آشنایی با Metaphysics چیست؟ آشنایی با فرافیزیک چیست؟ آشنایی با متافیزیک، مابعدالطبیعه چیست؟

فرافیزیک

همچنین شناخته شده با: متافیزیک، مابعدالطبیعه
برابر انگلیک (انگلیسی): Metaphysics