پایگاه‌های داده

برابر انگلیک (انگلیسی): Databases