آشنایی با Model theory چیست؟ آشنایی با نظریه مدل چیست؟ آشنایی با نگره ی مدل چیست؟ آشنایی با نگره‌ی مدل چیست؟

تاریخچه و فرگشت

نگره‌ی مدل

همچنین شناخته شده با: نظریه مدل
برابر انگلیک (انگلیسی): Model theory

هِدارش

در نگره‌ی مدل ویژگی‌های گوناگون مدل‌ها (ساختارها) بویژه در پیوند با زبانشان پژوهیده می‌شود.