واژه‌نامه

فرهنگ واژگان

برابر پارسی همتای پارسی ترجمه فارسی برگردان پارسی واژه واژگان اصطلاحات گویایی منطق فرزانگی فلسفه ریاضی انگارش کامپیوتر
این سیاهه همواره افزایش و بهبود می‌یابد.
پارسی English نادرست/ناسره
آبwater
آبیblue
آترمdeterminationتعیین
آترمگرdeterminant
آترمیدهdetermined
آترم‌باورdeterministجبرگرا
آترم‌باورانهdeterministicجبرگرایانه
آدابmanners
آداب همنشینیetiquetteآداب معاشرت
آدانیدنacknowledge
آدمیhumanانسان
آدمیmanانسان
آدمیانhumansانسان‌ها
آرمانیideal
آروزمانargumentاستدلال
آروینexperienceتجربه
آروینیempiricalتجربی
آرگومانargument
آریyesبله
آری-نهyes-no
آریگویaffirmativeایجابی
آزادfree
آزانشgenerationتولید
آزانیدهgenerated
آزمایشtest
آزمایشیexperimentalتجربی
آزندinterpretationتعبیر
آزندیدهinterpretedتعبیر شده
آسانeasy
آسان‌ترینeasiest
آسمانheaven
آسمانsky
آسندapproval
آسندیدنapprove
آشناfamiliar
آشناترmore familiar
آشناترینmost familiar
آشپزخانهkitchen
آشکارobvious
آشکاراmanifestly
آشکاراobviously
آغازstarting
آغازbeginning
آغازگاهstarting pointنقطه‌ی آغاز
آغازینseminal
آغازینelementaryمقدماتی
آمادهready
آمادگرprovider
آمارstatistics
آماریstatistical
آمایشprocessingپردازش
آمد و رفتtrafficترافیک
آمرسانcontingentاحتمال
آمرسانانهcontingentlyبطور احتمالی
آمرسان‌باورcontingentistامکان‌گرا
آمرسان‌باوریContingentismامکان‌گرایی
آمریکاییAmerican
آموزشگاهschoolمدرسه
آموزهdoctrine
آموزگارteacherمعلم
آموزگاهschoolمکتب
آموزگاه لویو-ورشوLwów–Warsaw Schoolمکتب لویو-ورشو
آمیزهmixture
آنthat
آنthat
آنit
آن کهthe one
آنجاover there
آنجاthere
آنفلوآنزاflu
آنهاthose
آنهاthey
آنچهwhat
آنیimmediateبی‌واسطه
آهزشیassociativity
آهنiron
آهنجیدهabstractانتزاعی
آهنجیدگیabstractnessانتزاعی‌بودن
آهنگsong
آوین‌باورpositivistاثبات‌گرا
آوین‌ناپذیرundemonstratedغیر قابل اثبات
آوین‌نشدهunprovenاثبات نشده
آوین‌پذیرprovableاثبات‌پذیر
آوین‌پذیریprovabilityاثبات‌پذیری
آپارتمانapartment
آپارشoperation
آپارش درتاهشimplication operationعمل استلزام
آپارش‌باورoperationalist
آپارگرoperatorعملگر
آگارشconsiderationملاحظه
آگارش‌هاconsiderationsملاحظات
آگاریدنیconsiderableقابل توجه
آگاهaware
آگاهانهconsciously
آگاهشیdeclarativeاعلانی
آگاهیawareness
آگربassumptionفرض
آگرب‌هاassumptionsمفروضات
آگهیAssertionاخبار
آیاwhether
آیندهfuture
ابدیeternally
ابدیeternal
ابردرگسیsuperintuitionisticابر شهودی
ابریcloudy
ابزارtool
اتyour
اتاقroom
اتفاقیcasual
اخباریassertoricقطعی
اختلافdispute
ادا شدهuttered
ادبنامهmagazineمجله
ارجمندesteemed
اردکduck
ارزشvalue
ارزش راستیtruth-valueمقدار صدق
ارزش شناسیaxiology
ارزش کریالtruth functionalتابع ارزشی
ارزش-کریالtruth-functionalتابع ارزشی
ارزشمندvaluable
ارزش‌های راستیtruth valuesمقادیر صدق
ارزیابیassessing
ارزیابیevaluation
ارضاء پذیریsatisfiabilityصدق‌پذیری, صدق پذیری
ازsince
ازthan
ازfrom
از آن جاthence
از این روhence
از این پسhenceforthاز حالا به بعد
از این گونهof this kindاز این نوع
از این‌روtherefore
از جملهnamely
ازدشinformationاطلاعات
ازدمندinformativeآگاهی‌بخش
ازدمندیinformativenessآگاهی‌بخشی
اساسیessential
استis
استاتstateوضع
استات رویدادهاstate of affairsوضعیت امور
استاتمانstatementعبارت
استاتهstatusوضعیت
استادprofessor
استاندهstandardاستاندارد
استاهانهexplicitlyبطور صریح
استاهشexplanationتوضیح
استاهیexplicit
استعداد، قوه ذهنیfaculty
استنشextensionمصداق
استنشیextensionalمصداقی
استنش‌باورextensionalistمصداق‌گرا
استوارsolidمستحکم
اسلحهarm
اسمیnominal
اسنادascription
اسپhorseاسب
اسپhorseاسب
اسپرcompleteکامل
اسپریcompletenessتمامیت
اسپری زورمندstrong completenessتمامیت قوی
اسپری ساختاریStructural completenessتمامیت ساختاری
اسپری چماریکSemantic completenessتمامیت معنایی
اسکرeffectاثر
اسکرمندeffectiveاثربخش
اسکرمندانهeffectivelyبطور موثر
اسکرمندیeffectivenessاثربخشی
اسکفتexplosionانفجار
اسکیski
اشits
اشhim
اشher
اشhis
اشاره داشتنdenote
اشاره شدهalluded
اشاره‌گرpointer
اشاریostensive
اشتقاقderiving
اشغالoccupying
اشپرینگرSpringer
اصولیprincipled
اضافیadditional
اضطرابanxiety
اضطراریemergency
اظهار شدهexpressed
اعتراضprotest
اعتقادconviction
اغلبmost frequently
اغلبoften
افزایشincreasing
افزودنadding
افزودنaddition
افزودنیadditive
افزودهextra
افزوده شدهadded
افزون‌براینmoreover
افماریک رشته‌هاSequent calculusحساب رشته‌ها
اقدام مهمenterprise
الهامinspiration
الهام‌بخشinspiring
الهام‌گرفتهinspired
الکساندرAlexander
الکلalcohol
الگوpattern
الگوریتمalgorithm
امmy
امبسconcreteانضمامی
امتیازscore
امروزtoday
امروزیmodern
امشبtonight
امیدhope
انتگرال‌گیریintegration
انجالیدهsaturatedاشباع‌شده
انجام دهندهperformer
انجام‌شدهdone
انجمنassociation
انجمنclub
انحصارmonopoly
اندازهmeasure
اندازهsize
اندرهازش یک آگربIntroduction of an assumptionمعرفی یک فرض
اندوهgrief
اندیشمندthinker
اندیشهthought
اندیشیدنthinking
انسان‌شناسanthropologist
انطباقcoincidence
انگاشتهtenet
انگلیسیEnglish
انگیزشیmotivational
انگیزهmotive
انگیزهmotivation
اهریمنdevilشیطان
اوshe
اوhe
اوستانهutterlyمطلقا
اوییidentityهویت
اکنونnowحالا
اکنون زمان آن استit is time now toحالا زمان آن است
اکیدstrict
اگرif
اگر چنین استIf that's so
اگراcardinal
اگراییcardinality
اگزیستانسیالیستexistentialist
اگزیستانسیالیسمExistansialismمکتب قیام حضوری
ایدهidea
ایده‌های هروینترmore general ideasایده‌های کلی‌تر
ایستfailure
ایستادگیresistanceمقاومت
ایستش روی‌آورندهintentional stanceموضع قصدمندانه
ایستگاهstation
ایستگاه پلیسpolice stationمرکز پلیس
ایستگاه کاریworkstation
ایمنیimmune
اینthese
اینthis
این است که بگوییمthat is to say
این درست است کهit is true that
این شما هستیدit's you
این می‌تواند باشدit can be
این نمی‌تواند باشدit cannot be
این واضح است کهit is clear that
اینترنتInternet
اینجاhere
ا‌ت‌اiffاگر و تنها اگر
باwith
باto
با ارزشworth
با استفادهby making use
با این اوصافnevertheless
با این حالhoweverبا این حال
با این روشin this way
با این وجودnonetheless
با روی‌داشت به اینکهgiven thatبا توجه به اینکه
با وجودin spite of
با وجود اینin spite of that
با پایان بازopen-ended
با پیروزیsuccessfullyبا موفقیت
با چشم‌پوشی از ریزگانroughly speakingصرف‌نظر از جزئیات
با چمmeaningfulبا معنا
با گزینشby the choiceبا انتخاب
با یکدیگرtogether
بادwind
بارload
بارانrain
باریکnarrow
بازopen
بازآنشrelationرابطه
بازآنشrelationshipرابطه
بازآنش پیامدconsequence relationرابطه پیامد
بازآواییresonance
بازانانهrelativelyنسبتا
بازانشیrelationalرابطه‌ای
بازانیrelativeنسبی
بازانیدهrelatedمربوط
بازانی‌گراrelativistنسبی‌گرا
بازانی‌گراییrelativismنسبی‌گرایی
بازتابreflectionانعکاس
بازتابانهreflectivelyبطور انعکاسی
بازتابیreflectiveانعکاسی
بازتابیreflexiveانعکاسی
بازتابی بودنReflexivityانعکاسی بودن
بازتاب‌شدهreflectedمنعکس‌شده
بازخوردfeedback
بازفرآوریreproduceبازتولید
بازنشاریدهreassigned
بازنماییrepresentation
بازنمایی و خردورزی داناییKnowledge Representation and Reasoningبازنمایی و استدلال دانش
بازنگری شدهrevisedتجدید نظر شده
بازهrange
بازهازشreductionتحویل
بازوarm
بازگشتreturn
بازگشتیrecursive
