryنگره‌ی هنگردنظریه مجموعه‌ها
Theory of descriptionsنگره‌ی واگویه‌هانظریه وصفها
Theory of typesنگره‌ی گونه‌هانظریه نوع‌ها
viewerنگرورناظر
theoreticنگریکنظری
theoreticalنگریکالنظری
theoreticallyنگریکانهبه‌طور نظری
preserveنگه داشت/دار
keepنگه داشت/دار
holdنگه داشت/دار
guardنگهبان
protectنگهبانی کرد/کنحفاظت کرد/کن
maintainingنگهداری
protectionنگهداریحفاظت
holdنگهداری
sustainنگهداری کرد/کنحفظ کرد/کن
maintainنگهداری کرد/کن
preservationنگهداشتحفظ
truth-preservationنگهداشت راستیحفظ صدق
unfortunateنگون‌بخت
needنیاز
needنیاز داشت/دار
requireنیاز داشت/دار
Explicandumنیازمند استاهشنیازمند توضیح
requirementنیازمندی
settleنیاشاندنحل و فصل
adaptationنیاوش
adaptiveنیاوشی
adaptableنیاوش‌پذیر
prayerنیایشدعا
forceنیرو
strongنیرومندقوی
strengthenنیرومند کرد/کنتقویت کرد/کن
boostنیرومند کرد/کنتقویت کرد/کن
boostنیرومند کرد/کنتقویت کرد/کن
a fortioriنیرومندتر
strongerنیرومندترقوی‌تر
strongestنیرومندترینقوی‌ترین
strengtheningنیرومندسازیتقویت
boostedنیرومندشدهتقویت‌شده
engineنیروگرموتور
noonنیمروزظهر
halfنیمه
couchنیمکت
radiusنیمکرانشعاع
semilatticeنیم‌جارهنیم‌شبکه
semigroupنیم‌گروه
opportunityنیکواییفرصت
consciousهاسنخودآگاه
consciousnessهاسنیخودآگاهی
conjectureهاشَنهاشنحدس
commentهامتhâmatدیدگاه
commentatorهامتنده
commentaryهامتگانگزارشنامهhâmatgânتفسیر
commentateهامتیدن
commentedهامتیده
consistentهانسگارسازگار
consistentlyهانسگارانهسازگارانه
consistencyهانسگاریhânesgâri
consistهانسیدن
consistingهانِسِشهانسشدر بر داشتنشامل
disciplineهاوِشانهاوشانHâvešân, from hâveš "disciple, pupil," Mid.Pers. hâvišt "disciple, pupil;" Av. hāvišta- "disciple, pupil," + -ân a suffix denoting "group, order, system."انضباط
converseهاگردعکس
converse of Barcan formulaهاگرد دیسول بارکنعکس فرمول بارکن
converse of Buridan formulaهاگرد دیسول بوریدانعکس فرمول بوریدان
converselyهاگردانه
conversionهاگردشعکس مستوی
conversingهاگردیدن
definitionهدارشویمندتعریف
definiteهدارمندمعین
definedهداریدهویمندیدهتعریف‌شده
leadهدایت کرد/کنهدایت کرد/کن
perهر
eachهر
everyهر
anyهر
whatsoeverهر آنچه که
bothهر دو
anytimeهر زمان
wheneverهر زمان
as often asهر وقت
as often as notهر وقت
horribleهراسناکوحشتناک
threatهراسهتهدید
frightenedهراسیدهوحشت‌زده
each timeهربار
everywhereهرجا
anywhereهرجا
everydayهرروز
generalهروینعمومی
in generalهروینانهبطور کلی
generallyهروینانهعموما
generalityهروینگیعمومیت
generalizationهروینیدنتعمیم
general-purposeهروین‌فرنههمه منظوره
howeverهرچندبا این حال
whateverهرچه
everythingهرچیز
anythingهرچیزی
whereverهرکجا
anybodyهرکس
everybodyهرکس
everyoneهرکس
anyoneهرکسی
whoeverهرکسی که
universalهرگانیکلی
universalityهرگانیگی
neverهرگز
eitherهریک
thousandهزار
societyهزانهگروهگانhazânéجامعه
socialهزانه‌ایگروهگانیاجتماعی
sociologicalهزانه‌شناختیگروهگان‌شناختیجامعه‌شناختی
costهزینه
accountingهسابداریحسابداری
amهستم
entityهستندهموجودیت
nuclearهسته‌ای
existenceهستیوجود
thereهستیوجود
Existenceهستیوجود
there wasهستی داشتوجود داشت
there wereهستی داشتند
raiseهستی داد/دهبوجود آورد/آور
existentialهستیالوجودی
existentialistهستیال‌باوراگزیستانسیال
Existansialismهستیال‌باوریمکتب قیام حضوری
ontologicalهستی‌شناسانه
ontologyهستی‌شناسیانتولوژی
realهسیاحقیقی
the reality ofهسیا بودنحقیقی بودن
realistهسیاباورحقیقت‌گرا
realismهسیاباوریواقع‌گرایی
realityهسیاییحقیقت
realizedهسیاییدهمحقق
eightهشت
caveatهشدار
warningهشداراخطار
sevenهفت
weekهفته
wholeهمادکل
symmetricalهمامونمتقارن
symmetricهمامونمتقارن
symmetryهمامونیتقارن
the sameهمان
similarهمانندمشابه
likeهمانندشبیه
look likeهمانند بود/است
similarlyهمانندانهبطور مشابه
similarityهمانندیشباهت
tautologyهمانگویی
competingهماورد
rivalهماوردرقیب
competitionهماوردشرقابت
totalهماکسرجمع
totallyهماکانهکاملا
totalityهماکیتمامیت
conferenceهمایش
partnerهمباز
connectedهمبستهمتصل
federalهمبستگانفدرال
connectionهمبستگیاتصال
connectiveهمبند
mateهمتا
counterpartهمتا
sortهمجور کرد/کنمرتب کرد/کن
conjunctionهمجوهشهمبندشعطف
conjunctهمجوهه
subalternationهمخلیدگیتداخل
accordingهمخوانمطابق
coincidenceهمخوانیانطباق
commonهمدارمشترک
sympathyهمدردی
intimateهمدلصمیمی
empathyهمدلی
coherentهمدوسهمچسبمنسجم
coherentlyهمدوسانههمچسبانهبطور منسجم
coherenceهمدوسیهمچسبیانسجام
each otherهمدیگر
along withهمراه با
accompanimentهمراهی
quite soهمرای هستمموافقم
agreeهمرای بود/استموافق بود/است
De Morgan dualityهمزادی قانون‌های دمورگان
concurrentlyهمزمان
simultaneouslyهمزمان
at the same timeهمزمان
coincideهمزمان شد/شومصادف شد/شو
constructهمسازه
analogueهمسانشبیه
analogousهمسانمشابه
analogouslyهمسانانهبطور مشابه
resemblanceهمسانیشباهت
adjacentهمسایهمجاور
neighborهمسایه
neighborhoodهمسایگی
companyهمستانشرکت
wifeهمسر
comparisonهمسنجیمقایسه
comparableهمسنجی‌پذیرمقایسه‌پذیر
disputationهمسگالیمناظره
companionهمنشین
companionshipهمنشینی
componentهمنهHamneh from ham- "together," → com- + neh present tense stem of nehâdan "to put, place," → compose.جزء
compositeهمنهاده
compositionهمنهش
compoundهمنهشتهمرکب
compositionalهمنهشی
comprehensionهمنوتشدرک مطلب
comprehensiveهمنوتندهفراگیرجامع
comprehendهمنوتیدن
allهمه
allهمه
usuallyهموارهمعمولا
memberهموندعضو
membershipهموندیعضویت
equalهموگهمچندمساوی
equalهموگ بود/استبرابر بود/استمساوی بود/است
equationهموگشhamugešمعادله
equationalهموگشیمعادله‌ای
equalityهموگیهمچندیتساوی
correspondenceهمپتوازیHampatvâzidan, from ham-, → com-, + patvâz "response" [Mo'in], from Mid.Pers. patvâc "response," Av. paitivak- + -idan infinitive suffix.
