نگاریک رایانه‌ای

همچنین شناخته شده با: گرافیک کامپیوتری
برابر انگلیک (انگلیسی): Computer graphics