رده‌ها نبیگ

درآمدی به گویایی و به روش‌شناسی دانش‌های فروهازشی

(1941)
همچنین شناخته شده با: درآمدی به منطق و به روش‌شناسی علوم استنتاجی
برابر انگلیک (انگلیسی): Introduction to Logic and to the Methodology of Deductive Sciences

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها
Alfred Tarski
آلفرد تارسکی
(1901 – 1983)