configurationهمپیکرشپیکربندی
synonymouslyهمچمانهبطور مترادف
soهمچنین
tooهمچنین
as well asهمچنین
alsoهمچنین
asهمچونبه‌عنوان
synchronizingهمگام‌سازی
publicهمگانی
convergeهمگرا شد/شو
convergenceهمگرایی
conversationallyهمگویانه
conversationalهمگویانه
conversationهمگوییمکالمه
alwaysهمیشه
usualهمیشگیمعمولی
just nowهمین اکنونهمین حالا
as soon asهمینکهبه محض اینکه
coordinateهم‌آرا
coordinationهم‌آراستگی
homophoneهم‌آوا
competingهم‌آوردیرقابت
competeهم‌آوردی کرد/کنمسابقه داد/ده
equivalentهم‌ارزمعادل
equivalentlyهم‌ارزانه
equivalenceهم‌ارزی
correlationهم‌بازانشتضایف
correlativeهم‌بازانیدهمتضایف
shareهم‌بهر کرد/کنبه اشتراک گذاشت/گذار
shareableهم‌بهری‌پذیرقابل اشتراک گذاری
sharedهم‌بهر‌شدهبه اشتراک گذاشته شده
contemporaryهم‌دوره
constructivelyهم‌ساختانهبطور برساختی
constructiveهم‌ساختی
mathematical constructionsهم‌ساخت‌های مزداهیکیبرساخت‌های ریاضیاتی
covarianceهم‌ورتایی
correspondingهم‌پتوازمتناظر
consultهم‌پرسیدن
normهنجارمعیار
normalهنجار
normallyهنجارانهبطور نرمال
normalityهنجاروری
normalizeهنجاریدن
synthetic aprioriهندایشی پیشینیتالیفی پیشینی
geometryهندسه
geometerهندسه‌دان
geometricalهندسی
geometricهندسی
artهنر
artistهنرمند
artisticهنرمندانه
yetهنوز
stillهنوز
momentهنگاملحظه
whenهنگامی‌که
setهنگردگردایهHangard, from Mid.Pers. hangart "whole, complete," hangartik "complete," hangartênitan "to collect, assemble," from *hamkard- literally "created, cut together," from han- variant of ham- "together," cognate with L.L. insimul "at the same time," from in- intensive prefix + simul "together, at the same time" (cf. Gk. homos "same," Mod./Mid.Pers. ham- "together, with," O.Pers./Av. ham-, Skt. sam-; also O.Pers./Av. hama- "one and the same," Skt. sama-; originally identical with PIE numeral *sam- "one," from *som-). (→ com-), + gard, variant of kard "created, cut," Mid.Pers. kirrēnītan, kirrēn- "to cut, create," cf. fragard "section, chapter," Av. karət- "to cut," kərəntaiti "cuts, breaks," with fraca- "to create, bring forth," karəta- "knife, dagger" (Mid.Pers. kârt "knife;" Mod.Pers. kârd "knife"), Skt. kart- "to cut, split, break," krti- "sword, knife;" PIE base *(s)kert- "to cut;" Hitt. kartae- "to cut;" Arm. kherthem "to skin;" L. cortex "bark of a tree," corium "skin, leather;" O.H.G. scrinden "to split;" Lith. kertu "to fell, cut down." مجموعه
semilattice property setهنگرد ویژگی‌های نیم‌جارهگردایه ویژگی‌های نیم‌جارهمجموعه ویژگی‌های نیم‌شبکه
set-theoreticهنگرد-نگریکنظریه مجموعه‌ای
itهوا
weatherهوا
airهوا
itهوا
proponentهوادارطرفدار
atmosphereهواسپهر
aeroplaneهواپیما
planeهواپیما
northهودراَپاخترHudar, from hu(y), from Mid.Pers. hôy "left, left hand," from Av. haoiia- "left" (cf. Skt. savyá- "left hand;" O.C.S. šuji; Rus. šuj; Welsh aswy; PIE *seujos) + -dar, from -tar direction suffix, as in Mid.Pers. ošastar "east" (Av. ušastara- "easthern"), dôšastar "west" (Av. daôšatara-, daôšastara- "western"), abâxtar "north" (Av. apāxtara- "northern"), Mod.Pers. bâxtar, → west.شمال
northernهودریاَپاختریشمالی
artificial intelligenceهوش ساختگیهوش مصنوعی
intellectualهوشمند
intelligentهوشمند
intelligenceهوشمندی
towelهولهحوله
occupyingهَگیدنهگیدنHagidan, from dialectal Pers.: Šahmirzâdi hâgetan, Saraxsi hagiton, Tabari hâytan, haytan, Semnâni hâtan, Gilaki hâgitan, Lâsgardi agiton, degiton "to occupy;" maybe related to Av. haz- "to occupy;" Skt. sah- "to overcome, be victorious, prevail," saha- "victory," sahate "overcomes, masters;" Gk. ekhein "to have, hold;" PIE base *segh- "to have, to hold."اشغال
thrillingهیجان‌انگیز
woodcutterهیزم‌شکن
anyهیچ
noهیچ
noneهیچکدام
none ofهیچکدام از
nobodyهیچکس
nothingهیچ‌چیز
andو
etc.و غیره
distributeوا باژید/باژتوزیع کرد/کن
inspectوا دید/بین
analyzeوا کاوید/کاوتحلیل کرد/کن
refuteوا کوفت/کوب
dissolveوا گشود/گشای
describeوا گفت/گویشرح داد/ده
distributionواباژشتوزیع
distributiveواباژشیپخش‌پذیری