بازیgame
بازیplay
بازیگرactor
باز‌هازش به یاوهReductio ad absurdumبرهان خلف، تعلیق به محال
باشاfactواقعیت
بافتtexture
بافتارcontextمتن
بالwing
بالاabove
بالاover
بالاhigh
بالاup
بالاترhigher
بامدادmorningصبح
بامداد امروزthis morningامروز صبح
باهمشماریsyllogismقیاس
باهمشماری پنهانenthymemeقیاس مضمر, قیاس موجز
باهمشماریکsyllogisticقیاسی
باورbeliefاعتقاد
باورbelieve
باورBelief
باور راست راستاوردهJustified True Beliefباور صادق موجه
بایدought
بایدmust
بایدshould
باید داشته باشدit must have
بایستانهnecessarilyضرورتا
بایستهnecessaryضروری
بایستگیnecessityضرورت
بایستگی‌گراNecessitistضرورت‌گرا
بایستگی‌گراییNecessitismضرورت‌گرایی
بجایinstead of
بجای آنinstead
بحثdiscussion
بحث برانگیزcontroversial
بحث‌شدهdiscussed
بحرانیcritical
بخاطرsake
بخشportion
بخشsection
بخشpart
بدbad
بدان وسیلهthereby
بدترworse
بدونwithout
بدین ترتیبthus
بر اساسon grounds of
بر اساسby virtue ofبر طبق، به موجب
بر اساسin virtue ofبر طبق، به موجب
بر این اساسaccordingly
بر خلافas opposed to
بر رویupon
بر وفقaccording
بر پایهbased on
برآختobjectشیء
برآختیalethicعینی
برآختیobjectiveعینی
برآیندconclude
برادرbrother
برایfor
برایfor
برای اطمینانto be sure
برای بسیاری از فرنه‌هاfor many purposesبرای بسیاری از اهداف
برای نمونهe.g.برای مثال
برای همیشهfor ever
برجستهprominence
برجستهprominent
برخلافunlike
برخوردclash
برخیsomeبعضی
برخیparticularجزئی
بردارvector
بررسیexamination
برس موhairbrush
برساختانهconstructivelyبطور برساختی
برساختیconstructive
برساخت‌های ریاضیاتیmathematical constructions
برسه‌گرdesignerطراح
برشناختrecognizeتشخیص
برشناختنrecognitionتشخیص‌دادن
برقelectricity
برقelectric
برقیelectrical
برنامهprogram
برنامهprogram
برنامه‌نویسیprogramming
برندهbearerحامل
برنده‌ی راستیtruth bearerحامل صدق
برهانproof
برهم کنشinteraction
برهنهbare
برگردانconverse
برگردانconverse
برگردانشconversionعکس مستوی
بزرگlarge
بزرگbig
بزرگgreat
بزرگترgreater
بزرگترینlargest
بزرگترینgreatest
بزرگترین شماره‌ی نخستthe greatest primeبزرگترین عدد اول
بزرگسالadult
بزرگیgreatness
بسادگیsimpliciter
بستارclosure
بستار هرگانیUniversal Closureبستار کلی
بستاییگیmultiplicityتعدد
بستهclose
بسندهadequateکافی
بسندهsufficientکافی
بسندهenoughکافی
بسویtoward
بسیارextremely
بسیارhighly
بسیارsoخیلی
بسیارmuchخیلی
بسیارtoo
بسیارveryخیلی
بسیار زیادvastly
بسیاری ازa lot of
بشرmankind
بطور برجستهeminently
بطور تقریبیroughly
بطور خامcrudely
بطور خامcrudely
بطور شدنیpossiblyبطور ممکن
بطور صحیحcorrectly
بطور فزایندهincreasingly
بطور مشابهanalogouslyبطور مشابه
بطور معمولordinarily
بطور موثرefficientlyبطور موثر
بطور نزدیکیintimately
بطور کاملcompletely
بطور کلیgenerally speaking
بطور کلیin general
بطور یکتاuniquely
بغرنجcomplicated
بقیهthe rest
بلاغتrhetoric
بلندترtaller
بلندترینtallest
بلندیheight
بنابراینtherefore
بنابراینtherefore
بنابراینso
بنارcausal
بنارcauseعلت
بنارcauseعلت
بنارمندیcausalityعلیت
بنارمندیCausalityعلیت
بندclauseعبارت
بندشclosure
بنیادfoundation
بنیادیfundamental
بنیادینfoundational
بنیادین‌گراfoundationalist
بن‌پار بستهclosed elementعنصر بسته
بن‌پار همانیidentity elementعنصر همانی
بهinto
بهat
بهto
به اشتراک گذاشته شدهshared
به اندازه بسندهsufficientlyبه اندازه کافی
به این معنا نیست کهthat is not to sayبه این معنا نیست که
به این چراییfor this reasonبه این دلیل
به تبعin consequence of
به تدریجgradually
به جزexcept
به خدمت گرفتنemploying
به سادگیeasily
به شرح زیرas follows
به طرق مختلفin different ways
به طور گسترده‌ایwidely
به عبارت دیگرi.e.
به لحاظin terms of
به هر حالanyway
به همانas as
به همین ترتیبlikewise
به وقوع پیوستنoccur
به وقوع پیوستهoccurred
به ویژهspecifically
بهارspring
بهترbetter
بهترینbest
بهره‌بردنgainingاکتساب
بهزونهpreferenceترجیح
بهزونیدنیpreferable
بهزونیدهpreferredترجیح داده شده
بهینهoptimal
به‌as
به‌تازگیrecently
به‌ترتیبrespectively
به‌جایrather than
به‌دلیلon account of
به‌راستیin factدر واقع
به‌راستیindeed
به‌راستیreallyواقعا
به‌روشنیclearly
به‌سادگیplainly
به‌سادگیsimply
به‌طور نگریگtheoreticallyبه‌طور نظری
به‌ندرتscarcely
به‌ویژهin particularبطور خاص
به‌گونه‌ای کهsuch thatبطوریکه
به‌گونه‌ی انگارشیmathematicallyبطور ریاضیاتی
به‌گونه‌ی بازگشتیrecursivelyبطور بازگشتی
به‌گونه‌ی ساختگیartificiallyبطور مصنوعی
به‌گونه‌ی فراگیتیکیmetaphysicallyبطور متافیزیکی
به‌گونه‌ی ناآیینمندinformallyبطور غیر‌رسمی
به‌گونه‌ی نابpurelyبطور محض
به‌گونه‌ی نابسندهinadequatelyبطور غیرکافی
بوتارconditionشرط
بوتارهاconditionsشرایط
بوتارهای راستیtruth conditions
بوتاریconditionalشرطی
بوتاری آگاهشیIndicative conditionalشرطی اخباری
بودنbe
بودنbeing
بورس آموزشیscholarshipبورس تحصیلی
بوسیلهby
بولیboolean
بویژهparticularlyبخصوص
بویژهespeciallyبخصوص
بچ‌هنگردposetمجموعه‌ی مرتب جزئی
بکار گرفته شدهengaged
بکار گیریengagement
بکارگیریemployment
بگرتconceptمفهوم
بگرتالconceptualمفهومی
بگرتشconceptionتصور
بگرتش‌پذیرconceivableقابل تصور
بگونه‌ی ناوابستهindependentlyبطور مستقل
بگونه‌ی کوتاه‌شدهsuccinctlyبطور مختصر
بگونه‌ی کوتاه‌شدهbrieflyبطور خلاصه
بیاییدlet us
بیرایهdisorderنامرتب
بیرونoutsideخارج
بیرونforeignخارجی
بیرونoutخارج
بیرون شدهexcludedخارج‌شده
بیرونیexternalخارجی
بیستtwenty
بیست و یکtwenty-one
بیست و یکtwenty-first
بیستمtwentieth
بیشترfurther
بیشترfurthermore
بیشترmore
بیشترmore
بیشترینmost
بیمارill
بیمارستانhospital
بینbetween
بین‌المللیinternational
بی‌درنگinstantly
بی‌درنگimmediatelyبلافاصله
بی‌رحمانهcruel
بی‌سوneutralبی‌کنش ، خنثی
بی‌مایهtrivial
بی‌نهایتinfinitely
بی‌پایانinfinityنامتناهی
بی‌پایانinfiniteنامتناهی
بی‌پیوندirrelevantنامرتبط
بی‌پیوندیirrelevanceبی‌ربطی
بی‌چمmeaninglessبی‌معنا
بی‌چمیmeaninglessnessبی‌معنایی
بی‌کنشی چندبارگیidempotencyخنثی تکراری، خود توانی، تکرارشوندگی
بی‌کنشی چندبارگی دنبال‌داریIdempotency of entailmentخنثی تکراری استلزام
بی‌گمانcertainlyیقینا
تا آنجا کهas far as
تا حد زیادیlargely
تا زمانی کهas long as
تا وقتیکهwhile
تا کنونso far
تا کنونeverتا بحال
تابستانsummer
تابلوtableau
تابلوهاtableaux
تاحدیsomewhat
تاریخdate
تاریخhistory
تاریخانهhistoricallyبطور تاریخی
تاریخیhistorical
تاریکdark
تالیفی پیشینیsynthetic apriori
تبfever
تبارینoriginalاصلی
تبارینگیoriginalityاصالت
تجهیزاتequipment
تحویلdelivery
تدارکprovision
تدریجیgradual
ترابردtransportحمل و نقل
ترادادtraditionسنت
ترادادانهtraditionallyبه‌طور سنتی
ترادیسیtransformتغییر شکل
ترادیسیدنtransformationتغییر شکل
ترازbalance
ترازبانشtranslatingترجمه
ترازبانشtranslationترجمه
ترازبانندهtranslatorمترجم
ترازیhorizontalافقی
تراگذریtransitivity
تراگوشیdiagonalقطری
ترتیبordering
ترجیح می‌دادprefered
ترجیح می‌دهprefer
ترسfear
ترمtermلفظ
ترم‌شناسانهterminologicalاصطلاح‌شناسانه
ترم‌شناسیterminologyاصطلاح‌شناسی
ترکیبcombination
تساویdraw
تسوhourساعت
تسوکminuteدقیقه
تصدیقacknowledgment
تصدیق تالیAffirming the consequent
تصور کردنconceive
تضادcontrary
تعبیهembedding
تعجبwonder
تعطیلاتvacation
تعقیب شدهpursued
تعهدcommitment
