گویایی انگارشی

همچنین شناخته شده با: منطق ریاضی
برابر انگلیک (انگلیسی): mathematical logic

مانه

به کار گیری روش‌های انگارشی (همچون ساختارهای جبری، جبر بولی، حساب گزاره‌ای و حساب واخته‌ها) در گویایی و فروکاست قواعد گویایی صوری به قواعد جبری را گویایی انگارشی گویند.