ماشین خودکار

برابر انگلیک (انگلیسی): automaton

مانه

در این بخش واژه‌های بیگانه به کار رفته است.

یک دستگاه مکانیکی که در تقلید از انسان ساخته شده است.