تغییرshift
تغییرchange
تغییراتchanges
تفاوتdifference
تفسیرconstrual
تقدمprecedence
تقویتstrengthening
تقویت شدهboosted
تلاشattempting
تلاشattempt
تلفنphone
تلقیtreating
تلویزیونTV
تماشا کردنwatching
تمایزdistinction
تنbodyبدن
تناسب اندامfitness
تنبلlazy
تنداspeedسرعت
تنهاonly
تنها راهthe only way
تهیemptyخالی
توابعfunctions
توافقsettlement
توافقagreement
تواناcapable
تواناییpotentiality
توانستcould
توتberry
توربستnetworkشبکه
توصیفdescription
توضیح‌دهندهExplicatum
توندpotentialپتانسیل
توندانهpotentiallyبطور بالقوه
توپولوژیTopology
توپولوژیکیtopological
توکارembedded
تکindividualفرد
تکindividualفرد
تکال‌های امبسconcrete particularsافراد انضمامی
تکانparticularsافراد
تکانindividualsافراد
تکرار شوندهidempotent
تکهpiece
تکه درتاهش گویایی Rimplication fragment of Rتکه استلزام منطق R
تکوارهmonoid
تکینsingularمفرد
تکینmonadic
تیمارمندcarefulبادقت
ثابتfixed
ثروتwealth
ثروتمندwealthy
جاroom
جا نگهدارplaceholder
جابجاییcommutative
جابجاییcommutativity
جادهroad
جارهlatticeشبکه
جاره پخش‌پذیریdistributive latticeشبکه پخش‌پذیری
جاره کراندارbounded latticeشبکه کراندار
جاسوسspy
جالبinteresting
جالب‌ترینmost interesting
جامعcomprehensive
جامعهpopulation
جامعه‌شناختیsociological
جامهclothesلباس
جانشانیsubstitution
جانشینsuccessor
جانورanimalحیوان
جایplace
جایزهreward
جایزهaward
جاینامpronounضمیر
جایگزینیreplacement
جایگشتpermutation
جاییsomewhere
جایی کهwhere
جبرAlgebra
جبر آغازینElementary algebraجبر مقدماتی
جبر آهنجیدهAbstract algebraجبر مجرد
جبر بستاریClosure algebra
جبر بولیBoolean algebra
جبر ختیLinear algebraجبر خطی
جبر درونیInterior algebra
جبر مدیModal algebraجبر موجهاتی
جبر هیتینگHeyting algebra
جبریalgebraic
جداapart
جداseparate
جدا شدهsegregated
جداسازیdifferentiation
جدامدهderivedمشتق شده
جدامدگیderivationاشتقاق
جداییseparationتفکیک
جدولtable
جدیserious
جذابattractive
جراحیinjury
جزءconstituent
جزئیparticular
جزئیpartial
جزمیdogmatic
جستارtopicمبحث
جست‌و‌جوsearch
جشنparty
جشنfeast
جغرافیاgeography
جغرافیاییgeographical
جفتpair
جفنگnonsenseمهمل
جلوforward
جمعaddition
جمهوریrepublic
جمهوری‌خواهRepublican
جنابsir
جنبهaspect
جنگwar
جهانworld
جهان شدنیpossible-worldجهان ممکن
جهان هسیاreal-worldجهان حقیقی
جهان ژیروندactual worldجهان بالفعل
جهتdirection
جوانyoung
جوجهchick
حاضرpresent
حافظهmemory
حافظه‌ی نهانcache
حاکمgoverning
حتیeven
حداقلat least
حداقلیminimal
حداقل‌گراminimalist
حدسconjecture
حذفelimination
حرفهcareer
حرکتmove
حزبparty
حسابcalculus
حسابarithmetic
حسابaccount
حسابداریaccounting
حسابیarithmetical
حسابی‌سازیarithmetisation
حساسsusceptible
حساس به متنcontext-sensitive
حساسیت به متنcontext-sensitivity
حضورpresence
حضور در همه جاimmanence
حفاظتprotection
حق ثبتpatent
حل و فصلsettle
حلقهring
حلقهRing
حلقه وینVienna Circle
حوزهscope
حولهtowel
حکمverdict
خاستگاهorigin
خالpointنقطه
خامnaive
خامcrude
خامrough
خاموشoff
خانهhouse
خانهhome
خانوادهfamily
خانگیdomestic
خاکsoil
ختlineخط
خرابیcrash
خردانهreasonablyمنطقی
خردمندrationalعقلانی
خردمندانهreasonableمعقول
خردهbit
خردورزیreasoningاستدلال
خرسbear
خریدshopping
خریدارbuyer
خستهtired
خسته کنندهboring
خشنharsh
خشنود‌کنندهsatisfactoryرضایت‌بخش
خشونتviolence
خصومت‌آمیزhostile
خصیصهtrait
خلفreductio
خمcurveمنحنی
خوابیدنcouch
خوابیدهresting
خواستهintentionقصد
خواندنreading
خوانندهreader
خواهد'll
خواهدwill
خواهدwould
خواهرsister
خوبfine
خوبgood
خوبwell
خودself
خودown
خود-آگاهانهself-consciously
خودتyourself
خودرأیopinionated
خودرأیانهopinionated
خودروcar
خودشherself
خودشitself
خودشhimself
خودشانthemselves
خودمmyself
خودهانسگارself-consistent
خودکارسازیautomation
خوردنeating
خورشیدیsolar
خوش آمدیدwelcome
خوش ترتیبwell-ordering
خوش ترتیبwell-ordered
خوشایندpleasingly
خوشحالhappy
خوشهcluster
خوش‌هداریدهwell-definedخوش تعریف
خویشیکpersonalشخصی
خیابانstreet
خیالیfictional
دادهdata
داده شدهgiven
دادگریjusticeعدالت
دازاینDasein
داستانnovel
داستانstory
داستان‌نویسnovelist
داشتنhaving
داغhot
دامنهdomain
دامنه-ثابتfixed-domain
داناییknowledge
دانستهknown
دانشscienceعلم
دانش رایانشComputing Science
دانش رایانشComputer Science
دانشجوstudent
دانشمندscientist
دانشگاهuniversity
دانشیگscientificعلمی
دانش‌آموزstudent
دانش‌آموزstudent
داهیدارpositiveمثبت
داوریjudging
داوریjudgementقضاوت
دخترgirl
درin
درin
درin
درwithin
درon
درin
درat
درin
در آنچه پس از این خواهد آمدin what follows
در این هنگامat the momentدر این لحظه
در برخی چمارهاin some senseدر برخی معانی
در بیشتر فتادهاtypicallyمعمولا
در جای دیگرelsewhere
در جلویbefore
در حال حاضرcurrently
در حالی‌کهwhereas
در خیابانon the street
در درجه‌ی نخستprimarilyدر درجه‌ی اول
در ریشهoriginallyدر اصل
در زمانی کهby the time
در زیرbelow
در زیر قرار گرفتهunderlying
در شرایطin the case of
در طولacross
در طولduring
در طول سال آیندهover the next year
در مقابلvs
در میانamongst
در میانamong
در نهایتeventually
در هر گونهanyhowدر هر صورت
در واقعactually
در پیشahead
در چمیin a senseبه معنایی
در چند سال آیندهover the next few years
در کنارbeside
در گفتار سخت‌گیرانهstrictly speaking
درآختیsubjectiveشخصی
درآمدintroductionمقدمه
درآیهentryمدخل
درازlong
دربارهconcerning
دربارهabout
دربردinferenceنتیجه‌گیری
درتاهشimplicationاستلزام
درتاهش سخت‌گیرStrict implicationاستلزام اکید
درتاهش مادیMaterial implicationاستلزام مادی
درتنشintensionمفهوم
درتنشیintensionalمفهومی
درتنش‌باورintensionalistمفهوم‌باور
درختtree
درخواستrequest
درخواست‌شدهrequested
درسlesson
درستright
درست ساختwell-formed
درستی پوچvacuous truth
درنوتیدنapprehend
درهازشinductionاستقرا
درهازشinduction
درهازشیinductive
درهم تنیدهintertwined
درواsoundصحیح
درواSoundصحیح
درواییsoundnessصحت
درونinsideداخل
درونintoداخل
دروندادinputورودی
درونداد-بروندادinput-outputورودی-خروجی
درونمایهcontentsمحتوا
درونمایهcontentمحتوا
درونگینintrinsicذاتی
درونگینانهintrinsicallyبطور ذاتی
درونیinteriorداخلی
درون‌گراinternalist
درپینیدنrepairتعمیر، مرمت
درکلاندنinclusion
درگاهdoorway
درگسintuitionشهود
درگسانهintuitivelyبطور شهودی
درگسیintuitiveشهودی
درگس‌باورintuitionistشهودگرا
درگس‌باوریIntuitionismشهودگرایی
درگس‌باوریintuitionisticشهودی
دزدthief
دستhand
دستاوردresultنتیجه
دسترس‌پذیرavailable
دسترس‌پذیریaccessibility
دستهsort
دستگاه فروهازشیdeductive apparatusدستگاه استنتاجی، دستگاه استنباطی
دستیmanual
دستیابیachievementنایل شدن
دستیافتنیobtainable
دست‌یافتنobtaining
دشامدaccidentتصادف
دشامدانهaccidentallyبطور تصادفی
دشوارdifficult
دشواریdifficulty
دشواریtroubleمشکل
دشواری‌سازproblematicalمشکل‌ساز
دشواری‌سازproblematicمشکل‌ساز
دعاprayer
دفتر کارoffice
دقیقpreciseدقیق
دقیقاpreciselyدقیقا
دقیقاexactlyدقیقا
دلالتdenotation
دلخواهarbitrary
دلخواهfavoriteمورد علاقه
دلدادگیloveعشق
دمinstantلحظه
دماtemperature
دموکراتDemocrat
دموکراتیکdemocratic
دنبالهsequence
دنبالهseries
دنبال‌داریEntailmentاستلزام
دهten
دههdecade
