Theory of Computation, Theory of computation, نظریه محاسبات, نگره ی رایانش, نگره‌ی رایانش

نگره‌ی رایانش

نگره‌ی رایانش

ایده

بخشی از علم کامپیوتر و ریاضی است که موضوع آن مطالعه‌ی چگونگی حل مسائل برروی مدل‌های محاسباتی و با استفاده از الگوریتم‌ها است.