distributedواباژیدهتوزیع‌شده
relatingوابسته
dependenceوابسته
dependentوابسته
context-dependentوابسته به بافتاروابسته به متن
speaker-relativeوابسته به گوینده
dependencyوابستگی
disjointوابندیدهگسستهمجزا
spellوابیدن
inspectorوابین
inspectionوابینش
letterواتحرف
modificationواترزشاصلاح
modifierواترزندهاصلاح‌کننده
modifiedواترزیدهاصلاح‌شده
disjunctionواجوهشوابندشفصل
disjunctiveواجوهشیفصلی
predicateواختهمحمول
derivationواخنشجدامدگیاشتقاق
derivableواخنش‌پذیر
derivabilityواخنش‌پذیری
derivingواخنیدناشتقاق
derivedواخنیدهجدامدهمشتق شده
protestواخواستاعتراض
inspectingوادیدن
inspectوادیدن
checkوارسی کرد/کن
checkingوارسی‌کردن
vice versaوارونبر عکس
invertibilityوارون پذیری
reversalوارونساز
debateوازتبحث
disapprovalواسند
decisionواسونتصمیم
deciderواسونندهتصمیم‌گیرنده
decidingواسونیدنتصمیم‌گیری
decidedواسونیده
undecidableواسون‌ناپذیرتصمیم‌ناپذیر
undecidabilityواسون‌ناپذیریتصمیم‌ناپذیری
decidableواسون‌پذیرتصمیم‌پذیر
decidabilityواسون‌پذیریتصمیم‌پذیری
deliverableواسپردنیتحویل‌دادنی
locatedواقع
borrowوام گرفت/گیرقرض گرفت/گیر
dimensionوامونVâmun, from vâ-, → dis-, + mun, variant mân "measure" (as in Pers. terms pirâmun "perimeter," âzmun "test, trial," peymân "measuring, agreement," peymâné "a measure; a cup, bowl"), from O.Pers./Av. mā(y)- "to measure;" PIE base *me- "to measure;" cf. Skt. mati "measures," matra- "measure;" Gk. metron "measure;" L. metrum.بعد
dimensionوامونبعد
dimensionalوامونی
metaphorوامگیریاستعاره
pretendوانمود کرد/کن
decompositionواهمنهش
privateواونVâvan, literally "separated, not bound," from vâ- separation prefix, → de-, + van, contraction of vand, band, from vastan, bastan "to bind, fasten, close," → band.خصوصی
privatelyواوندانهبطور محرمانه
latestواپسینآخرین
lastواپسینآخرین
lastواپسینآخرین
lastواپسین
lastواپسین
wordواژهکلمه
vocabularyواژگان
lexicalواژگانیلغوی
lexicallyواژگانیواربطور لغوی
reactionواژیرشواکنشعکس‌العمل
reactiveواژیرشی
reactorواژیرگر
analyticallyواکاوانهبه‌طور تحلیلی
analyzingواکاوشتحلیل
analysableواکاوش‌پذیرقابل تحلیل
analysisواکاویتحلیل
analyzedواکاویدهتحلیل‌شده
analyticalواکاویکتحلیلی
analyticواکاویکتحلیلی
discriminationواکربشvâkarbešفرق‌گذاشتن
discriminatoryواکربشی
refutationواکوبش
refutingواکوبیدن
refutedواکوفته
publicationواگانشانتشار
publisherواگانگرناشر
divergenceواگرایی
divergedواگراییده
invertibleواگردپذیر
invertingواگردیدن
revolutionواگشتانقلاب
invertedواگشته
describedواگفتهشرح‌داده
descriptionواگویششرح
webوب
phraseوتپارVatpâr, literally "part of speech," from vat-, "to speak, say;" cf. (Kurd.) wittin "to speak, say," → letter, + pâr "piece, part, portion," → partial.عبارت
phrasalوتپاریعبارتی
modeوجه
variantورتانوع
variantsورتاهاانواع
varianceورتایی
pragmaticورزال‌باورعمل‌گرا
sportورزش
practitionerورزمندمتخصص
practiceورزیدن
practicalورزیگعملی
ministerوزیر
ministryوزیرخانه
deviceوسیله
staunchوفادار
faithfulوفادار
faithfulnessوفاداری
devoteوقف کرد/کن
butولی
butولی
affixوند
affixingوندیدن
affixedوندیده
variableوَرتَندهورتندهدِگرگردvartandeمتغیر
otherwiseوگرنهدر غیر اینصورت
vitaminویتامین
memoryویرحافظه
cacheویر نهانحافظه‌ی نهان
second editionویراست دوم
third editionویراست سوم
first editionویراست یکم
editionویرایش
presidentویسپِرَدویسپردرئیس جمهور
imaginationوینارش
imaginativeوینارمند
imageوینهتصویر
particularویژهخاص/ جزئی
specialویژه
proper nameویژه‌ناماسم خاص
traitویژگیخصیصه
magnetismویژگی مغناتیسیخاصیت مغناطیسی
legپا
footپا
fixedپابرجاثابت
fixed-domainپابرجا-دامنهدامنه-ثابت
bindingپابند کردن
bindپابند کرد/کن
bindپابند کرد/کن
objectپاد ورزید/ورزمخالفت کرد/کن
punishmentپادافرهمجازات
counterintuitiveپاددرگسخلاف شهود
contraryپادسانیتضاد
counter-modelپادمدلمدل‌نقض
contrapositionپادنهشعکس نقیض (موافق)
Contrapositionپادنهش
antisymmetricپادهمامونپادمتقارن
objectionپادورزیمخالفت
despiteپادکام
poleپادگاهقطب
contradictoryپادگویانهمتناقض
contradictionپادگوییتناقض
dialetheiaپادگویی راستگوتناقض صادق
opposedپادیستهمخالف