دهه‌ی واپسینthe last decadeدهه‌ی اخیر
دوtwo
دو جایگاهیtwo-placeدو موضعی
دوازدهtwelve
دوبارtwice
دوبارهagain
دوباره سازیreconstruction
دوتاییbinary
دورdistancedبافاصله
دورremote
دورdistant
دورaway
دورfar
دور ریختنیwaste
دوراdistanceفاصله
دوران کودکیchildhood
دوربینcamera
دورترfarther
دورترینfarthest
دورهcourse
دورهperiod
دوستfriend
دوستیfriendship
دوست‌داشتنیlovely
دوشshower
دوشرطیbiconditional
دوقلوtwin
دومانsecondary
دومینsecond
دوگانdual
دوگانگیduality
دپارتمانdepartment
دژ‌گرفتهmistakenاشتباه‌گرفته‌شده
دژ‌گیرانهmistakenlyبطور اشتباه
دژ‌گیریmistakeاشتباه
دکترDr
دگرسانه‌ایdifferential
دگرگردvariableمتغیر
دیالکتیکdialectic
دیدن کردvisited
دیدهvisited
دیدگاهpoint of view
دیدگاهstandpoint
دیدگاهview
دیرlate
دیرlate
دیروزyesterday
دیسشformation
دیسهshapeشکل
دیسهfigureشکل
دیسهformشکل
دیسه‌ایformalصوری
دیسه‌ای نشدهnon-formalizedصوری نشده
دیسه‌سازی‌شدهformalizedصورت‌بندی شده
دیسه‌ورشformalizationصورتبندی
دیسه‌گراformalistصورت‌گرا
دیسه‌گراییFormalismصورت‌گرایی
دیسولformulaفرمول
دیسول بارکنBarcan formulaفرمول بارکن، فرمول بارکان
دیسول بوریدانBuridan formulaفرمول بوریدان
دیسول‌سازیformulateفرمول‌بندی
دیسول‌های سگالشی در گویایی مدی چندی‌گذاردهControversial formulas in Quantified Modal Logicفرمول‌های بحث برانگیز در منطق موجهات محمولاتی
دیسکdisk
دینreligion
دیوارwall
دیگرanother
دیگرanymore
دیگرelse
دیگرanother
دیگرother
دیگرانothers
ذرهparticle
ذوب شدهmolten
ذیلfollowing
رئیسrector
رئیس جمهورpresident
رابشstreaming
رابهstream
راب‌ختstreamline
راستright
راستاوردjustificationتوجیه
راستاوردهjustifiedموجه
راستاوری‌پذیرjustifiableقابل توجیه
راستگوtrueصادق
راستگوشrectangular
راستیtruthحقیقت
راستیtruthصدق
راستیtruthحقیقت
راستی گزارهtruth of sentenceصدق جمله
راستی‌جوییverificationتحقیق
راست‌جست‌باورverificationistتحقیق‌گرا
راست‌جست‌پذیرverifiableقابل تحقیق
راست‌جست‌پذیریverifiabilityتحقیق‌پذیری
راضیsatisfied
راضیsatisfied
رانندهdriver
راهway
راهبmonk
راهبرadministrator
راهبریadministrative
راهبریadministration
راژمانsystemسیستم
راژمان آپارشoperating systemسیستم عامل
راژمان مدی چندی‌گذاردهquantified modal systemسیستم موجهاتی تسویری
رایانگرcomputerکامپیوتر، رایانه
رایه یکمfirst-orderمرتبه اول
رایه‌ی یکمfirst orderمرتبه‌ی اول
رجrowردیف
رختخوابbed
رد کردنrejection
رزرو شدهreserved
رزنruleقاعده
رزن پذیرفتنیAdmissible ruleقاعده‌ی قابل قبول
رزن‌های جدامدگیrules of derivationقواعد استنتاج
رزن‌های ساختاریstructural rulesقواعد ساختاری
رزینexactدقیق
رشتهstring
رشتهsequent
رفتارbehavior
رفتار/درمان/تلقیtreatment
رقابتcompetition
رمانتیکromantic
رنگcolor
رنگcolour
رهبریleadership
رهنوردtravelerمسافر
رهگذرpassengerمسافر
روالprocedure
روانشناختیpsychological
روباهfox
روبروagainstمقابل
روزday
روزانهdaily
روزنامه‌نگارjournalist
روزنامه‌نگاریjournalism
روشmanner
روشmethod
روشنگریExplicationایضاح
روش‌شناسیmethodology
رویover
رویon
رویاروییencounterمواجهه
رویدادevent
رویکردapproach
روی‌آورندگیintentionalityحیث التفاتی، قصدمندی
روی‌داشتremarkتوجه
رژیم غذاییdiet
ریاضیاتmathematics
ریاضیاتیmathematical
ریاضیدانmathematician
ریزگانdetailsجزئیات
ریزگانdetailجزئیات
زادروزbirthdayتولد
زاستارnatureطبیعت
زاستارانهnaturallyبه طور طبیعی
زاستاریnaturalطبیعی
زاستار‌گرایانهnaturalisticطبیعت‌گرایانه
زانوknee
زاویهangle
زبانlanguage
زبان دیسه‌ایformal languageزبان صوری
زبان زاستاریnatural languageزبان طبیعی
زبانیlinguistic
زرادخانهarsenal
زردyellow
زردیyellowness
زمانtime
زمان آن استit is time to
زمستانwinter
زمینearth
زمینland
زمینهsetting
زمینهbackground
زمینهground
زنwoman
زناشوییmarriageازدواج
زنبورbee
زندهlive
زندگیlife
زهاوشexpressionعبارت
زهاویدنexpress
زواریserviceخدمت
زوجeven
زودearly
زیباbeautiful
زیباییbeauty
زیرunder
زیر ردهsubclass
زیراbecause
زیرنهادsubstratum
زیرپادگونهsubcontraryتداخل تحت تضاد
زیرگزاره‌ایsubsententialزیر جمله‌ای
زیرگزاره‌ایsub-sententialزیر جمله‌ای
زیرگویاییsub-logicزیرمنطق
زیریستsubstanceجوهر
زیریستیsubstantialقابل توجه
زیریستینsubstantiveجوهری
زیست‌پذیرviable
ساحلbeach
ساختmade
ساختارstructure
ساختار جبریAlgebraic structure
ساختمانbuilding
ساختنcreating
ساختنconstruction
ساخته شدهconstructed
ساختگیartificialمصنوعی
سادهsimple
ساده شدهsimplified
ساده‌ترsimpler
ساده‌ترینsimplest
ساده‌سازیsimplification
سادگیsimplicity
سازمانorganization
سازندهconstructive
سازگارcompatible
ساعت مچیwatch
سالyear
سانتی‌مترcentimeter
سانتی‌مترcentimetre
سانحهcasualty
سبزgreen
سبکlight
سبکstyle
سبک زندگیlifestyle
ستارهstar
ستاوندیStoicرواقی
ستایشadoration
ستندinstant
ستونیverticalعمودی
سختhard
سخت‌گیرrigour
سخت‌گیرrigor
سخت‌گیرaustere
سخت‌گیرانهausterely
سخت‌گیرانهstrictly
سخنutterance
سخنرانیlecture
سدhundredصد
سداsoundصدا
سدهcenturyقرن
سده بیستمtwentieth-centuryقرن بیستم
سده واپسینlast centuryقرن اخیر
سده‌های میانیMiddle Agesقرون وسطی
سرhead
سرآغازfirstابتدا
سراسرthroughout
سراسر جهانworldwide
سرانجامfinally
سرتاسرalong
سرتاسرthrough
سردcold
سردرگمیconfusion
سرراستstraightforward
سرراستdirectمستقیم
سرراستانهstraightforwardlyبطور مستقیم
سرفرازproud
سرنوشتfate
سرگرمیhobby
سریعfast
سریعquick
سطحsurface
سطلbin
سطلbin
سطل زبالهwastebasket
سعیtrying
سفیدwhite
سقوطcrash
سلامتیhealth
سلسله مراتبیhierarchical
سنage
سنجشcritiqueنقد
سنجشگرانهcriticalانتقادی
سنگینheavy
سنگینunwieldy
سهthree
سه ارزشیthree-valued
سه‌تاییternary
سو گرفتهbiased
سوء تفاهمmisunderstanding
سودمندیusefulness
سومینthird
سپاسthanks
سپاسگزارgrateful
سپاسگزارمthank you
سپسthen
سکوplatform
سگdog
سگرتشexceptionاستثناء
سگرنشیexceptional
سیاهblack
سیبapple
سیلflood
سینماcinema
شاخهbranch
شادیjoy
شارهflow
شاعرpoet
شامdinner
شاملincorporating
شاملcontaining
شاملconsisting
شاملcomprised
شاملinclude
شامل شدهincluded
شانtheir
شاهدevidence
شاهراهmainstreamجریان اصلی
شایدperhaps
شاید بودmight have beenممکن بود باشد
شایستهdeservedly
شبnight
شباهتresemblance
شجاعbrave
شخصperson
شخصیتcharacter
شدنیpossibleممکن
شدنیگیpossibilityامکان
شدنیگی ویژهcontingencyامکان خاص
شدیدviolent
شرکت‌پذیریassociativity
شرکت‌کنندهparticipant
شریک شدنpartake
شعارslogan
شغلjob
شفاف‌سازیclarification
شماyou
شمار بسیاریa score ofعده‌ی زیادی
شمار بسیاری ازa large number of
شمار بسیاری ازa great number of
شماراcountable
شمارش‌ناپذیرinnumerableغیر قابل شمارش
شمارش‌پذیرdenumerableقابل شمارش
شمارندهcounter
شمارهnumber
شماره صحیحintegerعدد صحیح
شماره همتافتcomplex numberعدد مختلط
شماره‌ایnumeralعددی
شماره‌هاnumeralsاعداد
شماره‌هاnumbersاعداد
شماره‌های نخست دوقلوtwin primesاعداد اول دوقلو
شماره‌های همتافتcomplex numbersاعداد مختلط
شماری ازa number of
شنsand
شناخت‌شناسانهepistemicallyبطور معرفتی
شناخت‌شناسیEpistemologyنگره‌ی دانش، معرفت‌شناسی، اپیستمولوژی
شناسایی شدهidentified
شنوندگانaudience
شهرtown
شهرcity
شورpassion
شکستfailureعدم موفقیت
شکل‌گیریformative
شک‌گرایانهskeptical
شک‌گراییSkepticism (Scepticism)
شگفت‌آورstartling
شگفت‌انگیزwonderful
