آشنایی با مارشال هاروی استون آشنایی با ‫‪Marshall‬‬ ‫‪Harvey‬‬ ‫‪Stone‬‬

مارشال هاروی استون

(1903 – 1989)
برابر انگلیک (انگلیسی): ‫‪Marshall‬‬ ‫‪Harvey‬‬ ‫‪Stone‬‬