رده‌ها بَوَندَگی

بَوَندَگی چماریک

همچنین شناخته شده با: تمامیت معنایی
برابر انگلیک (انگلیسی): Semantic completeness
دیسه‌ای
𝒮 𝜙 ⇒ ⊢𝒮 𝜙
𝒮 𝜙 ⇒ ⊢𝒮 𝜙