بنداشت بی‌پایانی

همچنین شناخته شده با: اصل موضوع بی‌نهایت
برابر انگلیک (انگلیسی): Axiom of infinity
دیسه‌ای
∃𝐼 (∅∈𝐼 ∧ ∀𝑥 (𝑥∈𝐼 ⇒ 𝑥∪{𝑥}∈𝐼))
∃I (∅∈I ∧ ∀x (x∈I ⇒ x∪{x}∈I))