آشنایی با Philosophy of language چیست؟ آشنایی با فلسفه ی زبان چیست؟ آشنایی با فلسفه‌ی زبان چیست؟

فلسفه‌ی زبان

برابر انگلیک (انگلیسی): Philosophy of language