انجمنیگی

همچنین شناخته شده با: شرکت‌پذیری
برابر انگلیک (انگلیسی): associative associativity
دیسه‌ای
𝑥⋆(𝑦⋆𝑧) = (𝑥⋆𝑦)⋆𝑧
x⋆(y⋆z) = (x⋆y)⋆z