پارادخش راسل

(1901)
برابر انگلیک (انگلیسی): Russell's paradox

ویمند [=تعریف] ۱

هنگرد هنگردهایی که هموند خودشان نیستند

دیسه‌ای
𝑅={𝑥|𝑥∉𝑥}
R={x|x∉x}