آشنایی با Propositional modal logic چیست؟ آشنایی با منطق موجهات گزاره ای چیست؟ آشنایی با منطق موجهات گزاره‌ای چیست؟ آشنایی با گویایی مدی گزاره ای چیست؟ آشنایی با گویایی مدی گزاره‌ای چیست؟

تاریخچه و فرگشت

گویایی مدی گزاره‌ای

همچنین شناخته شده با: منطق موجهات گزاره‌ای
برابر انگلیک (انگلیسی): Propositional modal logic