خوارزمیک‌ها

همچنین شناخته شده با: الگوریتم‌ها
برابر انگلیک (انگلیسی): Algorithms