آشنایی با A Solution of the Decision Problem for the Lewis systems S2 and S4, with an Application to Topology چیست؟ آشنایی با راه حلی برای مسئله ی تصمیم برای نظام های S2 و S4 لوئیس چیست؟ آشنایی با راهکاری برای پراسه ی واسون برای راژمان های S2 و S4 لوئیس چیست؟ آشنایی با راهکاری برای پراسه‌ی واسون برای راژمان S2 و S4 لوئیس چیست؟ آشنایی با راهکاری برای پراسه‌ی واسون برای راژمان‌های S2 و S4 لوئیس چیست؟ آشنایی با راه‌حلی برای مسئله‌ی تصمیم برای نظام S2 و S4 لوئیس چیست؟ آشنایی با راه‌حلی برای مسئله‌ی تصمیم برای نظام‌های S2 و S4 لوئیس چیست؟

رده‌ها نوشتار

راهکاری برای پراسه‌ی واسون برای راژمان‌های S2 و S4 لوئیس

(1941)
همچنین شناخته شده با: راه‌حلی برای مسئله‌ی تصمیم برای نظام‌های S2 و S4 لوئیس
برابر انگلیک (انگلیسی): A Solution of the Decision Problem for the Lewis systems S2 and S4, with an Application to Topology

دست‌اندرکاران:

A Solution of the Decision Problem for the Lewis systems S2 and S4, with an Application to Topology
مک کینزی
(1908 – 1953)