شیب تندsteep
شیرmilk
شیوهtechnique
صابونsoap
صاحبowner
صحنهstage
صحیحcorrect
صفتproperty
صفحهpage
صلبrigid
صلبیتrigidity
صلحpeace
صلح‌جوpacific
صمیمیintimate
صنعتیindustrial
ضربmultiplication
طبقaccording to
طبقه‌بندیcategory
طبقه‌بندی شدهclassified
طرحsketch
طرحlayout
طرز ایستادنstance
طرفside
طرفدارproponent
طعمtaste
طولlength
طولانیlong
طولانی مدتlong-term
ظاهراapparently
ظاهریapparent
ظریفانهnicely
عادیordinary
عاملagent
عبور کردنpassing
عجیبstrange
عذرخواهیapology
عصرevening
عضوmember
عضویتmembership
عطفconjunction
علاقمند بهinterested in
علاقهinterest
علاقه‌مندinterested
عمدتاmainly
عمدهmajor
عمل‌کنندهfunctor
عمو/داییuncle
عموماgenerally
عمومیتgenerality
عنصرelement
عنوانtitle
عنکبوتspider
غالباmostly
غذاfood
غلتwrongغلط
غلت‌اندازیfallacyمغالطه
غمگینsad
غیر سادهnonsimple
غیرهso onغیره
فاجعهdisaster
فتادcaseمورد
فتادپژوهیcase studyمورد پژوهی
فرآوردهproductمحصول
فرآورشproductionتولید
فرآورندهproducerتولیدکننده
فرآوریproducingتولید
فرآوری‌شدهproducedتولیدشده
فرآیندprocess
فراروندهtranscendenceاستعلایی، ورای جهان پدیداری
فراریاضیاتmetamathematics
فرازابupstream
فرازبانmetalanguage
فرازبانیmetalinguistic
فرانسویFrench
فراگیتیکmetaphysicمتافیزیک
فراگیتیکیmetaphysicalمتافیزیکی
فراگیتیک‌دانmetaphysicianمتافیزیک‌دان
فراگیتیگMetaphysicsمتافیزیک، مابعدالطبیعه
فرایbeyond
فربینTheoremقضیه
فربین جایگذاریReplacement Theoremقاعده جایگذاری
فربین فروهازشDeduction theoremقضیه استنتاج
فربین فشردگیCompactness Theoremقضیه‌ی فشردگی
فربین لونهایم-اسکولمLöwenheim-Skolem Theoremقضیه لونهایم اسکولم، قضیه لوونهایم اسکولم
فربین لونهایم-اسکولم سربالاUpward Löwenheim-Skolem Theoremقضیه‌ی لونهایم-اسکولم سربالا
فربین لونهایم-اسکولم سرپایینDownward Löwenheim-Skolem Theoremقضیه‌ی لونهایم-اسکولم سرپایین
فرتورpictureتصویر
فرجامconclusionنتیجه
فرداtomorrow
فرزانهphilosopher
فرزانگیphilosophyفلسفه
فرزندimp
فرساختperfectکامل
فرض شدهposit
فرض‌شدهassumed
فرقهcult
فرمانرواruler
فرمانیimperativeامری
فروتنhumble
فرودابdownstream
فروشدنcollection
فروهازشdeductionاستنتاج
فروهازش زاستاریNatural Deductionاستنتاج طبیعی
فروهازشیdeductiveاستنتاجی
فروگشایانهanalyticallyبه‌طور تحلیلی
فروگشاییanalyzingتحلیل
فروگشاییanalysisتحلیل
فروگشاییگanalyticalتحلیلی
فروگشاییگanalyticتحلیلی
فروگشایی‌پذیرanalysableقابل تحلیل
فروگشودهanalyzedتحلیل‌شده
فرگتpromiseوعده
فرگتندهpromisingامیدوار‌کننده
فرگتیدنpromise
فرگردchapterفصل
فریبندهdeceptively
فریستmainاصلی
فشارpressure
فشردهcompact
فشردگیcompactness
فصلdisjunction
فضاspace
فضاspace
فقدانlack
فقرpoverty
فقطjust
فقط در زمانjust in time
فقط در موردjust in case
فقیرpoor
فلزmetal
فلزیmetallic
فلسفهphilosophy
فلسفهphilosophy
فلسفهphilosophy
فلسفه اخلاقmoral philosophy
فلسفه‌ی ریاضیphilosophy of mathematics
فلسفه‌ی زبانPhilosophy of language
فلسفیphilosophical
فنجانcup
فنیtechnical
فهرستindex
فهم عرفیCommon Senseشعور متعارف، عقل سلیم، درک عام, فهم عرفی
فهمیده شدهunderstood
فهم‌پذیرintelligibleقابل فهم
فوق‌الذکرforegoing
فیزیکیphysical
فیلسوفphilosopher
فیلمfilm
فیلمmovie
قابframe
قابل اسنادattributable
قابل اشتراک گذاریshareable
قابل اعتمادreliable
قابل تعقیبtraceable
قابل دفاعtenable
قادرable
قالبscheme
قانونlaw
قانون پیرسPeirce's law
قانونیlegitimate
قایقboat
قایق بادبانیyacht
قبل‌ترearlier
قبیلهtribe
قد بلندtall
قدرتpower
قدرتمندpowerful
قدردانیAcknowledgments
قدیمیold
قراردادconvention
قرارداد گراconventionalist
قراردادیconventional
قرعه‌کشیdraw
قرمزred
قلبheart
قلب‌دارcordate
قهرمانیchampionship
قهوهcoffee
قهوه‌ایbrown
قوطیcan
قویstrong
قویاforcefully
قویاstrongly
قویترstronger
قوی‌ترینstrongest
لایهlayer
لبخندsmile
لبخندsmile
لبهedge
لجبازobstinate
لجبازانهobstinately
لطفاplease
لعنتdamn
لعنتیdamned
لغزش‌ناپذیرinfallible
لغزندهslippery
لهستانیPolish
لوگوlogo
لویشsolutionراه‌ حل
لویش پراسهproblem solvingحل مسئله
لیستlist
لیکbut ratherبلکه
لیکratherبلکه
ماour
ماwe
ماتریسmatrix
ماتریسmatrix
ماتریس منظمregular matrix
مادرmother
مادر بزرگgrandmother
مادیmaterial
مارپیچspiral
مال شماyours
مال چه‌کسیwhose
مالکیتpossession
مالکیتownership
مانعobstacle
مانندsuch as
ماهmonth
ماهیتnature of
ماهیتnature
ماگماmagma
ماگماmagma
مایکرو سرویسmicroservice
مبادلهexchange
متأسفانهunfortunately
متاهلmarried
متحدunited
متخصصspecializing
متخصصpractitioner
مترادفsynonymous
مترادفsynonym
متصلconnected
متعارفcanonical
متعامدorthogonal
متفاوتdiffer
متفاوتdifferent
متقارنsymmetry
متمایزdistinguishing
متمایزdistinct
متنtext
متناظرcorresponding
متنیtextual
مثل اینکهas though
مجزاdisjoint
محاسبه‌شدهcalculated
محتملprobable
محدود کردنnarrowing
محدودیتconstraint
محدودیتrestriction
محضpure
محققrealized
محلlocation
محلیlocal
محیطcircumstance
محیطیenvironmental
مخالفopposite
مخالفopponent
مخالفتobjection
مختصرsuccinct
مختصرbrief
مخلوقcreature
مخلوقاتcreatures
مدلmodel
مدمندیmodalityوجهی‌بودن
مدیmodalوجهی
مذاکرهnegotiation
مراکز فرماندهیheadquarters
مرتبtidy
مرتبordered
مرتوگانیhumanity
مرتوگان‌باورhumanist
مرجعReferenceمحکی
مردguy
مردman
مردمpeople
مردم‌پسندpopularمحبوب
مردهdead
مرزبندیdemarcation
مرزبندی شدهdelimited
مرزنماlandmark
مرورreview
مرکبink
مرکز فرماندهیheadquarter
مرکزیcentral
مسئله‌ی گتیهgettier problem
مستقر درbased in
مستقل از ذهنmind-independentمستقل از ذهن
مسلمapodictic
مسلماarguably
مسیرroute
مشابهanalogous
مشارکتpartnership
مشارکتcontribution
مشترکcommon
مشتریcustomer
مشتق‌گیریdifferentiation
مشخص شدهcharacterised
مشخصهspecification
مشخصهcharacterization
مشخصهcharacteristic
مشخص‌شدهspecified
مشروحdetailed
مشهورfamous
مشکل‌سازtroubling
مصاحبهinterview
مصداق‌یافتهexemplifiedمصداق‌یافته
مصریEgyptian
مصورillustrated
مطالعهstudy
مطلقabsolute
مطمئنsure
معانیmeanings
معاوضهtrade-off
معتقدconvinced
معرفتیepistemic
معروفfamously
معماpuzzle
معمولیcustomary
معناmeaningمعنا
معکوسreverse
معیارcriterion
معیارnorm
مغازهstore
مقادیرamounts
مقدارamount
مقداریsome
ممکنهshall we
منme
منI
مناسبsuitably
مناسبsuitable
مناسبproper
مناسبappropriate
مناسب بودنappropriateness
منبعresource
منبعsource
منتسب بهattributed to
منطقیlogicalمنطقی
منظرpointof-view
منظرperspective
منظمregular
منفردsingle
مهرازarchitectمعمار
مهرازیarchitecturalمعماری
مهرازیarchitectureمعماری
مهربانkind
موhair
مواضع مخالفopposed positions
موافقمquite so
موثرinfluential
مورد نگرintendedمورد نظر
موزهmuseum
موسومso-called
موشکmissile
موفقsuccessful
موقتprovisional
مُدرَکnoema
مکاتباتcorrespondence
مکانplace
مگر اینکهunless
میانجی‌واژهprepositionحرف اضافه
میانهmiddle
میانیintermediate
میانی سکلاندهexcluded middleطرد ثالث
میدانfield
میراثheritage
میزtable
میزبانhost
میلdesire
میمونmonkey
می‌تواند باشدcan be
نا بالغpremature
نا تهیnonempty
نا مرتبطunrelated
ناآشناunfamiliar
ناآیینیinformalغیر‌رسمی
نااسپریincompletenessناتمامیت
ناامیدdisappoint
ناامیدیdespair
نابازانشیnon-relationalنارابطه‌ای
