بنداشت جایگزینی

همچنین شناخته شده با: اصل جایگزینی
برابر انگلیک (انگلیسی): Axiom of Replacement