شماریک پئانو

همچنین شناخته شده با: حساب پئانو
برابر انگلیک (انگلیسی): Peano arithmetics