نابایستهunnecessaryغیر ضروری
نابایستهnon-necessaryغیر ضروری
نابسندهinadequateناکافی
نابنیادینnonfundamentalغیر بنیادی
نابودن قطعیتuncertaintyعدم قطعیت
ناتوانincapable
ناتوانunable
ناحیهarea
نادانignorant
نادانستهunknown
نادانیignorance
نادرستfalse
نادرستwrongاشتباه
نادرستیfalsehood
ناروشنunclear
نازاستارunnaturalغیرطبیعی
ناسازگارincompatible
ناسانیanomalyآنومالی
ناسرراستindirectغیرمستقیم
ناسهیدنیsubtleنامحسوس
ناشدنیimpossibleناممکن
ناظرviewer
نافرساختimperfectناکامل
نافرساختانهimperfectlyبطور ناکامل
نافرساختیimperfectionناکاملی
نامnoun
نامname
نامدیnon-modalغیر وجهی
نامزدcandidate
نامشخصunspecific
نامعقولabsurdپوچ
نامهletter
نامگراnominalist
نامگزینیdesignation
نام‌گراییNominalismاصالت تسمیه
نانbread
ناهارخوریlunchroom
ناهانسگارinconsistent
ناهانسگاریinconsistency
ناهدارمندindeterminateنامعین
ناهدارمندindefiniteنامعین
ناهستnonexistenceنا موجود
ناهستیnon-existenceعدم وجود
ناهمچسبincoherentغیرمنسجم
ناهمچسبincoherenceغیرمنسجم
ناهنجارnon-normalغیرنرمال
ناهنجارnon-normalغیرنرمال
ناهنجاروریabnormality
ناوابستهindependentمستقل
ناپایمندinvalidنامعتبر
ناپایمندیinvalidityعدم‌اعتبار
ناپیداabsentغایب
ناگهانsuddenly
ناگوارhorrible
نایشdenial
نایکدیسnon-uniform
ناییدارnegativeمنفی
نبیگbookکتاب
نتیجهramification
نتیجه‌گیری شدهdeduced
نخستfirst
نخستprime
نخستینprimitiveاولیه
نخستینfirst
نخواهدwon't
نرم‌افزارsoftware
نزاعquarrel
نزدیکintimate
نزدیکnear
نزدیک بهalmost
نزدیکترینnearest
نزدیکیfamiliarity
نشاردنassigning
نشارشassignation
نشارمانassignment
نشاریدهassigned
نشالsignalعلامت
نشانsignعلامت
نشان دادنshowing
نشان دادنillustration
نشانارsignificantقابل توجه
نشاناریsignificanceاهمیت
نشاندارsignedعلامت‌دار
نشانزدsignatureامضا
نشانگرdesignator
نشانیaddressآدرس
نشان‌دادنdemonstration
نشدنیگیimpossibilityعدم امکان
نظمregularity
نفرتhate
نقاشی دیواریmural
نقشrole
نقشه‌برداریsurveying
نمادsymbol
نمادینsymbolic
نمایشshow
نمایه‌ایindexical
نمودappearance
نمودارgraph
نموسارmanifest
نموسارشmanifestation
نمونهinstance
نمونهexampleمثال
نمونه‌سازیinstantiation
نمونه‌سازی هرگانیUniversal Instantiationتخصیص کلی
نمونه‌ی جانشینsubstitution instance
نمکsalt
نهneither
نهnor
نهnot
نهادهtopicموضوع
نهادهsubjectموضوع
نهادهmatterموضوع
نهادهissueموضوع
نهاده واخته‌ایsubject predicateموضوع محمولی
نهاده‌ی بنیادینsubject matterموضوع اصلی
نهشsituationوضعیت
نهشpositionموقعیت
نهنگwhale
نوnewجدید
نوتیدنprehend
نوشتارessayمقاله
نوشتارarticleمقاله
نوشتارpaperمقاله
نوشتارگانliteratureادبیات
نوشته‌ی رسمیdocumentسند
نوشیدنیdrink
نویسندهwriter
نپاهشobservation
نپاهشگرobserverمشاهده‌کننده
نپاهش‌ناپذیرnon-observable
نپاهش‌پذیرobservable
نگارشversion
نگارندهauthor
نگاشتmapping
نگاه اجمالیoverview
نگرopinionنظر
نگر به اینکهas regardsنظر به اینکه
نگران کنندهworrying
نگرانیworry
نگرانیconcern
نگرهtheoryنظریه
نگره‌Theoryنظریه
نگره‌پردازtheoristنظریه پرداز
نگره‌ی این‌همانی راستیidentity theory of truthنظریه اینهمانی صدق
نگره‌ی بازانیگیTheory of relativityنگره‌ی نسبیت
نگره‌ی سردهTheory of typesنظریه نوع‌ها
نگره‌ی شمارهNumber theoryنظریه اعداد
نگره‌ی فرتوری چمارPicture theory of meaningنظریه تصویری معنا
نگره‌ی همپتوازی راستیCorrespondence theory of truthنظریه مطابقتی صدق
نگره‌ی همچسبی راستیCoherence theory of truthنظریه انسجامی صدق
نگره‌ی هنگردSet theoryنظریه مجموعه‌ها
نگره‌ی هنگرد سهل‌انگارانهNaïve set theoryنگره‌ی مجموعه‌های سهل‌انگارانه
نگره‌ی وصفهاTheory of descriptions
نگره‌ی-برهانیproof-theoreticنظریه برهانی
نگریگtheoreticنظری
نگریگtheoreticalنظری
نگهداریmaintaining
نگهداریhold
نگهداشتpreservationحفظ
نگهداشت راستیtruth-preservationحفظ صدق
نیازneed
نیازمند استاهشExplicandumنیازمند توضیح
نیروforce
نیمهhalf
نیمکتcouch
نیم‌جارهsemilatticeنیم‌شبکه
نیم‌گروهsemigroup
نیگوییnegationنفی
نیگویی دوبارهDouble negationنقض مضاعف
هابندconnectionاتصال
هابندارconnective
هاسنconscious
هاسنیconsciousness
هامتcommentدیدگاه
هامتندهcommentator
هامتگانcommentary
هامتیدنcommentate
هامتیدهcommented
هانسگارconsistentسازگار
هانسگارانهconsistentlyسازگارانه
هانسگاریconsistency
هانسیدنconsist
هاگردconverseعکس
هاگردconversion
هاگرد دیسول بارکنconverse of Barcan formulaعکس فرمول بارکن
هاگرد دیسول بوریدانconverse of Buridan formulaعکس فرمول بوریدان
هاگردشconversing
هدارشdefinitionتعریف
هدارمندa certainمعین
هدارمندdefiniteمعین
هداریدهdefinedتعریف‌شده
هدفaim
هدفpurpose
هدفgoal
هدیهpresent
هرeach
هرevery
هرany
هر آنچه کهwhatsoever
هر دوboth
هر زمانanytime
هر زمانwhenever
هر وقتas often as
هر وقتas often as not
هرجاeverywhere
هرجاanywhere
هرروزeveryday
هروینgeneralعمومی
هروینیدنgeneralizationتعمیم
هرچهwhatever
هرچیزeverything
هرچیزیanything
هرکسanybody
هرکسeverybody
هرکسeveryone
هرکسیanyone
هرکسی کهwhoever
هرگانیuniversal
هرگانیuniversalکلی
هرگانیگیuniversality
هرگزnever
هریکeither
هستمam
هستیexistenceوجود
هستیthereوجود
هستی داردthere isوجود دارد
هستی دارندthere areوجود دارند
هستی داشتthere wasوجود داشت
هستی داشتندthere were
هستیالexistentialوجودی
هستی‌شناسانهontological
هستی‌شناسیontologyانتولوژی
هسیاrealحقیقی
هسیا بودنthe reality ofحقیقی بودن
هسیاییrealityحقیقت
هسیا‌گراrealistحقیقت‌گرا
هشدارcaveat
هشدارwarningاخطار
هفتهweek
همانthe same
همانندsimilarمشابه
همانندanalogueشبیه
همانندlikeشبیه
همانندیsimilarityشباهت
همانگوییtautology
هماوردrivalرقیب
همتاcounterpart
همخلیدگیsubalternationتداخل
همخلیدگیsubalternationتداخل
همدیگرeach other
همراهیaccompaniment
همزادی قوانین دمورگانDe Morgan duality
همزمانsimultaneously
همزمانat the same time
همسایهadjacentمجاور
همسایگیneighborhood
همسرwife
همسنجی‌پذیرcomparableمقایسه‌پذیر
همسگالیdisputationمناظره
همنشینcompanion
همنشینیcompanionship
همنوتیدنcomprehend
همهall
همهall
همه منظورهgeneral-purpose
هموارهusuallyمعمولا
همپتوازیcorrespondence
همچسبcoherentمنسجم
همچسبانهcoherentlyبطور منسجم
همچسبیcoherenceانسجام
همچمانهsynonymouslyبطور مترادف
همچندequalمساوی
همچندیequalityتساوی
همچنینas well as
همچنینalso
همچونasبه‌عنوان
همچون یک برآیندas a consequence ofبه عنوان یک نتیجه
همیشهalways
همین اکنونjust nowهمین حالا
همینکهas soon asبه محض اینکه
هم‌آراcoordinate
هم‌آراستگیcoordination
هم‌آواhomophone
هم‌آوردیcompetingرقابت
هم‌ارزequivalentمعادل
هم‌بازآنشcorrelation
هم‌بازانیدهcorrelativeمتضایف
هم‌دورهcontemporary
هنایشaffectتاثیر
هنایشimpactتاثیر
هنجارnormal
هنجارانهnormallyبطور نرمال
هنجاروریnormality
هندسهgeometry
هندسه‌دانgeometer
هندسیgeometrical
هندسیgeometric
هنرمندartist
هنوزyet
هنوزstill
هنگامmomentلحظه
هنگامی‌کهwhen
هنگردsetمجموعه
هنگرد ویژگی‌های نیم‌جارهsemilattice property setمجموعه ویژگی‌های نیم‌شبکه
هواair
هواit
هواسپهرatmosphere
هواپیماplane
هوش ساختگیartificial intelligenceهوش مصنوعی
هوشمندintellectual
هوشمندintelligent
هوشمندیintelligence
هیئت منصفهjury
هیجان‌انگیزthrilling
هیچany
هیچno
هیچکدامnone
هیچکدام ازnone of
هیچکسnobody
هیچ‌چیزnothing
وand
و غیرهetc.