opponentپادیستگرپادورزمخالف
opposeپادیستیدن
counterfactualپاد‌باشاخلاف واقع
counter-exampleپاد‌نمونهمثال نقض
paradoxپارادخشپارادکس، پارادوکس
Skolem's Paradoxپارادخش اسکولمپارادوکس اسکولم
Russell's paradoxپارادخش راسل
Sorites paradoxپارادخش سورایتسپارادوکس سورایتس
paradoxicalپارادخشیپارادکسی، پارادوکسی
paradoxes of strict implicationپارادخش‌های درتاهش سخت‌گیرپارادخش‌های پسامد سخت‌گیرپارادوکس‌های استلزام اکید
paradoxes of material implicationپارادخش‌های درتاهش مادیپارادوکس‌های استلزام مادی
paraconsistentپاراهانسگار
mereologyپارشناسیجزء‌شناسی
shardپاره
on the contraryپارونبر عکس
oppositeپارونمخالف
clothپارچه
particleپاریزهذره
Parisپاریس
oldپارینهقدیمی
detailپازهریزگانجزئیات
detailedپازه‌ایمشروح
passپاس داد/ده
policeپاسبانپلیس
responseپاسخ
replyپاسخ
answerپاسخ
unansweredپاسخ داده نشده
answerپاسخ داد/ده
accountableپاسخگو
responsibilityپاسخگوییمسئولیت
emphasisپافشاری
stressپافشاری شد/شوتاکید شد/شو
constraintپاوندمحدودیت
cleanپاک کرد/کنتمیز کرد/کن
constantپایاثابت
endپایان
finishپایان داد/ده
concludeپایان داد/ده
terminateپایان یافت/یاب
terminationپایانش
finalپایانی
finiteپایان‌دارمتناهی
finishedپایان‌یافته
commitپایبند شد/شومتعهد شد/شو
commitmentپایبندیتعهد
capitalپایتخت
Pythonپایتون
tenableپایدار
stableپایدار
hold onپایداری کرد/کنصبر کرد/کن
validپایمندمعتبر
validityپایمندیاعتبار
endurantپایندهکامل در هر بازه‌ی زمانی
baseپایه
gradeپایهسطح
basisپایه
basicپایه‌ای
establishingپایه‌گذاریتاسیس
hierarchyپایگان
hierarchicalپایگانیسلسله مراتبی
databaseپایگاه‌داده
fallپاییز
bottomپایین
downپایین
lowerپایین‌تر
gradualپای‌پایهتدریجی
potentialپتانسیل
releaseپخش شد/شومنتشر شد/شو
perdurantپخش‌شده در زمان
defenseپدافنددفاع
defensiveپدافندگری
fatherپدر
discoveringپدوارشاکتشاف
discoveryپدواریدنکشف
apparentپدیدارظاهری
appearپدیدار شد/شو
emergeپدیدار شد/شو
apparentlyپدیدارانهظاهرا
Phenomenologyپدیدارشناسی
phenomenonپدیده
phenomena ofپدیده‌ی
demonstrationپدیشیدنPadišidan, from Sogd. padēš "to show," ultimately from Proto-Ir. *apa-dais-, from *dais- "to show," cf. Av. daēs- "to show," related to andiš, → think.نشان‌دادن
admissionپذیرش
acceptabilityپذیرشمندیمقبولیت
admissibleپذیرفتنیقابل قبول
acceptableپذیرفتنیقابل قبول
fullپر
fillپر شد/شو
parameterپراسنجهپارامتر
problemپراسهمسئله
problematicalپراسه‌ایمشکل‌ساز
problematicپراسه‌ایمشکل‌ساز
gettier problemپراسه‌ی گتیهمسئله‌ی گتیه
parallelپراسوموازی
paralleledپراسوشدهموازی‌شده
scatterپراکنده شد/شو
throwپرتاب کرد/کن
orangeپرتقال
cliffپرتگاه
massiveپرجرم
massivelyپرجرمانه
glutپرخوری
processingپردازش
boldپررنگ
permittedپرزامیدهاجازه داده شده
fuzzyپرزوارفازی
questionپرسش
preciseپرسوندقیق
preciselyپرسونانهدقیقا
precisenessپرسونیدقت
queryپرس‌و‌جو
jumpپرش
quickپرشتابسریع
birdپرنده
studyپرهانهمطالعه
posetپرهنگردمجموعه‌ی مرتب جزئی
circleپرهوندایره
circularپرهونیحلقوی
avoidanceپرهیز
avoidپرهیز کرد/کن
cautionپروااحتیاط
flightپرواز
take offپرواز کرد
flightپرواز کرد/کن
flyپرواز کرد/کن
butterflyپروانه
let meپروانه دهیداجازه دهید
letپروانه داد/دهاجازه داد/ده
allowپروانه داد/دهاجازه داد/ده
cautiousپرواگرمحتاط
convincedپروخیدهمعتقد
Principle of Explosionپروز اسکفتبنیاد ترکیدناصل انفجار
Principle of bivalenceپروز دو ارزشی بودنبنیاد دو ارزشی بودناصل دو ارزشی بودن
principle of charityپروز همدلیبنیاد همدلیاصل همدلی
Principle of sufficient reasonپروز چرایی بسندهبنیاد چرایی بسندهاصل دلیل کافی
flagپرچم
critiqueپرژنشسنجشنقد
crisisپرژنهبحران
criticalپرژنیسنجشگرانهانتقادی
usefulپرکاربرد
perspectiveپرگاسیکپرسپکتیو
environmentپرگیرمحیط
environmentalپرگیریمحیطی
priorityپرینیپیشیاولویت
doctorپزشک
medicalپزشکی
laterپس
afterپس از
p.m.پس از نیمروزبعد از ظهر
postponeپس افکند/افکنعقب انداخت/انداز
postپست
sonپسر
boyپسر
suffixپسوند
suffixingپسوندیدن
subsequentپسین
nextپسینبعدی
posterioriپسینی
backgroundپس‌زمینه
afternoonپس‌نیمروزبعد از ظهر
behindپشت
backپشت
supportپشتیبانی
supportپشتیبانی کرد/کن
woolپشم
woolenپشمی
bridgeپل
fiveپنج
