هندازگری نرم‌افزار

همچنین شناخته شده با: مهندسی نرم‌افزار
برابر انگلیک (انگلیسی): Software engineering