آشنایی با Zum Lewisschen Aussagenkalkül چیست؟ آشنایی با به افماریک گزاره ای لوئیس چیست؟ آشنایی با به افماریک گزاره‌ای لوئیس چیست؟

رده‌ها نبیگ

به افماریک گزاره‌ای لوئیس

(1932)
برابر انگلیک (انگلیسی): Zum Lewisschen Aussagenkalkül

دست‌اندرکاران:

Zum Lewisschen Aussagenkalkül
ویلیام پری
(1908 – 1988)