fiftyپنجاه
windowپنجره
Thursdayپنجشنبه
fifthپنجم
notionپندارهتصور/مفهوم
notion of existenceپنداره‌ی هستومندیمفهوم وجود
Aristotle's Notion of Existenceپنداشت ارستو از هستیوجود نزد ارسطو
Frege's Notion of Existenceپنداشت فرگه از هستیوجود نزد فرگه
Meinong's Notion of Existenceپنداشت ماینونگ از هستیوجود نزد ماینونگ
cheeseپنیر
menuپهرستمنو
listedپهرست شدهلیست شده
monitorپهره‌گرصفحه‌ی نمایش
monitoringپهره‌گریمونیتورینگ
breadthپهناعرض
vastپهناوروسیع
extentپهناوریوسعت
moduleپودمان
apologyپوزشعذرخواهی
apologizeپوزش خواست/خواهعذرخواهی کرد/کن
snoutپوزه
skinپوست
coveringپوشاندن
coveredپوشانده
coverageپوشش
coverپوشش
folderپوشه
volumeپوشینهجلد
coverپوشینهجلد
moneyپول
poundپوند
containingپَربَنشپربنشدر بر دارندهشامل
containerپَربَنگرپربنگرگنجانهparbangarظرف
principledپَروزیپروزیاصولی
principleپَروَزپروزبنیاداصل
opinionatedپَژانیدهپژانیدهخودرایخودرأی
varietyپُرگونیپرگونیتنوع
populationپُرینشپرینشجمعیت
back-endپُشت‌تَهپشت‌ته
opinionپژانpažânنظر
investigationپژوهش
researchپژوهش
investigatedپژوهش شده
investigatorپژوهشگر
researcherپژوهشگر
inferپی برد/برنتیجه‌گیری کرد/کن
continueپی گرفت/گیرادامه داد/ده
proceedپی یافت/یابادامه یافت/یاب
overhaulپیاده,کرد,کن
walkپیاده‌روی
implementationپیاده‌سازی
onionپیاز
messageپیام
ramificationپیامد
consequenceپیامد
logical consequenceپیامد گویاییپیامد منطقی
consequentlyپیامدانهنتیجتا
successorپیایتالی
consequentپیایپی‌آیندهتالی
Pythagoreanismپیتاگوریانفیثاغوریان
work sth outپیدا کرد/کن
emergenceپیدایش
oldپیر
old manپیر مرد
perimeterپیرامونمحیط
surroundingپیرامون
circumstanceپیرامونمحیط
shirtپیراهن
followerپیرو
followپیروی کرد/کن
followedپیروی‌شده
agoپیش
alreadyپیش از این
b.c.پیش از زایشقبل از میلاد
facingپیش روی
previewپیش نمایش
advanceپیش برد/بر
presentپیشاستحاضر
presenceپیشاستیحضور
immanenceپیشاستی در همه‌جاحضور در همه‌جا
antecedentپیشایمقدم
precedenceپیشاییتقدم
leadingپیشتاز
earlierپیشتر
counterپیشخوان
advanceپیشرفت
advancedپیشرفته
suggestionپیشنهاد
recommendationپیشنهاد
proposalپیشنهاد
proposedپیشنهاد شده
suggestپیشنهاد داد/ده
recommendپیشنهاد داد/ده
proposeپیشنهاد کرد/کن
offerپیشنهاد کرد/کن
professionپیشهحرفه
careerپیشهحرفه
prepositionپیشهلمیانجی‌واژهحرف اضافه
professionalپیشه‌ایحرفه‌ای
jargonپیشه‌واژهاصطلاح
prefixپیشوند
prefixپیشوند
prefixingپیشوندیدن
Prefixingپیشوندیدن
Prefixingپیشوندیدن
prefixedپیشوندیده
presentپیشکشهدیه
planپیشگار
precursorپیشگام
pioneeringپیشگام
pioneerپیشگام
premiseپیشگذاردهمقدمه
prefaceپیشگفتار
prioritizeپیشی داد/دهاولویت داد/ده
predecessorپیشین
precedingپیشین
previousپیشین
formerپیشین
a prioriپیشینی
predecessorsپیشینیان
beforeپیش‌از
presuppositionپیش‌انگاری
defaultپیش‌انگاشتهپیش‌فرض
forecastپیش‌بینی
front-endپیش‌تَهپیش‌ته
dashboardپیش‌خوانداشبورد
prejudicedپیش‌داوری‌شده
provisionپیش‌دیدنتدارک
prerequisiteپیش‌نیاز
predefinedپیش‌هداریدهاز پیش تعریف‌شده
prolegomenonپیش‌گفتار
foregoingپیش‌گفته
elephantپیلفیل
conventionپیمانقرارداد
promiseپیمان بست/بندوعده داد/ده
conventionalپیمانیقراردادی
infidelityپیمان‌شکنیخیانت
conventionalistپیمان‌گراقرارداد گرا
traversalپیمایشی
repairmanپینه‌گرتعمیرکار
appendixپیوستضمیمه
continuumپیوستار
continuouslyپیوستانه
joinپیوستن
continuousپیوسته
continuityپیوستگی
linkپیوند داد/ده
relateپیوند داشت/دارمربوط بود/است
junctureپیوندگاه
screwپیچ
mazeپیچ و خم
intricateپیچیده
complexپیچیده
complicateپیچیده کرد/کن
more complexپیچیده‌تر
complicationپیچیدگی
complexityپیچیدگی
distortedپیچ‌خورده
arrowپیکان
figureپیکر گرفت/گیرشکل گرفت/گیر
figureپیکرهشکل
pursuedپیگرد شدهتعقیب شده
pursuitپیگرد,کرد,کنتعقیب,کرد,کن
chaseپیگرد کرد/کنتعقیب کرد/کن
follow-upپیگیری
inferenceپی‌بردنتیجه‌گیری
continuantپی‌دارادامه‌دار
continuedپی‌دارادامه‌دار
continuallyپی‌داشتانه
continuationپی‌داشتن
successiveپی‌در‌پی
beatپی‌در‌پی زد/زن
problem solvingچاره‌یابیحل مسئله
schemataچارچوب
frameworkچارچوب
squareچارگوشمربع
knifeچاقو
challengingچالشی
poetچامه‌سراشاعر
printچاپ
flatteryچاپلوسی
teaچای
