آشنایی با Naive set theory چیست؟ آشنایی با Naïve set theory چیست؟ آشنایی با نظریه سهل انگارانه مجموعه ها چیست؟ آشنایی با نظریه سهل‌انگارانه مجموعه‌ها چیست؟ آشنایی با نظریه شهودی مجموعه ها چیست؟ آشنایی با نظریه شهودی مجموعه‌ها چیست؟ آشنایی با نظریه طبیعی مجموعه ها چیست؟ آشنایی با نظریه طبیعی مجموعه‌ها چیست؟ آشنایی با نگره ی سهل انگارانه هنگرد چیست؟ آشنایی با نگره ی سهل انگارانه گردایه چیست؟ آشنایی با نگره‌ی سهل‌انگارانه هنگرد چیست؟ آشنایی با نگره‌ی سهل‌انگارانه گردایه چیست؟

تاریخچه و فرگشت

نگره‌ی سهل‌انگارانه هنگرد

همچنین شناخته شده با: نظریه سهل‌انگارانه مجموعه‌ها نظریه شهودی مجموعه‌ها نظریه طبیعی مجموعه‌ها نگره‌ی سهل‌انگارانه گردایه
برابر انگلیک (انگلیسی): Naive set theory Naïve set theory