Logic, logic, منطق, گویایی

گویایی

گویایی

درآمد

«گویایی» گردانش پارسی واژه‌ی یونانی «لوگیکه» (λογική / logikē) و برابر با منطق در زبان تازی است. لوگیکه از ریشه‌ی «لوگوس» (λόγος) است و لوگوس به چِمار [=معنی] خرد نیز به کار رفته است. خرد ویژگی آدمی و هدیه‌ای به او است که به او توانایی بَژنایش[=تمیز] و داوری می‌دهد. واژه «لوگیکه» در بر دارنده و یگانگی‌بخش چِم‌های گفتار و خردمندی است و از این‌رو است که این دانش را باید سرآغاز هر شناخت آدمی دانست.
logike
در دیدگاه نوین، گویایی درآمد و کانون دانش‌ها و شناخت آدمی شمرده می‌شود؛ چرا که گویایی دانشی است که نهاده‌ی آن درست اندیشیدن و سخن گفتن بخردانه است. در رویکرد نو، گویایی سویه‌های مزداهیک[=ریاضیاتی] و دیسه‌ای بیشتری به خود گرفته است.

هِدارش[=تعریف] ۱

گویایی دانش بررسی خردورزی‌ها و شناسایی درستی یا نادرستی آنها است.