آشنایی با A reduction in number of the postulates for C. I. Lewis' system of strict implication چیست؟

رده‌ها نبیگ

A reduction in number of the postulates for C. I. Lewis' system of strict implication

(1934)
برابر انگلیک (انگلیسی): A reduction in number of the postulates for C. I. Lewis' system of strict implication

دست‌اندرکاران:

A reduction in number of the postulates for C. I. Lewis' system of strict implication
مک کینزی
(1908 – 1953)