گروه آبلی

برابر انگلیک (انگلیسی): Abelian Group
دیسه‌ای
∀𝑥,𝑦 𝑥+𝑦=𝑦+𝑥 <𝑖>(𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦)
∀x,y x+y=y+x (Commutativity)