بنداشت یکایش

همچنین شناخته شده با: اصل موضوع اجتماع
برابر انگلیک (انگلیسی): Axiom of the union
دیسه‌ای
∀𝑆 ∃𝑈 ∀𝑥[𝑥∈𝑈 ⇔ ∃𝐴(𝑥∈𝐴 ∧ 𝐴∈𝑆)]
∀S ∃U ∀x[x∈U ⇔ ∃A(x∈A ∧ A∈S)]