رده‌ها نبیگ

واکاوی گویاییگ-تاریخی فرااستواره گودل در گویایی شونی

همچنین شناخته شده با: تحلیل منطقی تاریخی فراقضیه موجهاتی گودل
برابر انگلیک (انگلیسی): Logical-Historical Analysis of Gödel's Metatheorem in Modal Logic R

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها
Afshin Pouria
افشین پوریا
(1978 – present)