آشنایی با Dana Stewart Scott آشنایی با دانا استوارت اسکات

دانا استوارت اسکات

(1932 – present)
برابر انگلیک (انگلیسی): Dana Stewart Scott