زبان‌های برنامه‌نویسی

برابر انگلیک (انگلیسی): Programming languages