بنداشت جداسازی

همچنین شناخته شده با: اصل شمول
برابر انگلیک (انگلیسی): Axiom of Comprehension, Axiom schema of specification Axiom schema of separation
دیسه‌ای
∀𝐴 ∃𝐵 ∀𝑥(𝑥∈𝐵 ⇔ 𝑥∈𝐴 ∧ φ(𝑥))
∀A ∃B ∀x(x∈B ⇔ x∈A ∧ φ(x))