ناهمامون

همچنین شناخته شده با: نامتقارن
برابر انگلیک (انگلیسی): asymmetric