وابستهrelating
وابستهrelativeمربوط
وابسته به بافتارcontext-dependentوابسته به متن
وابسته به گویندهspeaker-relative
وابیدنspell
واجد شرایطeligible
واختهpredicateمحمول
وارومmindذهن
وارومیmentalذهنی
وارونvice versaبر عکس
وارونobversionعکس نقیض مخالف
وارون پذیریinvertibility
وازتdebateبحث
واسندdisapproval
واسونdecisionتصمیم
واضحclear
واقعlocated
وامونdimensionبعد
وامونdimensionبعد
وامونیdimensional
واونprivateخصوصی
واوندانهprivatelyبطور محرمانه
واپسینlatestآخرین
واپسینrecentاخیر
واپسینlastآخرین
واژهwordکلمه
واژگانvocabulary
واکنشreaction
واگانشpublicationانتشار
واگانگرpublisherناشر
وبweb
وتپارphraseعبارت
وجدانconscience
وجهmode
وجه شرطیsubjunctive
وحشتناکhorrible
وحشت‌زدهfrightened
وداعfarewell
وراثتinheritance
ورتاvariantنوع
ورتاهاvariantsانواع
ورزیدنpractice
ورزیگpracticalعملی
وزارتministry
وزنweight
وزیرminister
وسعتextent
وسیعvast
وسیلهdevice
وصف‌شدهdescribed
وظیفهtask
وفادارstaunch
وفادارfaithful
وفاداریfaithfulness
وقوعoccurrence
ولیbut
ولیbut
وندaffix
وندیدنaffixing
وندیدهaffixed
وگرنهotherwiseدر غیر اینصورت
ویرایشedition
وینهimageتصویر
ویژهparticularخاص
ویژهspecificخاص
ویژهparticularخاص
ویژهspecial
ویژه‌نامproper nameاسم خاص
ویژگیattribute
ویژگیfeature
ویژگی فصلdisjunction property
ویژگی مدل پایان‌دارFinite model propertyویژگی مدل متناهی
ویژگی مغناطیسیmagnetismخاصیت مغناطیسی
پاleg
پابند کردنbinding
پاددرگسcounterintuitiveخلاف شهود
پاددرگس بودنcounterintuitivenessخلاف شهود بودن
پادنهشcontrapositionعکس نقیض (موافق)
پادکامdespite
پادگویانهcontradictoryمتناقض
پادگوییcontradictionتناقض
پادگویی راستگوdialetheiaتناقض صادق
پادیازcontrolکنترل
پاد‌باشاcounterfactualخلاف واقع
پاد‌نمونهcounter-exampleمثال نقض
پارادخشparadoxپارادکس، پارادوکس
پارادخش اسکولمSkolem's Paradoxپارادوکس اسکولم
پارادخشیparadoxicalپارادکسی، پارادوکسی
پارادوکس سورایتسSorites paradox
پاراهانسگارparaconsistent
پارشناسیmereologyجزء‌شناسی
پارونon the contraryبر عکس
پارچهcloth
پاسخreply
پاسخanswer
پاسخ داده نشدهunanswered
پاسخگوaccountable
پایاconstantثابت
پایانend
پایان‌دارfiniteمتناهی
پایان‌یافتهfinished
پایمندvalidمعتبر
پایمندیvalidityاعتبار
پایهbasis
پایه‌ایbasic
پایه‌گذاریestablishingتاسیس
پایگاه‌دادهdatabase
پاییزfall
پایینdown
پتانسیلpotential
پخش‌شده در زمانperdurant
پخش‌پذیریdistributive
پدرfather
پدوارشdiscoveringاکتشاف
پدواریدنdiscoveryکشف
پدیدارشناسیPhenomenology
پدیدهphenomenon
پدیده‌یphenomena of
پذیرفتنیadmissibleقابل قبول
پذیرفتنیacceptableقابل قبول
پرfull
پراسنجهparameterپارامتر
پراسهproblemمسئله
پرزوارfuzzyفازی
پرسشquestion
پرشjump
پرندهbird
پرهیزavoidance
پروازflight
پرواز کردtake off
پروانهbutterfly
پروزprincipleاصل
پروز اسکفتPrinciple of Explosionاصل انفجار
پروز دو ارزشی بودنPrinciple of bivalenceاصل دو ارزشی بودن
پروز همدلیprinciple of charityاصل همدلی
پروز چرایی بسندهPrinciple of sufficient reasonاصل دلیل کافی
پروفایلprofile
پرژنهcrisisبحران
پرکاربردuseful
پرگیرenvironmentمحیط
پریدjump
پسlater
پس ازafter
پس ازafter
پس از ظهرp.m.
پسوندsuffix
پسوندیدنsuffixing
پسینnextبعدی
پسینیposteriori
پشتیبانیsupport
پلیسpoliceman
پلیسpolice
پنجfive
پنجرهwindow
پنجمfifth
پندارهnotionتصور/مفهوم
پنداشت ارستو از هستیAristotle's Notion of Existenceوجود نزد ارسطو
پنداشت فرگه از هستیFrege's Notion of Existenceوجود نزد فرگه
پنداشت ماینونگ از هستیMeinong's Notion of Existenceوجود نزد ماینونگ
پنیرcheese
پهره‌گرmonitorصفحه‌ی نمایش
پهره‌گریmonitoringمونیتورینگ
پهناbreadthعرض
پولmoney
پویندهsubjectفاعل
پوییدهobjectمفعول
پژوهشinvestigation
پژوهشresearch
پژوهش شدهinvestigated
پژوهشگرinvestigator
پژوهشگرresearcher
پیpostulateاصل موضوع
پیaxiomاصل موضوع
پی KPAxiom KPاصل KP
پی در پیsuccessive
پیامدconsequence
پیامد گویاییlogical consequenceپیامد منطقی
پیایsuccessorتالی
پیتاگوریانPythagoreanismفیثاغوریان
پیدا کردنfinding
پیدایشemergence
پیرold
پیر مردold man
پیرامونaround
پیراهنshirt
پیروزیsuccessموفقیت
پیشago
پیش از اینalready
پیش از میلادb.c.
