بنداشت هنگرد تهی

برابر انگلیک (انگلیسی): Axiom of Empty set Axiom of Null set
دیسه‌ای
∃𝐸 ∀𝑥(𝑥∉𝐸)
∃E ∀x(x∉E)