آشنایی با The Completeness of the First-Order Functional Calculus چیست؟ آشنایی با اسپری افماریک کریایی رایه ی یکم چیست؟ آشنایی با اسپری افماریک کریایی رایه‌ی یکم چیست؟ آشنایی با تمامیت حساب تابعی مرتبه ی اول چیست؟ آشنایی با تمامیت حساب تابعی مرتبه‌ی اول چیست؟

رده‌ها نبیگ

اسپری افماریک کریایی رایه‌ی یکم

(1949)
همچنین شناخته شده با: تمامیت حساب تابعی مرتبه‌ی اول
برابر انگلیک (انگلیسی): The Completeness of the First-Order Functional Calculus

دست‌اندرکاران:

The Completeness of the First-Order Functional Calculus
لئون هنکین
(1921 – 2006)