مارشال هاروی استون, ‫‪Marshall‬‬ ‫‪Harvey‬‬ ‫‪Stone‬‬

مارشال هاروی استون

(1903 – 1989)
مارشال هاروی استون