آشنایی با Logical-Historical Analysis of Gödel's Metatheorem in Modal Logic چیست؟ آشنایی با R چیست؟ آشنایی با تحلیل منطقی تاریخی فراقضیه موجهاتی گودل چیست؟ آشنایی با واکاوی گویاییگ-تاریخی فرافربین گودل در گویایی مُدی چیست؟

رده‌ها نبیگ

واکاوی گویاییگ-تاریخی فرافربین گودل در گویایی مُدی

همچنین شناخته شده با: تحلیل منطقی تاریخی فراقضیه موجهاتی گودل
برابر انگلیک (انگلیسی): Logical-Historical Analysis of Gödel's Metatheorem in Modal Logic R

دست‌اندرکاران:

Logical-Historical Analysis of Gödel's Metatheorem in Modal Logic
افشین پوریا
(1978 – present)