آشنایی با Lectures on algebra of logic چیست؟ آشنایی با Vorlesungen über die Algebra der Logik چیست؟

Lectures on algebra of logic

(1890)
برابر انگلیک (انگلیسی): Vorlesungen über die Algebra der Logik

دست‌اندرکاران:

Vorlesungen über die Algebra der Logik
ارنست شرودر
(1841 – 1902)

جستارهای پیونددار نگره‌ی مدل