آشنایی با philosophy of mathematics چیست؟ آشنایی با فلسفه ی ریاضی چیست؟ آشنایی با فلسفه ی مزداهی چیست؟ آشنایی با فلسفه‌ی ریاضی چیست؟ آشنایی با فلسفه‌ی مزداهی چیست؟

فلسفه‌ی مزداهی

همچنین شناخته شده با: فلسفه‌ی ریاضی
برابر انگلیک (انگلیسی): philosophy of mathematics

شاخه‌ها

دیسه‌گرایی
(صورت‌گرایی)
formalism
گویایی‌گرایی
(منطق‌گرایی)
logicism
جستارهای پیونددار مزداهی