تاریخچه و فرگشت

نگره‌ی آسانگیرانه هنگرد

همچنین شناخته شده با: نظریه سهل‌انگارانه مجموعه‌ها نظریه شهودی مجموعه‌ها نظریه طبیعی مجموعه‌ها
برابر انگلیک (انگلیسی): Naive set theory Naïve set theory