umbrellaچتر
whyچرا
lightچراغ
reasonچراییدلیل
reasonsچرایی‌هادلایل
turning pointچرخشگاهنقطه عطف
cycleچرخه
vicious circleچرخه‌ی بیهودهدور باطل
eyeچشم
expectچشم داشت/دارانتظار داشت/دار
eminentlyچشمگیرانه
glassesچشمیارعینک
landscapeچشم‌انداز
meaningچمارمعنا
semanticsچماریکمعناشناسی
semanticچماریکمعناشناسی
possible worlds semanticsچماریک جهان‌های شدنیمعناشناسی جهان‌های ممکن
semanticallyچماریکانهبطور معنایی
semanticalچماریکی
luggageچمدان
grassچمن
meaningfulچم‌داربا معنا
as followsچنانکه در پی می‌آیدبه شرح زیر
ringچنبرهحلقه
Ringچنبرهحلقه
someچند
manyچند
many-valuedچند ارزشی
a few minutesچند تسوکچند دقیقه
poly-modalچند مُدیچند مدی
idempotentچندبار شوندهتکرار شونده
polygonچندبر
polynomialچندجمله‌ای
ambiguousچندپهلومبهم
ambiguousnessچندپهلوییابهام
ambiguityچندپهلوییابهام
multi-choiceچندگزینه‌ای
quantityچندیکمیت
quantitativeچندیمند
severalچندین
unquantifiedچندی‌نگذاردهنامسور
quantifiedچندی‌گذاردهتسویری
quantifyingچندی‌گذاری
quantifyچندی‌گذاری
quantificationچندی‌گذاری
quantifierچندی‌گرسور
such aچنین
suchچنین
such a numberچنین شماره‌ایچنین عددی
whatچه
howچه اندازهچقدر
whenچه زمانی
whoچه کسی
fourچهار
Wednesdayچهارشنبه
fourthچهارمین
countenanceچهره
faceچهره
fortyچهل
whomچه‌کسی
stickچوب
as a consequence ofچون پیامدی برایبه عنوان یک نتیجه
qualiaچونی
qualityچونیکیفیت
qualifyچونی نمود/نمای
qualifiedچونیمند
qualifierچونی‌نما
qualifyingچونی‌نمایی
qualificationچونی‌نمایی
leftچپ
leftmostچپ‌ترین
poemچکامهشعر
hammerچکش
summaryچکیدهخلاصه
abstractچکیده
negotiationچک‌و‌چانه زدنمذاکره
denseچگال
densityچگالی
condensedچگالیده
howچگونه
howچگونه
how do you doچگونه‌ایدچطورید
layoutچیدمان
conquerچیره شد/شو
skilledچیره‌دستماهر
skillfullyچیره‌دستانهماهرانه
skillچیره‌دستیمهارت
conqueredچیره‌شده
thingچیز
Ceteris paribusچیزهای دیگر هموگ باشند
somethingچیزی
what isچیست
puzzleچیستانمعما
nature ofچیستیماهیت
natureچیستیماهیت
Chinaچین
disposalچینش
sexژانهجنسیت
sexualژانه‌ایجنسی
deepژرف
deeperژرف‌تر
geneژن
geneticژنتیک
activeژیرندهفعال
activityژیرندگیکُنشگریفعالیت
actualژیروندفعلی
actuallyژیروندانهدر واقع
actualityژیروندیواقعیت
randomlyکاتورانهبطور تصادفی
randomکاتورهتصادفی
randomnessکاتورگی
pineکاج
pineappleکاجدیسآناناس
castleکاخ
effortکارتلاش
workکار
labourکار
taskکاروظیفه
artworkکار هنری
affairکار و بارامر
workکار کرد/کن
detectiveکارآگاه
efficientlyکارابطور موثر
efficientکارا
policyکاراهسیاست
efficiencyکارایی
performanceکارایی
userکاربر
useکاربرد
usageکاربرد
applicationکاربرد
applicableکاربردپذیر
exerciseکاربست
applicabilityکاربست‌پذیریقابلیت اجرا
factoryکارخانه
surgeonکاردپزشکجراح
campaignکارزارکمپین
expertکارشناسخبره
employerکارفرما
employeeکارمند
officerکارمند
caravanکاروان
verbکارواژهفعل
energyکاروژانرژی
homeworkکارِ خانهکار خانه
teamworkکارِگروهیکارگروهی
functionکارکردعملکرد
operationalکارکردیعملکردی
functionalکارکردیعملکردی
shortcomingکاستی
paperکاغذ
wallpaperکاغذ دیواری
intentionکامشقصد
intentionalityکامندگیحیث التفاتی، قصدمندی
successfulکامیابموفق
succeedکامیاب شد/شوموفق شد/شو
successfullyکامیابانهبا موفقیت
successکامیابیموفقیت
intendedکامیدهمورد نظر
truckکامیون
centerکانونمرکز
reducingکاهش‌دادن
doveکبوتر
bruiseکبود شد/شو
coatکت
textbookکتاب درسی
categoryکتاگردستهطبقه‌بندی
categorialکتاگریک
categoriallyکتاگریکانه
whereکجا
codeکد
whichکدام
Mrکدبانآقای
codingکدکردن
coderکدکننده
falsityکذب
frequentlyکرارا
boundکران
horizonکرانافق
boundedکراندار
adverbکرانواژهقید
rentکرایه کرد/کن
butterکره
factorکروندفاکتور
crocodileکروکودیل
industryکروگیصنعت
industrialکروگیکصنعتی
functionکریاتابع
functorکریاگون
subjectکرینپویندهفاعل
Kripkeکریپکی
cricketکریکت
gainکسب کرد/کن
businessکسب‌ و کار
gainedکسب‌شده
fractionکسر
somebodyکسی
someoneکسی
oneکسی
whoکسی
farmerکشاورز
agricultureکشاورزی
agriculturalکشاورزی
shipکشتی
countryکشور
floorکف
shoeکفش
classکلاس
classicکلاسیک
ravenکلاغ
skeinکلاف
metropolisکلان‌شهر
hatکلاه
universalکلی
universalکلی
keyکلید
churchکلیسا
kidneyکلیه
renateکلیه‌دار
