بنداشت هنگرد توانی

همچنین شناخته شده با: اصل موضوع مجموعه توانی
برابر انگلیک (انگلیسی): Axiom of the power set
دیسه‌ای
∀𝑆 ∃𝑃 ∀𝑥(𝑥∈𝑃 ⇔ 𝑥⊂𝑆)
∀S ∃P ∀x(x∈P ⇔ x⊂S)