آشنایی با Mathematics چیست؟ آشنایی با انگارش چیست؟ آشنایی با ریاضی چیست؟ آشنایی با ریاضیات چیست؟ آشنایی با مزداهی چیست؟

مزداهی

همچنین شناخته شده با: انگارش ریاضی ریاضیات
برابر انگلیک (انگلیسی): Mathematics