littleکم
lowکم
fewکم
more or lessکم و بیش
fall offکم شد/شو
ratherکمابیشنسبتا
parentheseکمانکپرانتز
fewerکمتر
lessکمتر
slightlyکمی
rareکمیاب
committeeکمیسیون
minimumکمینه
at leastکمینهحداقل
minimalکمینه‌ایحداقلی
minimalistکمینه‌گراحداقل‌گرا
weakکم‌زورضعیف
weakerکم‌زورترضعیف‌تر
weakestکم‌زورترینضعیف‌ترین
weaknessکم‌زوریضعف
weakeningکم‌زور‌سازیتضعیف
get alongکنار آمد/بیا
pull outکنار کشید/کش
bypassکنار گذشت/گذر
bypassکنارگذر
curiousکنجکاو
actionکنشعمل
agentکنشگرعامل
presentکنونحال
the present conditionalکنون بوتاریکنون سامه‌ایحال شرطی
currentlyکنونانهدر حال حاضر
currentکنونیجاری
whichکه
whoکه
thatکه
thatکه
wherebyکه با آن
mythکهن‌الگواسطوره
galaxyکهکشان
minorکهینkehin
quantumکوانتوم
shortکوتاه
short-termکوتاه دورهکوتاه مدت
shorterکوتاهتر
succinctکوتاه‌شدهمختصر
briefکوتاه‌شدهمختصر
succinctlyکوتاه‌شده‌واربطور مختصر
brieflyکوتاه‌شده‌واربطور خلاصه
childکودک
industriousکوشا
tryingکوششسعی
attemptکوشش
attemptingکوشیدن
mountainکوه
littleکوچک
smallکوچک
smallerکوچکتر
smallestکوچکترین
leastکوچکترین
contractionکوچک‌شدنانقباض
migrationکوچیدنمهاجرت
minusکَمَنکمنمنها
objectکُندارکندارپوییدهKondâr, literally "action receiver," from kon- present stem of kardan "to do, make," → -or, used as action noun (like xor, xâb, foruš), + dâr agent noun from dâštan "to receive" (Dehxodâ), originally "to have, hold, possess," → property.مفعول
tidalکِشندیکشندی
juniorکِهترکهتر
deviationکژرفتانحراف
illusionکژپندارهخیال باطل
identityکیستیهویت
religiousکیشیمذهبی
bagکیف
walletکیف پول
chemistryکیمیاشیمی
chemicalکیمیاییشیمیایی
spiteکینه
cosmologicalکیهان‌شناختی
garageگاراژ
gasگاز
phaseگامفاز
stepگام
recursion stepگام بازگشت
stepگام برداشت/بردار
stageگامهصحنه
dateگاهدادتاریخ
calendarگاهشمارتقویم
occasionallyگاهی
sometimesگاهیگاهی اوقات
bullگاو نر
passageگذر
pathگذرمسیر
passingگذر کردنعبور کردن
crossگذر کرد/کنعبور کرد/کن
interimگذراموقت
transitiveگذرامتعدی
provisionalگذراموقت
routingگذریابیمسیریابی
lastگذشتهقبل
pastگذشته
asideگذشته از
respectگرامیداشتاحترام
gravityگرانیثقل
tendingگرایشتمایل
tendencyگرایش
attitudeگرایش
inclineگرایش داشت/دار
catگربه
sketchگرته
sketchگرته زد/زنطراحی کرد/کن
collectگرد آورد/آورجمع‌آوری کرد/کن
compilerگردآورکامپایلر
whirlpoolگرداب
loopگردالحلقه
aroundگرداگرد
collectionگردایهمجموعه
workflowگردش کار
touristگردشگر
tourismگردشگری
neckگردن
diskگردهدیسکدیسک
compileگردهم آورد/آورکامپایل کرد/کن
walnutگردو
hungryگرسنه
warmگرم
heatگرم کرد/کن
thermalگرمایی
nodeگره
tieگره
tie upگره خورد/خور
tieگره خورد/خور
groupگروه
Groupگروه
Abelian Groupگروه آبلی
crowdگروه بزرگی از مردم
groupoidگروه‌واره
groupingگروه‌کردن
hostageگروگان
thoughگرچه
wolfگرگ
importantگرینمهندgarin related to gerânمهم
importanceگرینیمهندیاهمیت
accountگزارش
reportگزارش
reportگزارش داد/ده
propositionگزاره
propositionalگزاره‌ای
general propositionsگزاره‌های هروینگزاره‌های کلی
adjectiveگزارواژهگون‌واژهصفت
electionگزینشانتخاب
selectorگزیننده
selectionگزینه
optionگزینهانتخاب
choiceگزینه
eligibleگزین‌پذیرواجد شرایط
consumeگسارشمصرف
consumerگسارندهمصرف‌کننده
spreadingگسترده
spreadگسترده
extensiveگسترده
widelyگسترده
extensivityگستردگی
vastnessگستردگی
extendگسترش داد/ده
expandگسترش داد/ده
developگسترش داد/دهتوسعه داد/ده
developerگسترش‌دهندهتوسعه دهنده
extendedگسترش‌یافته
areaگسترهناحیه
emissionگسیلش
missionگسیلشماموریت
emiterگسیلنده
emittingگسیلیدن
emittedگسیلیده
wideگشادهعریض
circuitگشتراهمدار
travelگشت‌و‌گذارمسافرت
discourseگفتار
speechگفتار
quoteگفتاوردنقل‌قول
syntacticallyگفت‌شناسانهبطور نحوی
syntaxگفت‌شناسینحو
syntacticalگفت‌شناسیکنحوی
syntacticگفت‌شناسیکنحوی
dialogueگفت‌و‌گو
talkگفت‌و‌گو کرد/کنحرف زد/زن
flowerگل
vaseگلدان
throatگلوحلق
loseگم شد/شو
assignmentگمارشتکلیف
assigningگماشتن
assignationگماشتن
assignedگماشته
likelihoodگماناحتمال
doubtگمانشک
plausiblyگمان می‌روداحتمالا
presumablyگمان می‌روداحتمالا
likelyگمان می‌روداحتمالا
guessگمانه زد/زنحدس زد/زن
doubtfulگمان‌انگیزمشکوک
