بنداشت بنیاد

برابر انگلیک (انگلیسی): Axiom of Foundation Axiom of Regularity