آشنایی با Software engineering چیست؟ آشنایی با مهندزی نرم افزار چیست؟ آشنایی با مهندزی نرم‌افزار چیست؟ آشنایی با مهندسی نرم افزار چیست؟ آشنایی با مهندسی نرم‌افزار چیست؟

مهندزی نرم‌افزار

همچنین شناخته شده با: مهندسی نرم‌افزار
برابر انگلیک (انگلیسی): Software engineering