آشنایی با علوم رایانه چیست؟ آشنایی با علوم کامپیوتر چیست؟ آشنایی با Computer Science چیست؟ آشنایی با دانش رایانش چیست؟ آشنایی با علم کامپیوتر چیست؟

دانش رایانش

همچنین شناخته شده با: علوم رایانه علوم کامپیوتر علم کامپیوتر
برابر انگلیک (انگلیسی): Computer Science