نگره‌ی رایانش

همچنین شناخته شده با: نظریه محاسبات
برابر انگلیک (انگلیسی): Theory of computation

مانه

بخشی از علم کامپیوتر و ریاضی است که موضوع آن مطالعه‌ی چگونگی حل مسائل برروی مدل‌های محاسباتی و با استفاده از الگوریتم‌ها است.