دستور پذیرفتنی

همچنین شناخته شده با: قاعده‌ی قابل قبول
برابر انگلیک (انگلیسی): Admissible rule