آشنایی با Computer graphics چیست؟ آشنایی با نگاریک رایانه ای چیست؟ آشنایی با نگاریک رایانه‌ای چیست؟ آشنایی با گرافیک کامپیوتری چیست؟

نگاریک رایانه‌ای

همچنین شناخته شده با: گرافیک کامپیوتری
برابر انگلیک (انگلیسی): Computer graphics