بنداشت گزینش

همچنین شناخته شده با: اصل انتخاب اصل موضوع انتخاب
برابر انگلیک (انگلیسی): Axiom of choice