پیش رویfacing
پیش نمایشpreview
پیش پا افتادگیtriviality
پیشایantecedentمقدم
پیشتازleading
پیشخوانcounter
پیشرفتadvance
پیشرفتهadvanced
پیشنهادproposal
پیشنهاد شدهproposed
پیشوندprefix
پیشوندprefix
پیشوندیدنprefixing
پیشوندیدهprefixed
پیشگامprecursor
پیشگامpioneering
پیشگامpioneer
پیشگذاردهpremiseمقدمه
پیشینpredecessor
پیشینformer
پیشینیa priori
پیشینیانpredecessors
پیش‌ازbefore
پیش‌انگاریpresupposition
پیش‌داوری‌شدهprejudiced
پیمان‌شکنیinfidelityخیانت
پیوستنjoin
پیوندrelevanceربط
پیوندگاهjuncture
پیوند‌دارpertainingمربوط
پیوند‌دارrelevantمربوط
پیچ و خمmaze
پیچیدهintricate
پیچیدهcomplex
پیچیده‌ترmore complex
پیچیدگیcomplexity
پیچ‌خوردهdistorted
پی‌آیندهconsequentتالی
پی‌افکنده‌شدهaxiomatizedاصل بندی شده
پی‌افکنیaxiomatizationاصل موضوعی سازی
پی‌ساختهaxiomaticاصل موضوعی
پی‌هاaxiomsاصول موضوعه
پی‌پذیرaxiomatizableاصل‌پذیر
چارچوبschemata
چارچوبframework
چایtea
چراwhy
چراغlight
چراییreasonدلیل
چرایی‌هاreasonsدلایل
چرخشگاهturning pointنقطه عطف
چشمeye
چشم‌اندازlandscape
چطوریدhow do you do
چقدرhow
چمsense
چماریکsemanticsمعناشناسی
چماریکsemanticallyبطور معنایی
چماریکsemantical
چماریکsemanticمعناشناسی
چمنgrass
چم‌شناسی جهان‌های شدنیpossible worlds semanticsمعناشناسی جهان‌های ممکن
چندmany
چند مُدیpoly-modal
چندیquantityکمیت
چندیمندquantitative
چندینseveral
چندی‌نگذاردهunquantifiedنامسور
چندی‌گذارquantifierسور
چندی‌گذاردهquantified
چندی‌گذاردهquantified
چندی‌گذاریquantifying
چندی‌گذاریquantify
چندی‌گذاریquantification
چنینsuch a
چنینsuch
چنین شماره‌ایsuch a numberچنین عددی
چهwhat
چه اهمیتی داردwhat does it matter
چه زمانیwhen
چه کسیwho
چهارfour
چهارگوشsquareمربع
چهرهface
چهره‌هاfigures
چه‌کسیwhom
چونیqualia
چونیqualityکیفیت
چونیمندqualified
چونی‌نماqualifier
چونی‌نماییqualifying
چونی‌نماییqualification
چپleft
چکامهpoemشعر
چکشhammer
چگونهhow
چگونهhow
چیزthing
چیزهای دیگر هموگ باشندCeteris paribus
چیزیsomething
چیستwhat is
چینشdisposal
ژرفdeep
ژرف‌ترdeeper
ژنgene
ژنتیکgenetic
ژیروندactualفعلی
ژیروندیactualityواقعیت
کاخcastle
کارwork
کاراefficient
کاراییefficiency
کاراییperformance
کاربردuse
کاربردusage
کاربردapplication
کاربردپذیرapplicable
کاربستexercise
کارخانهfactory
کارواژهverbفعل
کاروژenergyانرژی
کارکردfunctionعملکرد
کارکردیoperationalعملکردی
کارکردیfunctionalعملکردی
کاستیshortcoming
کاغذpaper
کاغذ دیواریwallpaper
کاملexhaustive
کاملcomplete
کامل در هر بازه‌ی زمانیendurant
کاملاaltogether
کاملاperfectly
کاملاentirely
کاملاfully
کاملاpretty
کاملاquite
کاملا بوضوحpretty clearly
کامپیوتر شخصیPC
کاهش‌دادنreducing
کبدliver
کبوترdove
کتcoat
کتاب درسیtextbook
کتابخانهlibrary
کتاگریکcategorial
کتاگریکانهcategorially
کجاwhere
کدامwhich
کدبانMrآقای
کذبfalsity
کراراfrequently
کرانhorizonافق
کراندارbounded
کرهbutter
کروندfactorفاکتور
کریاfunctionتابع
کریپکیKripke
کریکتcricket
کسب‌ و کارbusiness
کسب‌شدهgained
کسرfraction
کسیsomeone
کسیone
کسیwho
کشاورزfarmer
کشتیship
کشورcountry
کفایتadequacy
کفشshoe
کلwhole
کلاسclass
کلاسیکclassic
کلیuniversal
کلیuniversal
کلیهkidney
کلیه‌دارrenate
کمlittle
کمlow
کمfew
کم و بیشmore or less
کمالperfection
کمانکparentheseپرانتز
کمترfewer
کمترless
کمیسیونcommittee
کم‌زورweakضعیف
کم‌زورترweakerضعیف‌تر
کم‌زورترینweakestضعیف‌ترین
کم‌زوریweaknessضعف
کم‌زور‌سازیweakeningتضعیف
کنایهirony
کنجکاوcurious
کنشactionعمل
کنونpresentحال
کنونیcurrentجاری
کهwhich
کهwho
کهthat
که به موجب آنwhereby
که در این حالتin which case
کهکشانgalaxy
کوتاهshort
کوتاه مدتshort-term
کودکchild
کوشاindustrious
کوهmountain
کوچکlittle
کوچکsmall
کوچکترینsmallest
کوچکترینleast
کوچک‌شدنcontractionانقباض
کُنشگری‪activityفعالیت
کیفbag
کیف پولwallet
کیمیاchemistryشیمی
کیمیاییchemicalشیمیایی
کینهspite
کیهان‌شناختیcosmological
گامstep
گاهشمارcalendarتقویم
گاهیoccasionally
گاهی اوقاتsometimes
گذرpassage
گذشتهpast
گذشته ازaside
گرافیکgraphic
گرامرgrammar
گرایشtendency
گرایشattitude
گربهcat
گردش کارworkflow
گردشگرtourist
گردشگریtourism
گردنneck
گرسنهhungry
گرمwarm
گرهtie
گروهgroup
گروهGroup
گروه آبلیAbelian Group
گروه بزرگی از مردمcrowd
گروهگانیsocialاجتماعی
گروه‌وارهgroupoid
گروگانhostage
گرچهthough
گرگwolf
گرینimportantمهم
گرینیimportanceاهمیت
گزارشaccount
گزارشreport
گزارهproposition
گزارهsentenceجمله
گزارهsentenceجمله
گزاره‌ایsententialجمله‌ای
گزاره‌ایpropositional
گزاره‌های هروینgeneral propositionsگزاره‌های کلی
گزینشelectionانتخاب
گزینهselection
گزینهchoice
گستردهextensive
گستردگیextensivity
گستردگیvastness
گسترش‌دهندهdeveloperتوسعه دهنده
گسترش‌یافتهextended
گفتارdiscourse
گفتارspeech
گفتاوردquote
گفت‌شناسانهsyntacticallyبطور نحوی
گفت‌شناسیsyntaxنحو
گفت‌شناسیگsyntacticalنحوی
گفت‌شناسیگsyntacticنحوی
گفت‌و‌گوdialogue
گلflower
گمانprobabilityاحتمال
گمانlikelihoodاحتمال
گمانdoubtشک
گمان می‌رودplausiblyاحتمالا
گمان می‌رودpresumablyاحتمالا
گمان می‌رودlikelyاحتمالا
گمان می‌رودlikelyاحتمالا
گمان می‌رودprobablyاحتمالا
گمانیکprobabilistic
گمان‌انگیزdoubtfulمشکوک
گمراه کنندهmisleading
گمراه‌کنندگیmisleadingness
گنگvagueمبهم
گنگambiguousمبهم
گنگیambiguousnessابهام
گنگیambiguityابهام
گوالشdevelopmentتوسعه
گوالشیdevelopmentalتوسعه‌ای
گواهمندسازیdocumentation
گواژانهironicallyبطور طعنه‌آمیز
گواژیکironic
گوجه‌فرنگیtomatoe
گوسفندsheep
گوشتmeat
گوشت گاوbeef
گوناگونvarious
گوناگونیdiversity
گونهtypeنوع
گونهkindنوع
گونه‌وارtypicalنوعی
گوهرessenceجوهر، ذات
گوهرانهessentiallyبطور ذاتی
گویاrational
گویاییlogicمنطق
گویاییlogicمنطق
گویایی ELogic Eمنطق E
گویایی RLogic Rمنطق R
گویایی آزاد بی‌سوNeutral Free Logicمنطق آزاد خنثی
گویایی آزاد داهیدارPositive Free Logicمنطق آزاد مثبت
گویایی آزاد ناییدارNegative Free Logicمنطق آزاد منفی
گویایی آوین‌پذیریProvability logicمنطق اثبات پذیری
گویایی انگارشیmathematical logicمنطق ریاضی
گویایی بسیار ارزشیMany-valued logicمنطق چند ارزشی , منطق بسیار ارزشی
گویایی بی‌پایان ارزشیInfinite-valued logicمنطق بی‌نهایت ارزشی
گویایی ختیLinear Logicمنطق خطی
گویایی درگس‌باوریIntuitionistic logicمنطق شهودی , منطق شهودگرایی
گویایی رایه‌ی یکمFirst-order logicمنطق مرتبه‌ی اول
گویایی مدیModal Logicمنطق موجهات
گویایی مدی چندی‌گذاردهQuantified modal logicمنطق موجهات محمولی
گویایی مدی گزاره‌ایPropositional modal logicمنطق موجهات گزاره‌ای
گویایی واخته‌هاPredicate Logicمنطق محمول‌ها
گویایی پرزوارFuzzy Logic
گویایی پیوندRelevance logicمنطق ربط
گویایی پیوندRelevant logicمنطق ربط
گویایی چندین ارزشیMultiple-valued logicمنطق چندین ارزشی
گویایی کتاگریکCategorical Logicمنطق حملی
گویایی کرایزل-پاتنمKreisel–Putnam logicمنطق کرایزل-پاتنم
گویایی کلاسیکClassical logicمنطق کلاسیک
گویایی گزاره‌ایPropositional Logicمنطق گزاره‌ای
گویایی گزاره‌ای کلاسیکClassical Propositional Logicمنطق گزاره‌ای کلاسیک
گویایی‌دانlogicianمنطقدان
گویایی‌های آزادFree Logicsمنطق آزاد
گویایی‌های زیرساختاریSubstructural Logics
گویایی‌های فرو کلاسیکSub-classical logicsمنطق‌های فرو کلاسیک
گویایی‌های ناکلاسیکNon-classical logicsمنطق‌های ناکلاسیک
گویایی‌های پیوندRelevance logicsمنطق‌های ربط
گویایی‌های پیوندRelevant logicsمنطق‌های ربط
گویایی‌های گسترش‌یافتهExtended logicsمنطق‌های گسترش‌یافته، گویایی‌های فراکلاسیک
گویندهspeaker
گوییکانهlogicallyبطور منطقی
گیتیuniverse
گیجconfused
گیر افتادهentangled
یاor
یادآورreminiscent
یادآورremainder
یافتیکheuristicاکتشافی
یخچالfridge
یقینcertainty
یقینcertain
یورشattackحمله
یونانیGreek
یکone
یکa
یک شماره‌ی نخستa primeیک عدد اول
یک وامونیone-dimensionalیک بعدی
یک-به-یکone-to-one
یک-یکone-one
یکاunitواحد
یکبارonce
یکتاییuniqueness
یکدستsolid
یکدیسuniform
یکدیسانهuniformly
یکدیسیuniformity
یکسانsame
یکمprimeاول
یکنواختmonotone
یکنواختیmonotonicity
یکنواختیMonotonicity
یکنواختی دنبال‌داریMonotonicity of entailment
یکپارچه‌سازیintegration
یکی ازeither of
یکی ازone of
واپسین بروزرسانی ۱۷:۵۰:۵۰ , ۱۴۰۰/۰۱/۲۴برابر با Tue Apr 13 17:50:50 GMT 2021