آشنایی با Some Theorems About the Sentential Calculi of Lewis and Heyting چیست؟ آشنایی با فربین هایی درباره ی افماریک گزاره ای لوئیس و هیتینگ چیست؟ آشنایی با فربین‌هایی درباره‌ی افماریک گزاره‌ای لوئیس و هیتینگ چیست؟ آشنایی با قضایایی در باب حساب گزاره ای لوئیس و هیتینگ چیست؟ آشنایی با قضایایی در باب حساب گزاره‌ای لوئیس و هیتینگ چیست؟

رده‌ها نوشتار

فربین‌هایی درباره‌ی افماریک گزاره‌ای لوئیس و هیتینگ

(1948)
همچنین شناخته شده با: قضایایی در باب حساب گزاره‌ای لوئیس و هیتینگ
برابر انگلیک (انگلیسی): Some Theorems About the Sentential Calculi of Lewis and Heyting

دست‌اندرکاران:

Some Theorems About the Sentential Calculi of Lewis and Heyting
مک کینزی
(1908 – 1953)
Some Theorems About the Sentential Calculi of Lewis and Heyting
آلفرد تارسکی
(1901 – 1983)