گویایی آزاد کاسته

همچنین شناخته شده با: منطق آزاد منفی
برابر انگلیک (انگلیسی): Negative Free Logic