skepticalگمان‌باورانهشک‌گرایانه
Skepticism (Scepticism)گمان‌باوریشک‌گرایی
misleadingگمراه کننده
misleadگمراه کرد/کن
misleadingnessگمراه‌کنندگی
manageگنارش
manageableگنارش‌پذیر
managementگنارمانمدیریت
managerگنارگرمدیر
managedگناریده
guiltگناه
volumeگنجایش
cradleگهواره
rarelyگهگاهبه‌ندرت
developmentگوالشتوسعه
developmentalگوالشیتوسعه‌ای
documentationگواهمندسازی
licenseگواهینامه
ironicallyگواژانهبطور طعنه‌آمیز
ironyگواژهکنایه
ironicگواژیک
tomatoeگوجه‌فرنگی
tomatoگوجه‌فرنگی
tombگورقبر
sheepگوسفند
listenگوش داد/ده
meatگوشت
beefگوشت گاو
cornerگوشه
variousگوناگون
diversityگوناگونی
genreگونه
typeگونهنوع
kindگونهنوع
typicalگونه‌وارنوعی
typicallyگونه‌وارانهدر بیشتر فتادهامعمولا
wedgeگوه
essenceگوهرجوهر، ذات
essentiallyگوهرانهبطور ذاتی
essentialگوهریاساسی
sphereگوی
rationalگویا
logicگویاییمنطق
Logic Bگویایی Bمنطق B
Logic Eگویایی Eمنطق E
Logic Rگویایی Rمنطق R
Positive Free Logicگویایی آزاد داهیدارگویایی آزاد افزودهمنطق آزاد مثبت
Negative Free Logicگویایی آزاد ناییدارگویایی آزاد کاستهمنطق آزاد منفی
Neutral Free Logicگویایی آزاد نتارگویایی آزاد بی‌سومنطق آزاد خنثی
Provability logicگویایی آوین‌پذیریمنطق اثبات پذیری
Multiple-valued logicگویایی بستا ارزشیگویایی چندین ارزشیمنطق چند ارزشی
Relevance logicگویایی بستگیمنطق ربط
Relevant logicگویایی بستگیمنطق ربط
Many-valued logicگویایی بسیار ارزشیمنطق چند ارزشی , منطق بسیار ارزشی
Infinite-valued logicگویایی بی‌پایان ارزشیمنطق بی‌نهایت ارزشی
Linear Logicگویایی ختیمنطق خطی
Intuitionistic logicگویایی درگس‌باوریمنطق شهودی , منطق شهودگرایی
First-order logicگویایی رایه‌ی یکممنطق مرتبه‌ی اول
Modal Logicگویایی مدیمنطق موجهات
Quantified modal logicگویایی مدی چندی‌گذاردهمنطق موجهات محمولی
Propositional modal logicگویایی مدی گزاره‌ایمنطق موجهات گزاره‌ای
mathematical logicگویایی مزداهیکگویایی انگارشیمنطق ریاضی
Predicate Logicگویایی واخته‌هامنطق محمول‌ها
Fuzzy Logicگویایی پرزوار
Categorical Logicگویایی کتاگریکمنطق حملی
Kreisel–Putnam logicگویایی کرایزل-پاتنممنطق کرایزل-پاتنم
Classical logicگویایی کلاسیکمنطق کلاسیک
Propositional Logicگویایی گزاره‌ایمنطق گزاره‌ای
Classical Propositional Logicگویایی گزاره‌ای کلاسیکمنطق گزاره‌ای کلاسیک
logicalگویاییکمنطقی
logicianگویایی‌دانمنطقدان
Free Logicsگویایی‌های آزادمنطق آزاد
Relevance logicsگویایی‌های بستگیمنطق‌های ربط
Relevant logicsگویایی‌های بستگیمنطق‌های ربط
Substructural Logicsگویایی‌های زیرساختاری
Sub-classical logicsگویایی‌های فروکلاسیکمنطق‌های فروکلاسیک
Non-classical logicsگویایی‌های ناکلاسیکمنطق‌های ناکلاسیک
Extended logicsگویایی‌های گسترش‌یافتهمنطق‌های گسترش‌یافته، گویایی‌های فراکلاسیک
affixing relevant logicsگویایی‌هایِ بستگیِ وندیگویایی‌های بستگی وندیمنطق‌های ربطِ وندی
speakerگوینده
logicallyگوییکانهبطور منطقی
Vienna Circleگِردنشینی وینگردنشینی وینحلقه وین
secularگیانی
plantگیاه
universeگیتی
confusedگیج
confuseگیج کرد/کن
confuseگیج کرد/کن
entangledگیر افتاده
entangleگیر افتاد/افت
attractiveگیراجذاب
attractionگیراییجذابیت
orیا
learnیاد گرفت/گیر
mnemonicیادآور
reminiscentیادآور
remainderیادآور
learningیادگیری
machine learningیادگیری ماشین
teamیارگانتیم
helpیاری شد/شوکمک شد/شو
helpfulیاری‌بخش
findingیافتن
heuristicیافتیکاکتشافی
absurdیاوهنامعقول
iceیخ
fridgeیخچال
itemiseیوتریدن
itemیوتَریوترفتادمورد
attackیورشحمله
Greekیونانی
oneیک
aیک
a primeیک شماره‌ی نخستیک عدد اول
one-dimensionalیک وامونییک بعدی
one-to-oneیک-به-یک
one-oneیک-یک
unitیکاواحد
onceیکبار
uniqueیکتا
uniquelyیکتاوار
uniquenessیکتایی
poolingیکجا کردن
solidیکدست
uniformیکدیس
uniformlyیکدیسانه
uniformityیکدیسی
sincerityیکرنگی
sameیکسان
Sundayیکشنبه
primeیکماول
the first oneیکمیاولی
monotoneیکنواخت
monotonicityیکنواختی
Monotonicityیکنواختی
Monotonicity of entailmentیکنواختی دمداشت
integrationیکپارچه‌سازی
either ofیکی از
one ofیکی از
mergeیکی شد/شوادغام شد/شو
unifyیکی کرد/کن
unityیگانگیوحدت
3-valued۳-ارزشی
4-valued۴-ارزشی
واپسین بروزرسانی ۱۱:۳۱:۵۶ , ۱۴۰۰/۰۹/۱۲برابر با Fri Dec 03 11:31:56 GMT 2021